23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 089-212658
Offentliggjort
08.05.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Motorstyrelsen

Prisdata for køretøjer


Motorstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Motorstyrelsen
19552101
Lauritzens Plads 1
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Anton Krogsgaard-Jensen
Telefon: +45 72389485
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@UFST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.motorst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1) Navn og adresser
Skatteankestyrelsen
10242894
Ved Vesterport 6, 4. sal
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Anton Krogsgaard-Jensen
Telefon: +45 72389485
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@UFST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://skatteankestyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239581&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239581&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisdata for køretøjer

Sagsnr.: 42-1905-iagree
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Motorstyrelsen og Skatteankestyrelsen (”Ordregiver”) har behov for at værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har Ordregiver behov for brugsret og adgang til prisdata vedrørende køretøjer (”Køretøjsdata”), samt et ”it-værktøj” (”Værktøjet”), f.eks. en SaaS-løsning, der kan sammenstille disse data.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000
72310000
72314000
72319000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for køretøjsdata for køretøjer, f.eks. oplysninger om køretøjets mærke og model, relevante tekniske oplysninger, første indregistreringsdato, modelår, kilometerstand, oplysninger vedr. pris, salgsdato, annoncebilleder, postnr. for forhandler, annonceringstidspunkt og –periode for de enkelte salgsannoncer, prisudvikling og liggetid for det enkelte køretøj. Køretøjsdata skal fra kontraktens underskrift have et sådant omfang, at den giver et repræsentativt billede af det danske bilmarked fra 2013 og frem til i dag. Herefter skal der løbende leveres tilsvarende nye Køretøjsdata, der giver et dækkende billede af markedet fremadrettet i den udbudte kontrakts løbetid, der forventes at være 3 år, men kan være længere. Køretøjsdata skal leveres i et struktureret elektronisk format, der muliggør yderligere forarbejdning og udstilling. Formatet skal være egnet til løbende at kunne udvides med nye historiske annoncedata.

Værktøjet skal bl.a. gøre Ordregiver i stand til at fremsøge køretøjsdata, så man f.eks. kan se, hvor mange af en bestemt type køretøjer, der er til salg. Værktøjet skal sætte brugeren i stand til at udsøge en delmængde af priserne fra datagrundlaget. Brugeren skal kunne se detaljer for og billeder af konkrete køretøjer i udsøgningen. Værktøjet skal endvidere kunne foretage statistiske beregninger, hvorudfra gennemsnitspriser på køretøjer kan justeres i forhold til en aktuelt indtastet km-stand, hvor justeringsfaktoren skal fastlægges på baggrund af en statistisk sammenhæng mellem pris og km-stand i de valgte køretøjer. Der skal kunne dannes dokumentation for udførte fastsættelser, inkl. beregning og justering.

Udbuddet gennemføres efter udbudsproceduren ”offentligt udbud” i henhold til Udbudslovens § § 56-57.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

En eventuel mulighed for forlængelse vil være beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/06/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
27/06/2019

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Forventet tidsplan:

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale: 11.6.2019.

Tilbudsfrist: 27.6.2019.

Tidsplanen kan blive ændret i overensstemmelse med udbudsreglerne.

Denne forhåndsmeddelelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af tilbud, jf. udbudslovens § 57, stk. 3. Forhåndsmeddelelsen er ikke en opfordring til at gøre tilbud.

Med henvisning til punkt II.2.10 gøres der opmærksom på, at det skyldes et teknisk problem, at det er angivet, at alternative tilbud vil blive taget i betragtning. Det skal hermed understreges, at alternative tilbud ikke vil blive taget i betragtning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
N/A
N/A
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2,være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes påwww.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019

Send til en kollega

0.109