23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-224840
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vindere

Delaftale 1: Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring

(13.03.2020)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Udbud af nyt løn- og personelsystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring samt økonomi- og debitorsystem


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Mikkel Karklinat
Telefon: +45 72682036
E-mail: mikka@rudersdal.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af nyt løn- og personelsystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring samt økonomi- og debitorsystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rudersdal Kommune udbyder hermed økonomisystem med tilhørende debitordel samt løn- og personalesystem, inklusiv vagtplanlægning og lønsumsstyring. Det er målet med dette udbud at lægge grundstenen til et samarbejde. Et samarbejde hvor der er vilje til at finde løsninger, der skaber den bedst mulige platform for stærk kommunal ressourcestyring - samtidig med at løsningerne styrker leverandørens forretning. Vigtigst er at gå væk fra køber-sælger rollen i kontraktperioden og i stedet lykkes i en samarbejdsrelation, der ikke handler om mersalg og kontraktrytteri.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler med henblik på størst mulig konkurrence. Delaftalerne består af følgende:

- Delaftale 1: Løn- og personalesystem, inklusiv vagtplan og lønsumsstyring,

- Delaftale 2: Økonomi og debitor.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring

Delkontraktnr.: Delaftale 1: Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48451000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes et løn og personalesystem indeholdende vagtplansadministration. Det indebærer et IT-system til kommunens løn- og personaleadministration – herunder udbetaling af overenskomstmæssig korrekt løn samt håndtering af personaletilgang, -afgang samt fravær mv. Vagtplan udarbejder vagtplaner til brug for institutioner med døgndækning mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 589 068.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed er 72 måneder, derudover skal der være mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse til samlet 96 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere om prækvalifikation på en delaftale, vil Ordregiver foretage udvælgelse af de 5 bedst egnede ud fra nedenstående kriterier, der er oplistet i prioriteret rækkefølge. Der gås kun videre til andet kriterium, såfremt første kriterium ikke fører til den nødvendige udskillelse.

1) Antallet af ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter, hvor kontraktperioden ikke er udløbet;

2) Kontraktsummen på ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter. Her udvælges på de igangværende kontrakters samlede kontraktsum.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Tingsliggørelse af eksisterende data (konvertering)

- Uddannelse af brugere "det minimale forløb",

- Uddannelse af brugere "det anbefalede forløb",

- Uddannelse af brugere "det maksimale forløb",

- Implementeringsbistand,

- Læseadgang til historiske data (i 3 år).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives tilbud på en enkelt delaftale eller begge delaftaler. Gives der bud på begge delaftaler, har

Tilbudsgiver mulighed for at give en rabat, jf. Bilag A, pkt. 2.4.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Økonomi- og debitorsystem

Delkontraktnr.: Delaftale 2: Økonomi- og debitorsystem
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48451000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes et Økonomi- og debitorsystem. Det indebærer et IT-system til administration af Kommunens økonomistyring – herunder udarbejdelse af budget og regnskab inkl. bogføring og betaling mv. Debitor håndterer kommunens tilgodehavender og sikrer opkrævning heraf.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 410 932.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed er 72 måneder, derudover skal der være mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse til samlet i alt 96 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere om prækvalifikation på en delaftale, vil Ordregiver foretage udvælgelse af de 5 bedst egnede ud fra nedenstående kriterier, der er oplistet i prioriteret rækkefølge. Der gåes kun videre til andet kriterium, såfremt første kriterium ikke fører til den nødvendige udskillelse.

1) Antallet af ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter, hvor kontraktperioden ikke er udløbet;

2) Kontraktsummen på ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter. Her udvælges på de igangværendekontrakters samlede kontraktsum.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives tilbud på en enkelt delaftale eller begge delaftaler. Gives der bud på begge delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at give en rabat, jf. Bilag A, pkt. 2.4.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Ansøger skal ikke fremsende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal ikke fremsende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de 5 (fem) betydeligste leverancer af sammenlignelig karakter – Systemunderstøttelse til

Økonomistyring inkl. debitor samt løn- og personalestyring inkl. vagtplan til kommuner - der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

- en overordnet karakteristik af kontrakten,

- angivelse af kontraktlængde (beskrivelse),

- årlig omsætning for kontrakten (beløb),

- kontraktforholdets starttidspunkt (datoer),

- navnet på kunden (modtagere) jf. ESPD, del IV.C,1.b.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har / har haft 5 kommunale kunder, hvortil de har leveret enten løn- og personaleadministration inklusiv vagtplanlægning og lønsumsstyring (Delaftale 1) eller økonomisystem inklusiv debitor (Delaftale 2) – inden for de seneste 3 år – afhængig af hvilken delaftale der søges om prækvalifikation til.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I kontrakten er der indbygget muligheden for agilitet, og dynamisk forretningsudvikling – altså løbende tilpasning og udvikling af systemunderstøttelsen og anvendelsen af Ordregivers brug af systemet. De agile tilpasninger og den dynamiske forretningsudvikling skal ligge inden for rammerne af leverancens omfang, hvor udgangspunktet er et brugervenligt standardsystem baseret på velafprøvet, tilgængelige teknologi på det danske kommunale marked. Leverandøren kan vælge, at give tilbud på én eller begge delaftaler. Der indgås aftale med [1] leverandør pr. delaftale. Leverandøren er forpligtet til at overholde den i kontrakten angivne arbejdsklausul i hele aftaleperioden. Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder at Leverandøren ikke forskelsbehandler som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Leverandøren skal overholde alle de ILO-konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder:

— Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

— Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

— Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),

— Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt,

— Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

Send til en kollega

0.093