23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-232403
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Danske Spil A/S

Opdateringer

Rettelse
(23.05.2019)

II
Placering af det tekst, der skal ændres:1.5
I stedet for:
25 000 000
Læses:
15 000 000

II
Placering af det tekst, der skal ændres:2.6
I stedet for:
25 000 000
Læses:
15 000 000

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:2.2
I stedet for:
Dato: 17-06-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-06-2019
Time: 12:00

Rammeaftale om levering af Projekt- og Programledelse


Danske Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danske Spil A/S
64011715
Korsdalsvej 135
Brøndby
2605
Danmark
E-mail: jaer@danskespil.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240087&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240087&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af Projekt- og Programledelse

Sagsnr.: Projekt- og Programledelse
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af projekt- og programledelse. ITP driver en række udviklings- og integrationsprojekter, hvor der arbejdes efter vandfaldsmodellen og de agile principper. ITP efterspørger derfor konsulenter inden for følgende kategorier: Junior projektledere, Projektledere, Senior projektledere + 8 år, Senior projektleder +12 år samt Partnere.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale på baggrund af ethvert indledende tilbud, herunder det første indledende tilbud. Såfremt der ikke tildeles ud fra første indledende tilbud gennemføres første forhandlingsmøde. Ordregiver kan indkalde til yderligere forhandlingsmøder, såfremt det viser sig nødvendigt for at eliminere uhensigtsmæssigheder i tilbuddene.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Brøndby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af projekt- og programledelse. Ordregiver driver en række udviklings- og integrationsprojekter, hvor der arbejdes efter vandfaldsmodellen og de agile principper. Ordregiver efterspørger derfor konsulenter inden for følgende kategorier: Junior projektledere, Projektledere, Senior projektledere + 8 år, Senior projektleder +12 år samt Partnere.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale på baggrund af ethvert indledende tilbud, herunder det første indledende tilbud. Såfremt der ikke tildeles ud fra første indledende tilbud gennemføres første forhandlingsmøde. Ordregiver kan indkalde til yderligere forhandlingsmøder, såfremt det viser sig nødvendigt for at eliminere uhensigtsmæssigheder i tilbuddene, jf. også udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgives tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har referencer vedrørende Projekt- og Programledelse, som er sammenlignelige med nærværende udbudte Rammeaftale.

Ved relevansvurderingen lægges der vægt på, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med IT Projekt- og Programledelse, der indholdsmæssigt er tilsvarende den ydelse, som rammeaftalen omfatter.

Der lægges vægt på, at referencen er leveret til en kunde, der, i kompleksitet og omfang er sammenligenlig med Ordregiver. Vurderingen angår både bredden af hver reference, dvs. om der er leveret projekt- og programledelse af IT løsninger og hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af rammeaftale, jf. pkt. II.2.6 er et skøn over det forventede forbrug.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen krav

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med oplysning om egenkapital for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger, og den virksomhed som ansøger baserer sit tilbud på, skal have en positiv egenkapital over de seneste 3 disponible regnskabsår, hvor virksomheden har eksisteret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøger skal angive antal fuldtidsbeskæftigede,

— Ansøger skal indgive ESPD med erklæring af oplysning om de 3 betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Hver reference bedes indeholde en beskrivelse af den udførte leverance. Leverancebeskrivelserne bedes tage udgangspunkt i den ydelse, som den udbudte rammeaftale vedrører:

— Beskrivelsen i referencer bedes indeholde oplysninger om:

- Kundens navn,

- Kontaktpersons e-mail eller telefonnr.,

- Kundeforholdets varighed,

- Leverancens økonomiske værdi,

- Beskrivelse af projektplan med mål og delmål,

- Beskrivelse af hvilke metoder og værktøjer, der blev anvendt i den på gældende reference.

Hver reference bør højest være på 4 A4 sider.

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have mindst 20 fuldtidsbesæftigede, jvf. udbudsbetingelserne pkt. 3.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Multinationale Virksomheder samt ILO-konventionen 94 inddraget i relevant omfang.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem EU-supply. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Ansøger kan i henhold til proceduren i udbudsbetingelserne stille skriftlige spørgsmål til ordregiver i det elektroniske udbudssystem, EU Supply.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgeren vil tillige blive udelukket fra i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af den i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Underleverandører, som ansøger måtte basere sin finansielle og økonomiske formåen eller tekniske og faglige formåen på skal ved fremlæggelse af dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, underskrive erklæring om, at virksomheden vil hæfte solidarisk med hovedleverandøren for rammeaftalens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 1-2.

For vejledning i udfyldelse af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD – Dokumentation og eCertis”, der kan tilgås på https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Tilbudsgivers ansøgning og eventuelle tilbud skal afgives på dansk. Tilbuddet må dog gerne indeholde begreber og korte benævnelser på engelsk, såfremt det tjener til forståelse af ansøgningen eller tilbuddet, f.eks. når en angivelse eller benævnelse på dansk ikke er retvisende. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at se bort fra de dele af tilbuddet, som ikke er afgivet på dansk.

Rammeaftalen vil blive tildelt én leverandør, og er ikke opdelt i delaftaler. Ikke-opdelingen i delaftaler begrundes af, at den efterspurgte ydelse "projekt- og programledelse" er en sammenhængende ydelse, der gør det mest hensigtsmæssigt at kontrakten varetages af samme leverandør.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

Send til en kollega

0.095