23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 153-377253
Offentliggjort
09.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247345&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Valgt firma

(26.11.2019)
Wicotec Kirkebjerg A/S
Taastrup

Opdateringer

Rettelse
(10.09.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-09-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-09-2019
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver har modtaget og besvaret et spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet, der har givet ordregiver anledning til at foretage mindre ændringer til udbudsmaterialet, så "brandklasse 2" ikke længere er et krav.
Disse ændringer betyder også, at ordregiver har besluttet at forlænge tilbudsfristen til den 26.9.2019 kl. 12:00.
"Fristen" for at stille spørgsmål forlænges til den 13.9.2019.
Tilbudsgiverne opfordres til at gøre sig bekendt med spørgsmål/svar og rettelsesblad 02, der er offentliggjort på Eu-supply: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/247345/0/0?returnUrl=&b=VESTFOR

El-ydelser


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Sparholt
Telefon: +45 52344339
E-mail: ras@horten.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247345&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247345&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af el-ydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
51110000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vestforbrænding I/S (herefter "Ordregiver") foretager udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til kontorbygninger og den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser. Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg. El-ydelser består af montage, installation, fejlfinding, kabeltrækning, termomontering mv., samt indkøb og levering af el-produkter, der skal installeres og monteres på anlæggene på Ordregivers adresser. Tilbudsgiveren skal levere el-produkter og mandskab, der under Ordregivers anvisning, skal indgå i den daglige drift på anlæggene på Ordregivers adresser. Derudover skal tilbudsgiveren have et døgnberedskab, som Ordregiver kan tilkalde, når det er nødvendigt. Endelig skal tilbudsgiveren også kunne stille mandskab og el-produkter til rådighed for specifikke opgaver og projekter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000
31200000
31210000
31211000
31211100
31211110
31211200
31211300
31211310
31211320
31211330
31211340
31212000
31212100
31212200
31212300
31212400
31218000
31220000
31221000
31224400
31230000
31300000
31320000
31321000
31321100
31321200
31321210
31321220
31321300
31321600
31321700
31341000
31342000
31343000
31344000
31600000
31680000
31710000
44300000
44320000
44322000
44322400
45232000
51000000
51100000
51111000
51112000
51112100
51112200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vestforbrænding I/S (herefter "Ordregiver") foretager udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til kontorbygninger og den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser. Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg. El-ydelser består af montage, installation, fejlfinding, kabeltrækning, termomontering mv., samt indkøb og levering af el-produkter, der skal installeres og monteres på anlæggene på Ordregivers adresser. Tilbudsgiveren skal levere el-produkter og mandskab, der under Ordregivers anvisning, skal indgå i den daglige drift på anlæggene på Ordregivers adresser. Derudover skal tilbudsgiveren have et døgnberedskab, som Ordregiver kan tilkalde, når det er nødvendigt. Endelig skal tilbudsgiveren også kunne stille mandskab og el-produkter til rådighed for specifikke opgaver og projekter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Responstid og beredskab / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på 2 x 1 års forlængelse af Rammeaftalen. Ordregiver meddeler senest den 1.8.2021, om optionen ønskes udnyttet for det første år. Såfremt Ordregiver vælger at udnytte optionen for det andet år, meddeler Ordregiver senest den 1.8.2022, om optionen ønskes udnyttet for det andet år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Nogen af el-ydelserne skal leveres til LIFE Halosep-projektet, som er støttet af EU LIFE.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

- Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for Ordregiver,

- Dele af arbejdet kræver autorisation til elinstallatørvirksomhed, jf. lov nr. 30 af den 11.1.2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs-og kloak-installationsområdet. Tilbudsgiver skal besidde den krævede autorisation.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) dokumentere dennes autorisation ved fremvisning af kopi af autorisationen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers årsomsætning, jf. ESPD'et, Del IV.B.4,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad, jf. ESPD'et, Del IV.B.4.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk eller lignende).

Bemærk: Såfremt tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtigelser under kontrakten.

Ordregiver vil ved egnethedsvurderingen lægge vægt på, om tilbudsgiver og de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til egnethed.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD. Tildeles konsortiet/sammenslutningen den udbudte rammeaftale, hæfter de i konsortiet/sammenslutningen direkte, solidarisk og ubegrænset for opfyldelsen af kontrakten.

