23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 094-226548
Offentliggjort
16.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Delaftale 1: Jakkesystem, isolationsjakke og regnbukser

(30.10.2020)
37,3 Grader ApS
Fåborgvej 258
5700 Svendborg

Udbud af uniformer (1)


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
E-mail: CSO036@POLITI.DK
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240453&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240453&B=RIGSPOLITIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af uniformer (1)

Sagsnr.: 2019-011185
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35811200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet udbyder hermed en Rammeaftale om levering af uniformer til Dansk Politi. Rammeaftalen skal sikre rammerne for effektivt indkøb af uniformer til Dansk Politi og samtidig sikre en ensartet og præsentabel uniformsstandard.

Udbuddet omfatter 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Jakkesystem, isolationsjakke og regnbukser,

- Delaftale 2: Patrulje- og beredskabsbukser, kampskjorte og undertøj.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Jakkesystem, isolationsjakke og regnbukser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35811200
18213000
18223200
18221300
18224000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter et særligt vind- og vandtæt samt åndbart jakkesystem, en isolationsjakke samt regnbukser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af varer, som svarer til den udbudte opgave.

Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt på delaftale 1:

1) At produkterne på referencen er sammenlignelig med det udbudte jakkesystem. Med sammenlignelig menes et jakkesystem med flere lag, hvor jakkesystemets yderste lag i referencen skal være vind- og vandtæt og have en høj grad af åndbarhed. Jo flere referencer der indeholder produkter som er sammenlignelige med det udbudte ”Jakkesystem til patruljebrug”, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4.1, jo mere positivt vægtes referencen. Ansøger opfordres derfor til i ESPD under ”C: Teknisk og faglig formåen” under ”beskrivelse” udførligt at beskrive antal lag og funktion i jakkesystemet samt om jakkesystemet er forsynet med membran eller dermed tilsvarende;

2) At kunderne på referencerne er sammenlignelige med ordregiver;

3) At antallet af referencer er højt, dog max. 3 referencer, der ikke er ældre end 3 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Patrulje- og beredskabsbukser, kampskjorte og undertøj

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35811200
18234000
18312000
18332000
35113470
18331000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter patrulje- og beredskabsbukser, kampskjorte og undertøj til dansk politi.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af varer, som svarer til den udbudte opgave.

Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt på delaftale 2:

1) At produkterne på referencen er sammenlignelige med de udbudte beredskabsbukser, den udbudte kampskjorte og det udbudte uldundertøj. Med sammenlignelige beredskabsbukser menes bukser med stretch i relevante områder, at bukserne indeholder lårlommer og udskiftelige knæpuder. Med sammenlignelig kampskjorte menes en kampskjorte med fleksibel torso. Med sammenligneligt uldundertøj menes lange underbenklæder og både kort og langærmet overdel. Jo flere af disse funktioner, som produkterne på referencen indeholder, jo mere sammenlignelig vurderes produktet på referencen at være. Ansøger opfordres derfor til i ESPD under ”C: Teknisk og faglig formåen” under ”beskrivelse” kort at beskrive, hvilke produkter referencerne indeholder samt hvorvidt produkterne indeholder en eller flere af ovenstående funktioner;

2) At kunderne på referencerne vedrørende beredskabsbukser og kampskjorte er sammenlignelige med ordregiver;

3) At antallet af referencer er højt, dog max. 5 referencer, der ikke er ældre end 3 år. I denne vurdering vil referencer på beredskabsbukser vægtes højest, dernæst referencer på kampskjorter og sidst referencer på uldundertøj. Bemærk dog mindstekrav til referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.3.5.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal udfylde følgende for begge delaftaler:

- I feltet ”Finansielle nøgletal” angives soliditetsgrad for det senest disponible regnskabsår. Tallet angives i DKK. Soliditetsgraden udregnes således (samlede egenkapital / samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves af ansøgeren for begge delaftaler:

- Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 30% i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ”C: Teknisk og faglig formåen” i ESPD skal ansøgeren angive de betydeligste referencer af relevans for Rammeaftalens genstand, der er udført inden for de seneste tre (3) år fra anmodningsfristens udløb med angivelse af:

- Beskrivelse, dvs. produktbeskrivelse og antal produkter leveret under rammeaftalen/kontrakten,

- Startdato,

- Slutdato,

- Modtagere, dvs. kunden.

Med betydeligste referencer menes leverancer af produkter, der er lig med de udbudte beklædningsgenstande.

Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, skal ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøgeren skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end tre (3) år fra tilbudsfristens udløb og ikke vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i ESPD’ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot ”dags dato” til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til teknisk og faglig formåen for delaftale 1:

Der skal minimum angives en (1) reference som omfatter levering af et jakkesystem bestående af minimum 2 lag, en skaljakke og en softshell jakke, hvor de enkelte lag kan anvendes selvstændigt.

Der kan maksimalt angives tre (3) referencer for delaftale 1. Anføres der flere end tre (3) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de første tre (3) referencer.

Mindstekrav til teknisk og faglig formåen for delaftale 2:

Der skal minimum angives en (1) reference som omfatter levering af kampskjorte, uldundertøj samt bukser med stretch i lænd og skridt og med udskiftelige knæpuder. Referencer kan vedrøre alle 3 produkter eller enkelte produkter, blot skal de samlede angivne referencer dække alle 3 produkter.

Der kan maksimalt angives fem (5) referencer på delaftale 2. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de første fem (5) referencer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger skal være opmærksom på, at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til Rammeaftalen.

Der er i Rammeaftalen stillet krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 070-164275
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/10/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Rigspolitiet har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøger.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I forbindelse med afgivelse af tilbud efterspørger ordregiver vareprøver på de tilbudte produkter, jf. udbudsbetingelserne.

I ansøgning om prækvalifikation skal ansøger angive, hvorvidt ansøgningen gælder delaftale 1, 2 eller begge. Hvis dette ikke er angivet, anses ansøgningen at gælde begge delaftaler. Vurderingen af ansøgningerne til henholdsvis delaftale 1 og 2 vil foregå uafhængigt. En ansøger kan således prækvalificeres til den ene delaftale uden nødvendigvis også at blive prækvalificeret til den anden. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Hver delaftale betragtes som et separat udbud og kan aflyses separat. De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum opgjort over Rammeaftales samlede løbetid og at der herunder også er taget højde for eventuelle uforudsete begivenheder, som måtte indtræffe i rammeaftaleperioden.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Rammeaftalen, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i rammeaftaleperioden.

Ordregiver afholder i forbindelse med tilbudsfasen et informationsmøde for de prækvalificerede ansøgere. Mødet forventes afholdt i juni 2019 i København.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalerne på baggrund af de indledende tilbud uden at der gennemføres forhandlingsrunder.

Ordregiver forvednter at afholde forhandlingsmøder for hver delaftale. Møderne forventes afholdt i 2. og 3. kvartal 2019 i København.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter princippet i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

Send til en kollega

0.047