23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230815
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Banedanmark

Vindere

PlanStatus for trafikinformation

(28.04.2020)
Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

PlanStatus for Trafikinformation


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Thorfinn Elm Rasmussen
Telefon: +45 24689637
E-mail: xther@bane.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237655&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237655&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

PlanStatus for Trafikinformation

Sagsnr.: 2018-14208
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmarks ønsker at indgå en kontrakt om etablering af et fælles datagrundlag for Trafikinformation på tværs af Banedanmark, togoperatørerne og andre interessenter. Det fælles datagrundlag skal sikre, at kunder og medarbejdere får ensartet og konsistent trafikinformation på alle kanaler, så snart en hændelse er sket. Samtidig skal datagrundlaget give mulighed for udvikling af nye services til kunderne baseret på data.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En af de største udfordringer ved at levere korrekt og konsistent trafikinformation til Banedanmark og togoperatørernes kunder og medarbejdere er mængden af forskellige datakilder, der anvendes til trafikinformation. Banedanmark ønsker derfor at etablere et fælles datagrundlag, der samler relevant data fra operatørerne og Banedanmarks egne systemer. Løsningen skal sikre ensartet trafikinformationsdata og datakvalitet i leverancerne til modtagersystemer og kanaler. Det er afgørende, at både dataleverandører, Trafikinformation og modtagerne af data kan stole på it-løsningens indhold, integriteten af data og sammenhængen mellem alle aktørerne omkring det fælles datagrundlag.

Det samlede data skal af Trafikinformation også kunne anvendes til at udvikle nye forretningsservices og bedre trafikinformation til kunder og medarbejdere. Dette skal ske ved automatisering af information, regelbaseret håndtering af data og på sigt gennem anvendelse af data til predictive analysis og machine learning. Løsningen skal samtidig sikre, at kanalerne får den rigtige information på det rigtige tidspunkt.

Datagrundlaget skal være med til at gøre Trafikinformation robust i forhold til de ændringer i systemlandskabet omkring Trafikinformation, der er planlagt hos både Banedanmark og operatørerne. Ved at skabe et fælles datagrundlag med aftalte og standardiserede snitflader på tværs af dataleverandører og -modtagere, samt en datamodel tilpasset Trafikinformations behov, vil Trafikinformation sikre bedre kontrol over services på trods af ændringer i omgivelserne.

Kontrakten, der er udarbejdet på baggrund af K02 Standardkontrakt for længerevarende it-projekter og tilpasset Banedanmarks særlige behov, omfatter komplet design, udvikling, test og idriftsættelse af ovennævnte løsning samt vedligehold og support. Drift udgør ikke en del af kontrakten.

Den samlede løsning forventes idriftsat ultimo 2021. Efter indgåelse af kontrakt med den vindende leverandør primo 2020 er der således afsat lidt under 2 år til udvikling af løsningen.

I henhold til Bilag 2 kan tilbudsgiver vælge at genanvende Banedanmarks eksisterende it-løsninger og/eller it-platforme. Kildekoden til Banedanmarks eksisterende Alias-løsning vil blive gjort tilgængelig for prækvalificerede tilbudsgivere som en del af udbudsmaterialet i forbindelse med afgivelse af indledende tilbud, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 07/02/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Banedanmark vil opfordre fire (4) ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end fire (4) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. 4.6.1, af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

I relevansvurderingen bliver der lagt vægt på:

1) i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af integrationsplatforme med høj kompleksitet.

I vurderingen af graden af kompleksiteten indgår følgende forhold:

- Antallet og typen af grænseflader, herunder i hvilket omfang platformen indeholder:

- - Push-abonnement,

- - Pull-forespørgsel,

- - Streaming.

- Datatransformation og forretningsregler, herunder i hvilket omfang platformen indeholder:

- - Filtrering,

- - Eventstyring,

- - Sammenstilling,

- - Berigelse.

2) værdien af referencen, således at det vægter positivt, jo højere en kontraktværdi opgaven har.

Kriterierne er angivet i prioriteret rækkefølge.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner, som beskrevet i udbudsmaterialet, kan bestilles af Banedanmark:

1) Konfiguration og opsætning;

2) Avanceret brugerhåndtering;

3) Implementering af NETEX interface;

4) Implementering af SIRI interface.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad pkt. II.2.7: Kontraktens varighed er angivet fra forventet kontraktindgåelse frem til forventet idriftsættelse, dvs. ekskl. vedligeholdelsesperioden efter Overtagelsesdagen.

