23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 125-305859
Offentliggjort
02.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Kontrakt vedrørende drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af SAP Classic


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
19552101
Osvald Helmuts vej 4
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Helle Worm-Marquardtsen
Telefon: +45 72373082
E-mail: helle.worm-marquardtsen@ufst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242358&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242358&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af SAP Classic

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af SAP Classic.

Det udbudte System SAP CLASSIC indeholder 7 Delsystemer, der drives på SAP SQL DB med et windows OS. SAP Classic systemet er en SAPinstallation, dog med undtagelse af VaxNemHandel. SAP Classic håndterer en del af de mange komplekse integrationer, som Systemets Delsystemer har til andre omkringliggende systemer.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiver forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom Ordregiver forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72210000
72211000
72212000
72230000
72232000
72261000
72262000
72267000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte System SAP Classic indeholder 7 delsystemer, der drives på SAP platformen. Delsystemerne integreres med UFST’s øvrige systemer primært gennem delsystemet SAP PO. Delsystemerne er: SAP 38, SAP Intern, SAP LetLøn, SAP PS, SAP PO, SAP BW/BPC, samt driften af VAX NemHandel, hvor Applikationen VAX NemHandel dog vedligeholdes, supporteres og udvikles af anden leverandør. Systemet håndterer en del af de mange komplekse integrationer, som delsystemerne har til andre omkringliggende systemer. Der er omkring 170 integrationer.

SAP38 anvendes til regnskabsaflæggelse af statens indtægter og balanceposter for alle told, skatter og afgifter der opkræves i henhold til finansloven. Herudover anvendes delsystemet til regnskabsaflæggelse til statsregnskabet. SAP38 leverer månedlige regnskabsoplysninger til Statens Koncern System. Herudover anvendes SAP38 til indrapportering af interne kontroller og Internt Risikostyrings System. SAP38 bygger på SAP FI standard-funktionalitet og en række programmer, som er special-udviklede. Håndteringen og integrationen for aflæggelse af statsregnskabet, foretages via funktionalitet i FI-SL.

SAP Intern er Skatteministeriets system til aflæggelsen af et eksternt regnskab gennem intern styring af de tildelte bevillinger i forhold til de opgaver, som Skatteministeriet løser. Delsystemet bruges til styring af de tildelte midler gennem budgettering og opfølgning på faktuelt forbrug og til administration af anlæg. Dermed skal alle regnskabsregistreringer foreligge i SAP Intern for at kunne medgå i et retvisende regnskab. SAP intern anvendes ligeledes til medarbejdernes registrering af tid og opgaver fordelt på aktiviteter og ydelser i Skatteministeriets forretningsmodel. SAP intern bruges endvidere til styring af HR-oplysninger herunder administration af sygefravær, medarbejderplacering, arbejdstid, flexsaldi, medarbejder udlæg, kørsel etc.

SAP LetLøns formål er at danne tilsvar ud fra virksomheders og lønservicebureauers indberetninger af A-skat og AM-bidrag, samt indberetninger om aldersopsparing. Herudover dannes der for virksomheder, der er tilmeldt LetLøn, også tilsvar for ATP, og betalinger videregives også for disse virksomheder til andre afregningssystemer.

LetLøn kører på et SAP standardsystem, PS-CD, som er tæt forbundet med eIndkomst. Kommunikationen mellem hovedsystemet (eIndkomst) og SAP LetLøn sker via batchkørsler.

SAP PS er et rent angivelsessystem, som varetager punktafgifter og selskabsskatter. Fra 3S – Selskabsskatten - sendes aconto rater og ligningsgrundlag. SAP PS beregner årsopgørelser og sender opkrævninger til Skattekontoen, som sikrer indbetalingerne kommer på plads. Fra Erhvervssystemet modtages punktafgift grundlaget, hvor SAP PS holder styr på om virksomheder angiver det de skal via NTSE, og også her sendes opkrævningen til skattekontoen, som sikrer indbetalingerne kommer på plads. 2 punktafgifter af særlig type, sendes til SAP38, som står for opkrævningen.

SAP PO er den tværgående integrations-komponent for delsystemerne, og håndterer hovedparten af de integrationer, som de forskellige delsystemer har til andre omkringliggende systemer.

Det er ikke alle kald til/fra delsystemerne, som går igennem SAP PO, idet der er nogle intefaces, som går direkte mellem delsystemerne og de omkringliggende systemer. Beskeder mellem VAX NemHandel og ERP systemerne kommer via SAP PO.

