23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-319518
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Søfartsstyrelsen

Vindere

Udbud af kontrakt vedrørende udvikling af Den Digitale Havnplan

(13.12.2019)
Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

Udbud af kontrakt vedrørende udvikling af Den Digitale Havnplan


Søfartsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Søfartsstyrelsen
29831610
Fjordvænget 30
Korsør
4220
Danmark
Kontaktperson: Anette Stendahl Andersen
Telefon: +45 72196000
E-mail: asa@dma.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.soefartsstyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/355468

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245310&B=SOFARTSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245310&B=SOFARTSSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende udvikling af Den Digitale Havnplan

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Søfartsstyrelsen udbyder kontrakt vedrørende indkøb af udviklings- og implementeringsydelser i forbindelse med udvikling af IT-systemet Den Digitale Havplan. Projektet er et afledt resultat af en politisk beslutning om at ville digitalisere den danske havplan jf. Lov om Maritim Fysisk Planlægning. Projektet gennemføres som et agilt forløb.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører udvikling og levering af Den Digitale Havplan. Havplanen skal udformes som et digitalt kort, hvor brugerne – borgere, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder – kan se de forskellige zoner, klikke sig ind på en zone og se hvad der planlægges i den gældende zone og læse den bekendtgørelsestekst, der fastlægger hvilke betingelser, der gælder for zonen. Brugerne skal også have mulighed for at søge informationer på tværs af zonerne. Den digitale havplan skal udover kortbilag og retlige tekster om zonerne også indeholde redaktionelt indhold i form af nyheder, informationssider og lign. Når havplanen er i høring, skal brugerne have mulighed for at afgive høringssvar, enten i form af et høringssvar afgivet til en bestem zone (eller et punkt eller areal i zonen) eller til den samlede havplan.

Systemet skal driftes ved statens it på deres standardplatform og miljøer, mens vedligehold efter systemet er gået i drift, indgår i en kortere periode, jf. beskrivelse under pkt. II.2.11 option.

Systemet skal fungere som en digital retslig bindende havplan i Danmark. Projektet er søsat som et afledt resultat af en politisk beslutning om at ville digitalisere den danske havplan jf. Lov om Maritim Fysisk Planlægning. Den Digitale Havplan skal således kunne vise retligt bindende kort med tilhørende bekendtgørelsestekster, informationssider om havplanen og understøtte høringsprocesser af havplanen og havplanstillæg. Den Digitale Havplan skal bestå af en back end, hvor man kan administrere systemet, opdatere informationssider, håndtere indkomne høringssvar og lægge havplanen i et internt workflow i styrelsen, der understøtter kvalitetssikring, godkendelse og kundgørelse af versioner af den endelige havplan, og en front end hvor man kan se hvilke havarealer der er udlagt til hvilke formål samt de gældende regler herfor og afgive og læse høringssvar.

Som udgangspunkt tænkes løsningen bygget af standardprogrammel bestående af et Content Management System udvidet med et kortvisningsmodul, høringsprocesmodul og et modul til intern godkendelse og kvalitetssikring af den retligt bindende havplan.

Der er høje krav til sikkerheden omkring kundgørelse af havplanen, så der både er høj driftssikkerhed og høj sikkerhed for autenticiteten af den kundgjorte havplan, svarende til de krav, der stilles til udgivelsen af Lovtidende i elektronisk form.

Kundgørelse i Lovtidende i elektronisk form forudsætter en meget høj grad af sikkerhed i de systemer, der anvendes til produktion og formidling af retsforskrifterne, for at forhindre, at de indeholdte retsforskrifter hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forandres. Derudover skal kundgørelsen ske på en autoritativ og bevissikker måde. Den udbudte løsning er udelukkende tænkt til udstilling, fremvisning og kvalitetssikring af havplanen, ikke produktion af havplanen. Produktionen vil foregå i desk top GIS-værktøj, hvorefter den uploades i systemet.

Søfartsstyrelsen har fokus på agil udvikling, og styrelsen lægger vægt på, at leverandørens medarbejdere har erfaring med metoden, ligesom de skal kunne være fysisk til stede i styrelsen for at kunne udnytte de synergier, denne udviklingsform giver mulighed for, herunder sammenhængen til forretningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/11/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Løsningen vil efter den er sat i drift indgå i ordregivers samlede systemportefølje, hvorfor Application Management (AM) også som udgangspunkt vil blive foretaget af den leverandør ordregiveren har AM-aftale med. Der vil dog som option til denne aftale kunne indgås aftale om AM de første 12 måneder efter systemet er gået i drift.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers soliditetsgrad i de seneste 3 år, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgrad regnes som: Soliditetsgrad = egenkapital x 100 /aktiver.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten ti, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) skal oplysninger afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab eller en underleverandør), skal oplysninger ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En erklæring om at tilbudsgivers soliditetsgrad var på mindst 25% i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Tilbudsgivere, som er nystartede virksomheder, og derfor ikke kan fremlægge bagudrettede erklæringer vedrørende henholdsvis soliditetsgrad og gennemsnitlig omsætning, skal i stedet fremlægge tilsvarende oplysninger, som kan dokumentere deres økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af op til 3 relevante referencer fra de seneste 3 år, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Hvis der vedlægges flere end 3 referencer, vil der blive set bort fra reference nr. 4 og opefter i vurderingen under dette punkt og punkt II.2.9. På samme måde vil der blive set bort fra referencer der er ældre end 3 år, dvs. opgaver der er afsluttet inden 2016.

Søfartsstyrelsen ser gerne, at hver reference indeholder kort beskrivelse af it-systemet og den rolle tilbudsgiver har haft i forbindelse med leverancen, modtager af leverancen samt samlet kontraktsum.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt. III.1.3) og hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt. II.2.9)

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste 3 år har erfaring med at foretage mindst én it leverance.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse I udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger/tilbudsgiver være registeret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen/tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019

Send til en kollega

0.078