Efter idriftsættelse af den samlede løsning påtager leverandøren sig at udføre løbende vedligeholdelse af leverancen. Vedligeholdelsespligten er tidsubegrænset med en opsigelsesret.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af udarbejdelsen af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt "ESPD") fremkomme med følgende oplysninger i ESPD del IV, afsnit B, og del V:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) Ansøgers omsætning inden for det forretningsområde som kontrakten vedrører (it-tjenester) i de tre (3) seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Før tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som Banedanmark har til hensigt at tildele kontrakten, have fremlagt dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

Når Banedanmark forlanger det, skal der således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Ad 1) Dokumentation for egenkapital:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ad 2) Dokumentation for omsætning inden for det område som kontrakten vedrører (it-tjenester) i de tre (3) seneste disponible regnskabsår:

Erklæring om virksomhedens omsætning inden for det område som kontrakten vedrører (it-tjenester) i de tre (3) seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves det, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv eller 0 (≥0). Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B;

2) Som mindstekrav kræves det, at ansøger i hver af de tre (3) regnskabsår har haft en omsætning inden for det forretningsområde som kontrakten vedrører (it-tjenester) på mindst 10 000 000 DKK. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal som en del af udarbejdelsen af ansøgers ESPD fremkomme med følgende oplysninger i ESPD del IV, afsnit C og del V:

1) En liste over de betydeligste sammenlignelige referencer omfattende levering af integrationsplatforme, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance (herefter benævnt ”opgaven”). Beskrivelsen af opgaven bør indeholde en klar beskrivelse af opgavens omfang, herunder:

- Datamængder,

- Svartider,

- Antallet og typen af grænseflader,

- Datatransformation og forretningsregler.

Endvidere bedes referencen så vidt muligt indeholde den økonomiske værdi af opgaven (beløb), dato for opgaven samt navn på kunden (modtageren). Ved angivelse af datoen for opgaven bedes ansøger angive datoen for opgavens påbegyndelse af afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i sin beskrivelse angive, hvordan datoen er angivet.

Referencelisten må maksimalt indeholde tre (3) referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de tre (3) første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første tre (3) referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af opgaver, skal de pågældende opgaver under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Referencelisten vil udgøre den endelige dokumentation for ansøgers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark forbeholder sig dog retten til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at ansøger som minimum vedlægger to (2) referencer på levering af en integrationsplatform, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

For betalinger, som erlægges forud for Overtagelsesdagen, bortset fra vederlag for Ibrugtagning forud for Overtagelsesdagen, er det en betingelse for betaling, at Leverandøren har stillet en uigenkaldelig anfordringsgaranti fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab til sikkerhed for tilbagebetaling af beløbet.

Garantien skal dække Kundens til enhver tid værende forudbetalinger indtil tidspunktet for godkendelsen af Overtagelsesprøven.

Garantien bortfalder ved Kundens godkendelse af Overtagelsesprøven.

Garantiens udformning skal være i overensstemmelse med bilag 12A og forelægges Kunden til godkendelse.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fællesbefuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-convention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Herudover er hensynet til it-sikkerhed inddraget i form af de 20 principper for god cyber- og informationssikkerhed beskrevet i CIS® (Center for Internet Security, Inc.), NIS-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6.7.2016) og sikkerhedsmodellen CIA-triaden.

Endvidere er relevante hensyn til beskyttelsen af persondata inddraget i henhold til reglerne i Persondatafordningen (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2016/679 af 27.4.2016).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/07/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”.

For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD. ESPD´et tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. For yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD´et henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4 og til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra juni 2017. Vejledningen ”ESPD- Det fælles europæiskeudbudsdokument” kan downloades fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk): https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Banedanmark skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Banedanmark vil desuden udelukke en ansøger, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) ansøgers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler;

2) ansøgers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet;

3) ansøgers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet;

4) ansøgers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) ansøgers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt ansøger findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Fremgangsmåde for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 4.8.

Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Den anslåede værdi af kontrakten anført i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.6 er udelukkende baseret på et estimat over værdien af den samlede anskaffelse, herunder optioner og vedligehold samt support i fire (4) år fra idriftsættelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2019

Send til en kollega

0.172