23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-277456
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune

Vindere

Tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borger samt privattøjvak og linnedservice til beboere på plejecentre i Herlev Kommune

(17.10.2019)
Berendsen Textil Service A/S
Tobaksvej 22
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(26.06.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-07-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 30-08-2019
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 12-07-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 30-08-2019
Time: 12:00

II.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Start
I stedet for:
Dato: 01-11-2019
Læses:
Dato: 01-12-2019

II.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Slut
I stedet for:
Dato: 31-10-2022
Læses:
Dato: 30-11-2022

Tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borger samt privattøjvask og linnedservice til beboere på plejecentre i Herlev Kommune


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Mehtap Aycin Mola
Telefon: +45 44527037
E-mail: mehtap.aycin.mola@herlev.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105225029.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105225029.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105225029.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tøjvask og linnedservice til hjemmeboende visiterede borger samt privattøjvask og linnedservice til beboere på plejecentre i Herlev Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune udbyder opgaven tøjvask og linnedservice for visiterede hjemmeboende borger samt privat tøjvask og linnedservice for beboere op plejecentre i Herlev Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at yde hjælp til vask og sikre levering af:

— Tøjvask samt vask og lejeordning på linned for visiterede hjemmeboende borgere i henhold til serviceloven,

— Privattøjvask for beboere på en af kommunens plejecenter samt vask og lejeordning på linned for beboere på kommunens 3 plejecentre.

Tøjvask samt vask og lejeordning på linned for visiterede hjemmeboende borgere er omfattet af serviceloven § 83 og herunder frit leverandør valg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftale kan forlænges med 1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse oplyse om følgende:

1) Omsætning for de seneste 3 regnskabsår;

2) Dækningssum for Erhvervsansvarsforsikring;

3) Egenkapital for de seneste 3 regnskabsår;

4) Soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har:

1) En gennemsnitslig årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK i de seneste 3 regnskabsår;

2) En erhversansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK for personskade og mindst 5 000 000 DKK for tingskade - idet det af tekniske årsager ikke er muligt at adskille oplysningerne i ESPD, skal tilbudsgiver angive en samlet dækningssum, som minimum skal være 15 000 000 DKK;

3) En gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår og positiv egenkapital for det seneste regnskabsår;

4) En gennemsnitlig positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår og en soliditetsgrad på minimum 9% i seneste årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse oplyse om følgende:

1) Referencer;

2) Vognpark.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver:

1) Har mindst 3 referencer med lignede kontrakter inden for levering af tøjvask og linnedservice for hjemmeboende visiterede borgere og privattøjvask og linnedservice for beboere på plejecentre til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

- Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten (feltet "Beskrivelse"):

- - Tidspunkt for udførelsen (felterne "startdato" og "slutdato"),

- -Modtager af arbejdet/ydelsen (feltet "modtagere").

2) Råder over minimum 2 vogne med lift, der kan håndtere transport af bure i forhold til ydelsen tøjvask og linnedservice til beboerne på plejecentrene.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/07/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

Send til en kollega

0.078