Skatteforvaltningens SAP BW system har som primær funktion at understøtte budgetteringssystemet SAP BPC. For at muliggøre det, er der etableret en integration mellem SAP BW og SAP BPC. BPC anvendes til bevilling, rammefastlæggelse og udmelding, budgetlægning & kapacitetsstyring.

Fælles for Systemet er at det har 2 databaseclustre, som produktionsmiljøet er fordelt på. SAP Solution Manager er ved at blive hjemtaget. Derfor vil den ikke være en del af udbuddets genstand, men der vil fortsat være opgaver for Leverandøren knyttet til Solution Manager.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 119
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, der behovs- og volumenmæssigt er sammenlignelige med de hovedydelser, jf. nedenfor, i relation til beskrivelsen af systemet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4.

Angivelse af hvorfor referencen er relevant i forhold til den udbudte opgave.

Videreudvikling: Udførelse af videreudviklingsopgaver, der udvider/ændrer applikation og platform baseret på kombination af standard programmel samt programmel, der er tilpasset, tilrettet eller udviklet specielt til ordregiver i forhold til at kunne opfylde ordregivers forretningsmæssige behov. Det forventede antal timebehov i kontraktens løbetid er 206 250 timer.

Overgangsydelser: Planlægning og gennemførelse af transition af et komplekse ERP Systemer med mange delsystemer og integrationer til mange eksterne systemer.

Løbende ydelser: Som lignende referencer betragtes erfaringer med løbende ydelser herunder drift, support og vedligeholdelse af komplekse ERP systemer med mange integrationer, baseret på SAP eller tilsvarende, med et lignende omfang af mængde i forhold til hvad ordregiver forventer at kontrakten kommer til at indeholde. Driften omfatter Systemets platform og applikation. Vedligeholdelse omfatter bl.a. løbende og forebyggende vedligehold af platform og applikation. Support omfatter support af applikation og platform, herunder Incident- og Problemhåndtering og 2nd level service desk.

Ved udvælgelse af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vurderes alle referencer således, at det vurderes hvorvidt referencerne sammenlagt har dokumenteret en høj grad af relevant erfaring.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1:

Udskifte den nuværende database med en anden database.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedr. pkt. II.2.7): Kontraktens varighed beregnes fra underskrift af kontrakten, men løber 9 år fra overtagelsesdagen.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Ordregiver har vurderet, at den anslåede værdi af den offentlige tjenesteydelseskontrakt overstiger værdien af rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV, B:

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår,

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Der kræves samlet en omsætning på mindst 400 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Der kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Bemærk, at såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, vil ansøger og den pågældende enhed hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse,

- Der henvises generelt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV, C:

Referencer vedrørende de 5 mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) og II.2.9), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Referencerne danner grundlag for udvælgelsen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hvis opgaven var påbegyndt tidligere end 3 år inden ansøgningstidspunktet, er det således alene den del af ydelserne, der er udført senere end 3 år før ansøgningsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen. Er det ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger til brug for udvælgelsen:

— Tidspunkt for leverancens udførelse, dato for kontraktindgåelsen og kontraktudløb,

— Navn på modtager af leverancen,

— Telefonnummer til modtager af leverancen,

— Leverancens kontraktsum,

— Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

— En kort, klar beskrivelse af leverancen, herunder med klar beskrivelse af hvilke af de under punkt II.2.9), anførte hovedydelser, leverancen omfatter.

Referencerne skal skrives i ESPD’et, og kan ikke vedlægges som bilag. Referencerne i ESPD’et udgør i sig selv den endelige dokumentation herfor.

Det bemærkes, at såfremt ansøger har baseret sin ansøgning om prækvalifikation på andre virksomheders faglige eller tekniske formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne under kontrakten, skal disse dele udføres af de pågældende virksomheder. Der henvises generelt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil i kontrakten være krav om løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den mest repræsentative kollektive overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Der vil i kontrakten være sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau krævet af ordregiver.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten kan anvendes af hele Skatteministeriet og dets underliggende myndigheder.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om deltagelse sker ved indlevering af et udfyldt ESPD. ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kravene til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i ESPD’et. Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et. En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde ét ESPD. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og egenkapital og samlet aflevere maksimalt 5 referencer. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for ESPD, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply. Ansøgningen kan ikke afgives per e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online-registrering i dette system. Det er gratis at oprette sig som bruger. Af udbudsbetingelserne fremgår desuden oplysninger om ansøgningsfasen og om muligheden for at stille spørgsmål samt oplysninger vedr. aflevering af ansøgning.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019

Send til en kollega

0.086