23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-319497
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Professionshøjskolen Via University College

Vindere

Kontrakt om levering, implementering, support, vedligeholdelse og videreudvikling af CRIS til de danske professionshøjskoler

(09.01.2020)
Elsevier BV
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam

Udbud med forhandling af Kontrakt om levering, implementering, support og vedligeholdelse af CRIS til de danske professionshøjskoler


Professionshøjskolen Via University College

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Professionshøjskolen Via University College
30 77 30 47
Hedeager 2
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.via.dk/

I.1) Navn og adresser
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
31111048
Olof Palmes Allé 11
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dmjx.dk/

I.1) Navn og adresser
Professsionshøjskolen Absalon
30874323
Slagelsevej 7
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://phabsalon.dk/

I.1) Navn og adresser
Københavns Professionshøjskole
30891732
Humletorvet 3
København V
1799
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kp.dk/

I.1) Navn og adresser
UCL
30859480
Niels Bohrs Allé 1
Odense M
5230
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucl.dk/

I.1) Navn og adresser
UCN
30843126
Hobrovej 85
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucn.dk/

I.1) Navn og adresser
UC SYD
30840402
Degnevej 16
Esbjerg Ø
6705
Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Uldbjerg Nielsen
E-mail: Kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucsyd.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a457cb46-627e-48cb-ad0d-fd8a5fe6e0c2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a457cb46-627e-48cb-ad0d-fd8a5fe6e0c2/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling af Kontrakt om levering, implementering, support og vedligeholdelse af CRIS til de danske professionshøjskoler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud med forhandling af kontrakt om ordregivers anskaffelse af en samlet IT-løsning, CRIS (Current Research Information System) som har til formål at synliggøre og udstille produktion af forskning, udviklingsaktiviteter og projekter, som finder sted både internt hos ordregiver såvel som med eksterne samarbejdspartner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aarhus N

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

UC Viden er Ordregivers videndatabase, og har som formål at synliggøre og udstille produktion af forskning, udviklingsaktiviteter og projekter, som finder sted både internt såvel som med eksterne samarbejdspartner. Professionshøjskolerne omfatter pr. 2018 63.619 STÅ (Studenterårsværk, dvs. ét studenterårsværk = 60 ECTS).

UC Viden er også en database og et værktøj til at udtrække data i forbindelse med sektorens årlige videnregnskab og benchmarking.

UC Viden bliver anvendt af ca. 10 000 brugere i form af både forskere, redaktører, rapportører, UC Viden koordinatorer, studerende samt administratorer.

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af en samlet IT-løsning, CRIS (Current Research Information System) til afløsning af Ordregivers eksisterende løsning.

Professionshøjskolernes vision for arbejdet med forskningsdokumentation er derfor en samlet løsning, CRIS (Current Research Information System) og dertilhørende portaler og services til varetagelse af de formål, som UC Viden bygger på, og som beskrevet ovenfor.

Udbuddet omfatter også migrering og eventuel nødvendig konvertering af UC Videns eksisterende data til det nye CRIS, en metadata model, mulighed for at udtrække CV, portal til upload af bachelorprojekter, IT-infrastruktur og dertil relaterede hosting- og/eller skyløsninger.

Yderligere er det et mål, at UC Viden i fremtiden skal baseres på en decentral systemteknisk model, hvor den enkelte professionshøjskole bliver dataansvarlig med mulighed for både inddatering, udtræk og rapportering af lokal data.

Ordregivers krav til funktionaliteten af CRIS fremgår af Kontraktbilag 3.

Leverandøren skal ud over at levere CRIS, også levere projektbistand til uddannelse, klargøring, test og implementering af CRIS. Leverandøren skal efterfølgende varetage driftsafvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af CRIS i henhold til Kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 01/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.1, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 3 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages mere end 3 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. Del III.1.3.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- At de beskrevne referencer påviser Ansøgers erfaring med sammenlignelige aftaler. Med sammenlignelig aftale forstås:

— at aftalen omfatter deling af registreret forskning imellem flere selvstændige forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner,

— af aftalen omfatter løbende vedligeholdelse og udvikling af databaseløsningen til forskningsregistrering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. Udbudsbetingelsernes punkt 2.1.1 skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Ansøger, Andre Enheder eller Sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Ansøger udfylder ESPD’et elektronisk i Ethics.

Tilbudsgiver henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning

"ESPD vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der trin for trin beskriver, hvordan ESPD udfyldes

korrekt.Vejledningen kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentationogecertis.pdf

Såfremt en Sammenslutning (eksempelvis et konsortium) søger om prækvalifikation skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i Sammenslutningen, udfylde et særskilt og for den enkelte deltager i sammenslutningen individuelt ESPD.

I forbindelse med den endelige dokumentation skal Sammenslutningen endvidere være opmærksom på at vedlægge en erklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave.

Sammenslutningen kan anvende Bilag 3 – Erklæring om fælles hæftelse, men må tillige anvende eget bilag

såfremt det bekræfter ovenstående hæftelse.

Ansøger kan i forbindelse med afgivelse af ansøgning basere sig på Andre Enheders (virksomheders) teknisk og/eller faglig formåen. Ansøger skal angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD del ll, punkt C. Der skal vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, del lll samt del IV, for hver enhed, som Ansøger baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som Ansøger baserer sin egnethed på.

I forbindelse med den endelige dokumentation, skal Ansøger endvidere være opmærksom på, at vedlægge en støtteerklæring, hvormed de Andre Enheder erklærer at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed for Ansøger i forbindelse med løsning af opgaven. De Andre Enheder skal desuden på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 144, stk. 4 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Ansøger kan anvende Bilag 2 – Støtteerklæring, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter

ovenstående. Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

- Punkt D: Oplysninger om anvendelse af underleverandører, jf. pkt. 1.4.5.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er

udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses,

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §

135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf.

Udbudslovens § 137, stk. 1:

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de foregående tre (3) det seneste afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

- Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt 1.4 og opfylder mindstekravene jf. sidste bullit. Se afsnit 2.4.2 i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference,

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato,

- Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3)år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

- Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig ift. mindstekravene jf. sidste bullit. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

2) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt;

3) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har minimum én (1) reference fra tilsvarende opgave udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen. Ved tilsvarende opgave forstås aftale om levering af en databaseløsning til forskningsregistrering til en forskningsbaseret uddannelsesinstitution med mere end 20 000 studenterårsværk.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder regulering af bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser mm. Der henvises i øvrigt til kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i Ethics ved anvendelse af knappen ”Send Spørgsmål”. Herefter udfyldes

dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er ansøgers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden de angivne spørgefrister blive besvaret af Ordregiver,

hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets

karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end syv (7) dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristerne vil som udgangspunkt ikke blive besvaret i den pågældende fase.

I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal ansøger, andre enheder og sammenslutninger, på

Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen. I Udbudsbetingelsernes punkt 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Ansøger, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. Hvis ansøger, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

- Skatteforvaltningen,

- ATP,

- Politiet (Kriminalregistret),

- - Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019

Send til en kollega

0.078