23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 124-303029
Offentliggjort
01.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/506

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud af kontrakt vedrørende kasseregistrerings/betalingsløsning til Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Rebekka Møller
E-mail: udbud@aalborg.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/506
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/506
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedrørende kasseregistrerings/betalingsløsning til Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende anskaffelse af et kasseregistrerings/betalingssystem til Aalborg Kommune.

Udbuddet omfatter udrulning af en softwareløsning på 92 kassesteder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud vedrørende anskaffelse af et kasseregistrerings/betalingssystem til Aalborg Kommune.

Udbuddet omfatter udrulning af en softwareløsning på 92 kassesteder.

Softwaren til det udbudte kasseregistrerings/betalingssystem skal være kompatibel med Ordregivers nuværende hardware (kasseenheder) og hardware anskaffet i løbet af kontraktperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/11/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Yderligere drift og support. Tilbudsgiver skal angive priser for tilkøb af ekstra drift og support ved særlige begivenheder såsom Tall Ship race eller lignende.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 20% for seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad defineres som egenkapital/aktiver i alt *100 (ansvarlig lånekapital må ikke medregnes i beregningen af soliditetsgraden).

Vindende Tilbudsgiver skal på anmodning kunne dokumentere soliditetsgraden i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring samt ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum en soliditetsgrad på 20% for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive den/de betydeligste reference(r) for udførelse af lignende eller tilsvarende levering, som under nærværende udbud. Lignende/tilsvarende levering defineres som levering af kassereregistrerings-/betalingssystem, hvor det er muligt at betale med nedenfor angivne betalingsmidler.

Minimumskrav til reference(rne):

— Referencerne skal minimum omfatte 60 kassesteder, som er eller har været i drift (ved drift forstås, at der foreligger godkendt overtagelsesprøve samt at systemet er installeret og taget i brug på de respektive kassesteder),

— Referencerne skal minimum være udført over en sammenfaldende periode på 3 måneder, hvor alle 60 kassesteder har været i drift i hele perioden. Referencerne skal vedrøre leveringer foretaget inden for de seneste 3 år,

— Hver reference skal omhandle et system, hvor det har været muligt at betale med betalingsmidler i form af kort (fx dankort eller lignende), mobilbetaling (fx MobilePay eller lignende) samt interne betalingskort/medie (fx skolekort hvor der indsættes penge og eleverne derefter kan bruge kortet til køb af mad i skoleboden/kantinen).

Referencer skal anføres med kontraktperiode, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse, beskrivelse af leveringen herunder hvor mange kassesteder referencen vedrører samt hvilke typer kassesteder (fx skoler, ældrecentre, fritidscentre, kantiner) samt hvilke betalingsmidler der kunne benyttes.

Angivelse af referencen i ESPD'et er som udgangspunkt dokumentation for referencen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte referencens kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenstående beskrivelse.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse, jf. kontraktens afsnit 33.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med udbuddet er de obligatoriske udelukkelsesgrunde gældende, jf. udbudslovens § 135. Derudover finder udelukkelsesgrundene i § 136 anvendelse samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1-3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019

Send til en kollega

0.138