23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-342873
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Outsourcing af server-, storage-, backup-, og netværksinfrastruktur til decentral drift


Dansk Retursystem A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Dansk Retursystem A/S
25 49 61 40
Baldersbuen 1
Hedehusene
2640
Danmark
Kontaktperson: Ann-Britt Sørensen
Telefon: +45 43323232
E-mail: abs@dansk-retursystem.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Outsourcing af server-, storage-, backup-, og netværksinfrastruktur til decentral drift

Sagsnr.: Udbud vedr decentral drift IT
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dansk Retursystem A/S’ (»DRS«) udbud af en Kontrakt vedrørende outsourcing af Ordregivers eksisterende it-driftsmiljø i form af en cloudbaseret Løsning, hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage, backup-, og netværksinfrastruktur sker i et Leverandør-administreret datacenter nærmere betegnet som en »Infrastructure as a Service« Løsning (IaaS Løsning). DRS ønsker med nærværende udbud at anskaffe en IaaS Løsning omfattende drift, vedligeholdelse samt support, baseret på DRS' eksisterende it-driftsmiljø. DRS' målsætning med udbuddet er, at Kunden opnår et højt niveau af driftsstabilitet, øget sikkerhed, stor fleksibilitet og skalerbarhed samt et øget fokus på kvalitet i leverancen af Ydelserne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72250000
72251000
72253000
72253100
72253200
72310000
72311100
72315100
72315200
72319000
72320000
72600000
72910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dansk Retursystem A/S’ (»DRS«) udbud af en Kontrakt vedrørende outsourcing af Ordregivers eksisterende it-driftsmiljø i form af en cloudbaseret Løsning, hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage, backup-, og netværksinfrastruktur sker i et Leverandør-administreret datacenter nærmere betegnet som en »Infrastructure as a Service« Løsning (IaaS Løsning).

DRS ønsker med nærværende udbud at anskaffe en IaaS Løsning omfattende drift, vedligeholdelse samt support, baseret på DRS' eksisterende it-driftsmiljø. DRS' målsætning med udbuddet er, at DRS opnår et højt niveau af driftsstabilitet, øget sikkerhed, stor fleksibilitet og skalerbarhed samt et øget fokus på kvalitet i leverancen af Ydelserne.

Med henblik på at opnå de ovenfor nævnte målsætninger outsourcer DRS hermed grundlæggende server-, storage-, backup- samt netværksinfrastruktur og skifter til en skalerbar løsning for drift, som beskrevet i Bilag 3, Kravspecifikation og Kravbesvarelse med underbilag og Bilag 5, Ydelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Infrastruktur / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumentation support og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Transition og transformation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Antivirus - Softwaren skal være centralt administreret og fra en anerkendt leverandør.

Load-balancer - Hardwaren/softwaren skal være fra en anerkendt leverandør, og der skal være en supportaftale for produktet. Leverandøren bedes i dennes executive summary angive producentnavnet på den tilbudte load-balancer.

Site-recovery - Softwaren/hardwaren skal være fra en anerkendt leverandør, og der skal være en supportaftale på produktet.

Servicedesk/ vagttelefon - Leverandøren skal have en servicedesk/vagttelefon, som kan håndtere enkelte brugerhenvendelser inden for følgende tidspunkter:

— Arbejdsdage: 6:00-8:00 og 16:00-22:00 (15:30-22:00 fredag), Kundens egen it-vagt,

— Weekend og helligdage: 8:00-22:00, hvor en outsourcet it-vagt indgår i Ydelsen.

Firewall - Hardwaren/softwaren skal være fra en anerkendt leverandør, og der skal være en supportaftale på produktet. DRS skal have mulighed for at have adgang til firewall. Det skal være muligt, at DRS selv kan lave regler samt have adgang til egne dedikerede firewall instanser. Leverandøren bedes i dennes executive summary angive producentnavnet på den tilbudte load-balancer.

Firewall - Restricted Zone - Hardwaren/softwaren skal være fra en anerkendt leverandør, og der skal være en supportaftale på produktet.

Active directory ved Restricted Zone.

Der er fastsat specifikke krav til alle ovenstående optioner, som fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 226-517241
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Outsourcing af server-, storage-, backup-, og netværksinfrastruktur til decentral drift

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Itavis
26585756
Strandvejen 863
Klampenborg
2930
Danmark
NUTS-kode: DK

Internetadresse: http://itavis.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

DRS vil udelukke ansøgere der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3 og 136.

— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en ansøger er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til Udbudsbetingelsernes afsnit 7.7.

Procedure for tilbudsafgivelse og forhandlinger:

1) Indledende tilbud

De indledende tilbud skal være baseret på udbudsmaterialet.

DRS forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsrunder.

2) Gennemførelse af forhandlingerne efter afgivelse af indledende tilbud

Efter modtagelse af de indledende tilbud fra de enheder, der er blevet prækvalificeret, afholder DRS individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

3) Revideret udbudsmateriale (revideret tilbud)

DRS kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem første forhandlingsfase. DRS kan dog ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer. Det eventuelt reviderede udbudsmateriale vil i så fald danne grundlag for afgivelse af revideret tilbud. Alle tilbudsgivere, der afgav rettidigt indledende tilbud, modtager det reviderede udbudsmateriale samtidig og får lige lang tid til at udarbejde det reviderede tilbud.

4) Revideret tilbud

Alle tilbudsgivere, der har afgivet indledende tilbud, vil efter gennemførelsen af forhandlingerne med DRS blive opfordret til at afgive revideret tilbud. Det reviderede tilbud skal afgives på baggrund af det eventuelt reviderede udbudsmateriale.

DRS forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de reviderede tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der vil ske shortlisting og afgivelse af endeligt tilbud.

5) Udvælgelse af de to tilbudsgivere, der bliver opfordret til at afgive endeligt tilbud (shortlisting)

Efter modtagelsen af reviderede tilbud vil DRS evaluere de reviderede tilbud med henblik på at udvælge to tilbudsgivere, der skal afgive endeligt tilbud. Denne shortlisting vil blive foretaget på baggrund af de kriterier, der er angivet i udbudsmaterialet.

6) Gennemførelse af forhandlinger med de to udvalgte tilbudsgivere

DRS vil – forud for afgivelsen af endelige tilbud - gennemføre individuelle forhandlingsmøder med de to udvalgte tilbudsgivere. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

7) Revideret udbudsmateriale (endeligt tilbud)

DRS kan vælge at foretage tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af oplysninger og erfaringer opnået gennem anden forhandlingsfase. DRS kan dog ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer. Det eventuelt reviderede udbudsmateriale vil i så fald danne grundlag for afgivelse af endeligt tilbud.

De to udvalgte tilbudsgivere modtager det endelige udbudsmateriale samtidig og får samme tid til at udarbejde det endelige tilbud.

8) Endeligt tilbud

Det endelige tilbud skal afgives på baggrund af det endelige udbudsmateriale.

DRS forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette skønnes nødvendigt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Ved udbud ved forhandling efter udbudsloven skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning tildeberørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2019

Send til en kollega

0.078