23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230073
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

ATP

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister


ATP

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 8
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Thomas Krarup
E-mail: tkr@atp.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92002134.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72267100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere Microsoft Specialister til ATP. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand relateret til Microsoft produkter angivet nedenfor (II.2.4), og de services der tilbydes af både Microsoft og de underleverandører der bruger platformen. De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand indenfor alle 5 konsulentkategorier (A-E).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere Microsoft Specialister til ATP. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand relateret til Microsoft produkter angivet nedenfor, og de services der tilbydes af både Microsoft og de underleverandører der bruger platformen. De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand indenfor alle 5 konsulentkategorier (A-E).

A. Systemspecialist Microsoft-produkter generelt:

1) Fejlsøgning i Windows10 (WIN10) og på applikationer, herunder udvikling af løsning og efterfølgende test af løsning;

2) Patch management og sikkerhed på WIN10 ved brug af System Center Configuration Manager (SCCM).

B. Systemspecialist .NET

3) Kodning og rådgivning om .NET.

C. Systemspecialist Navision

4) Kodning og rådgivning om Navision.

D. Systemspecialist SharePoint

5) Rådgivning om arkitektur om opbyggelse samt konfiguration af SharePoint miljø 2013 og nyeste on-prem/online version;

6) Udvikling af Office Online apps;

7) Kodning og rådgivning om SharePoint;

E. Specialist Azure

8) Design, opsætning, brug, udvikling og rådgivning om cloudværktøjerne i Office 365;

9) Design, opsætning, brug, udvikling og rådgivning om cloudværktøjerne i Azure;

10) Rådgivning om Azure Intune opsætning.

Specialisterne vil blive tilknyttet forskellige opgaver i både vandfalds og agile projekter i ATP efter behov, hvor de vil udføre arbejdet under instruks af en ATP-medarbejder. Opgaverne kan både være af kortere og længere varighed. Specialister vil som udgangspunkt arbejde på en ATP arbejdsplads.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 pct.
Pris - Vægtning: 25 pct.
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 189-427263
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Budrunde - Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - Microsoft Specialister

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
ProActive A/S
Rosenørns Allé 1
Frederiksberg C
1970
Danmark
Telefon: +45 82323232
E-mail: info@proactive.dk
Fax: +45 82323222
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Atea A/S
Lautrupvang 6
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 70252550
Fax: +45 44835001
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
MIND4iT A/S
Nørgaardsvej 32
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Telefon: +45 33798007
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Ansøger besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, 6 eller nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af ansøger, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at ansøgeren og den juridiske enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som ansøgeren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter. I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver Ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter de dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2019

Send til en kollega

0.063