23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 140-345886
Offentliggjort
23.07.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Dragør Kommune

Vindere

(23.07.2019)
Københavns Kommune, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
2200 København N

(21.01.2020)
Københavns Kommune
København

Samarbejdsaftale vedrørende telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i Hovedstadsregionen


Dragør Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Dragør Kommune
Kirkevej 7
Dragør
2791
Danmark
Kontaktperson: Niels Nicolai Nordstrøm
E-mail: GK1N@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dragoer.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Samarbejdsaftale vedrørende telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i Hovedstadsregionen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72250000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL nationalt i 2019. Økonomiaftalerne er første skridt i bestræbelserne på at understøtte borgerne i eget hjem. På længere sigt er det forventningen, at telemedicin anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning m.v. I forbindelse med implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstaden, er 29 kommuner og Region Hovedstaden enige om at etablere et treårigt samarbejde om service, support og logistik til understøttelse af telemedicinske tilbud med det formål i fællesskab at løfte de forpligtelser, som påhviler aftalens parter i den henseende (»Samarbejdsaftalen«). Samarbejdet er organiseret som et tværgående samarbejde med hjemmel i sundhedslovens § 78, stk. 3 og 7.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 163 459.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75122000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet. Økonomiaftalerne er første skridt i bestræbelserne på at understøtte borgerne i eget hjem. På længere sigt er det forventningen, at telemedicin anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning m.v. Region Hovedstaden, Københavns Kommune og de øvrige kommuner, som agter at deltage i Samarbejdsaftalen har ansvaret for lokal implementering og drift af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i hovedstadsregionen. Med det formål i fællesskab at løfte de forpligtelser, som påhviler Samarbejdsaftalens parter i den henseende, agter parterne at indgå en treårig aftale vedr. service, support og logistik til understøttelse af det telemedicinske tilbud i hovedstadsregionen. I forberedelsen af Samarbejdsaftalen har aftalens parter endvidere afdækket et ønske om, at samarbejdet omfatter andre indsatsområder end KOL. Aftalens parter har derfor besluttet, at Samarbejdsaftalen skal omfatte telemedicin i bredere forstand, således at samarbejdet på visse betingelser kan omfatte andre sygdoms- og indsatsområder i samarbejdet. Det vil dog først være muligt at inddrage andre sygdoms- og indsatsområder, når samarbejdet om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er veletableret og i drift. Det forudsættes i Samarbejdsaftalen, at den enkelte kommune og Region Hovedstaden tilslutter sig samarbejdet vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, for senere at have muligheden for at tilslutte andre telemedicinske sygdoms- og indsatsområder.

Inden for Samarbejdsaftalen varetager Københavns Kommune driften af den fælles tekniske service- og supportfunktion. Samarbejdsaftalens parter skal alle medvirke til den løbende koordinering og udvikling af den fælles service- og supportløsning, herunder ift. tilpasning af arbejdsgange og udveksling af relevante informationer. Samarbejdsaftalens parter skal endvidere bidrage til opsamling og erfaringsudveksling med henblik på at optimere og ensrette levering af telemedicinske tilbud til borgere i hovedstaden. Derudover er hver aftalepart ansvarlig for indkøb af telemedicinsk hardware, udbringning, opsætning og afhentning af dette udstyr, samt den direkte borgerkontakt, herunder den sundhedsfaglige indsats.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samarbejdsaftalen indgås for en treårig periode (1.5.2020-30.4.2023).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Parterne vurderer, at Samarbejdsaftalen kan indgås uden udbud som et horisontalt samarbejde i medfør af udbudslovens § 15, se nærmere herunder.

Samarbejdsaftalen har hjemmel i sundhedslovens § 78, hvilket forudsætningsvist indebærer, at der er tale om udførelse af »offentlige tjenester«. Der er endvidere tale om fælles opgaver, jf. også sundhedslovens § 78.

Københavns Kommune skal i forhold til teknisk service og support under Samarbejdsaftalen levere »hovedydelsen« mod omkostningsgodtgørelse. Samarbejdet har imidlertid det bredere formål at understøtte, udvikle og derigennem fremme brugen af telemedicinske løsninger. Københavns Kommune kan således ikke selvstændigt realisere Samarbejdsaftalens målsætninger (formål), idet de øvrige myndigheders forpligtelser og input er en nødvendig forudsætning herfor.

Det er på ovenstående baggrund parternes vurdering, at Samarbejdsaftalen opfylder de betingelser, som fremgår af udbudslovens § 15, idet:

(i) Samarbejdsaftalen etablerer et samarbejde mellem ordregiverne med det formål at sikre, at de offentlige tjenester, som ordregiverne skal udføre, leveres med henblik på at realisere fælles målsætninger;

(ii) Samarbejdsaftalen er udelukkende underlagt hensyn, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse; ligesom

(iii) de deltagende ordregivere på det åbne marked tilsammen udfører mindre end 20 pct. af de aktiviteter, der berøres af samarbejdet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Københavns Kommune, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
København N
2200
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 163 459.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

For god ordens skyld bemærkes supplerende:

Den oplyste værdi af Samarbejdsaftalen er behæftet med en ikke-ubetydelig grad af usikkerhed, idet omkostningerne afhænger af det antal borgere, som bliver henvist til det telemedicinske tilbud.

Det oplyste tidspunkt for beslutning om tildeling (21. september 2018) er det tidspunkt, hvor samarbejdet blev tiltrådt i Den Administrative Styregruppe (DAS) i hovedstaden. Den endelige politiske godkendelse vil ske i Region Hovedstaden/kommunerne i forbindelse med Samarbejdsaftalens underskrift.

Samarbejdsaftalens parter agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer), idet parterne finder, at Samarbejdsaftalen kan indgås uden forudgående offentliggørelse. Parterne vil tidligst indgå kontrakt efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort. Hver af Samarbejdsaftalens parter (Københavns Kommune undtaget) indrykker en selvstændig profylaksebekendtgørelse (og bekendtgørelse om indgået kontrakt) med enslydende ordlyd.

Københavns Kommune v/Niels Nicolai Nordstrøm, GK1N@kk.dk, er kontaktperson for Samarbejdsaftalen. Alle henvendelser vedrørende Samarbejdsaftalen skal derfor ske til GK1N@kk.dk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfudk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage findes i lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer. Af § 7, stk. 3 i denne lov følger: "Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klageover, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende."

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2019

Send til en kollega

0.047