Ordregiver vil ved egnethedsvurderingen lægge vægt på, om konsortiet/sammenslutningen tilsammen opfylder minimumskravene til egnethed.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

- En årsomsætning på minimum 20 000 000 DKK i hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

- En soliditetsgrad på minimum 20% i hver af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) Gennemsnitligt antal beskæftigede montører hver af de seneste 3 år;

2) En beskrivelse af tilbudsgivers 2 formænd og 2 projektledere. Beskrivelsen skal indeholde medarbejdernes ledelseserfaring som henholdsvis formand og projektleder og faglig erfaring fra mindst 2 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver.

Beskrivelsen af hver formand og hver projektleder bør indeholde:

— Navn på medarbejderen,

— Antal års ledererfaring,

— Beskrivelse af ledererfaringen,

— Beskrivelse af de lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver,

— Kontraktsum på de lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver,

— Tidspunkt for udførelsen af de lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver (dato),

— Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærkning til mindstekrav 1): Tilbudsgiver skal angive, hvor mange montører, tilbudsgiver i gennemsnit har haft beskæftigede i 2019, 2018 og 2017. Gennemsnittet udregnes på følgende måde:

Gennemsnit=(Antal ansatte januar+antal ansatte februar+antal ansatte marts osv.)/(Antallet er måneder i året).

For året 2019 skal medtages det gennemsnitlige antal beskæftigede fra januar 2019 til og med juli 2019. Summen af antallet af ansatte for hver måned til og med juli divideres med 7 måneder.

Bemærkning til mindstekrav 2): Tilbudsgiver må maksimalt anføre 3 referencer pr. formand og 3 referencer pr. projektleder for udførelse af "lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver". Angiver tilbudsgiver mere end 3 referencer, vil Ordregiver alene tage de første 3 referencer pr. formand eller projektleder i ESPD'et i betragtning. Angivelse af mere end 3 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgivers 2 formænd og 2 projektledere må gerne have været formænd og projektledere i de samme "lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver", der angives i beskrivelsen i ESPD'et.

Dokumentation for mindstekrav 1): Den angivelse af antal beskæftigede, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers opfyldelse af mindstekravet.

Dokumentation for mindstekrav 2): Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende CV'er på de 2 formænd og de 2 projektledere, der er angivet i ESPD'et med angivelse af de efterspurgte oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Ordregiver vil ved egnethedsvurderingen lægge vægt på, om tilbudsgiver og de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til egnethed.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD. Tildeles konsortiet/sammenslutningen den udbudte rammeaftale, hæfter de i konsortiet/sammenslutningen direkte, solidarisk og ubegrænset for opfyldelsen af kontrakten.

Ordregiver vil ved egnethedsvurderingen lægge vægt på, om konsortiet/sammenslutningen tilsammen opfylder minimumskravene til egnethed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiveren skal i gennemsnit have beskæftiget minimum 30 montører hver af de seneste 3 år (2019, 2018 og 2017);

2) Tilbudsgiveren skal minimum have:

(a) 2 formænd, der hver har 3 års ledererfaring som formænd, og faglig erfaring som formænd fra mindst 2 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år, og

(b) 2 projektledere, der har 3 års ledererfaring som projektledere, og faglig erfaring som projektledere fra mindst 2 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år.

Med "lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver" forstås opgaver om levering af el-ydelser til affalds- eller kraftvarmeanlæg med en årlig værdi på minimum 3 000 000 DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Dele af arbejdet kræver autorisation til elinstallatørvirksomhed, jf. lov nr. 30 af den 11.1.2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs-og kloak-installationsområdet. Tilbudsgiver skal besidde den krævede autorisation.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal på anmodning fremsende dokumentation for følgende til Ordregiver:

- Gyldige EN50110-1 kursusbeviser eller tilsvarende,

- Leverandørens eget KLS system,

- Kopi af autorisation til elinstallatørvirksomhed,

- Dokumentation for forsikringer i form af kopi af forsikringspolice.

Leverandøren skal vederlagsfrit stille Produkterne til rådighed i tilpassede elektroniske kataloger og prislister til Ordregivers E-handelssystem.

Leverandøren skal i forbindelse med kontraktindgåelsen over for Ordregiver redegøre for, hvordan han påtænker at sikre Arbejdsklausulens opfyldelse.

Leverandøren skal i forbindelse med Rammeaftalens underskrivelse udpege en fast kontaktperson.

En af Leverandørens formænd fra Leverandørens tilbud skal være tilknyttet Rammeaftalen i hele dens løbetid.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD").

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

Tilbudsgivere skal derfor udfylde og fremsende ESPD'et i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbudsafgivelsen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.8.2019.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/08/2019

Send til en kollega

0.104