23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-388080
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Professionshøjskole

Vindere

Streaming af tv-udsendelser til undervisningsbrug - Genudbud

(28.10.2019)
IMG Play ApS
Strandgade 27, 5.
1401 København K

(28.10.2019)
IMG Play ApS
Strandgade 27B, plan 5
1401 København K,

Opdateringer

Rettelse
(22.08.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-09-2019
Time: 14:00
Læses:
Dato: 20-09-2019
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 13-09-2019
Time: 14:00
Læses:
Dato: 20-09-2019
Time: 14:00

Streaming af tv-udsendelser til undervisningsbrug - Genudbud


Københavns Professionshøjskole

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Professionshøjskole
30787986
Humletorvet 3
København V
1799
Danmark
Kontaktperson: Marcus Dietrich
E-mail: Mdi@kp.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111432843.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://kp.dk/

I.1) Navn og adresser
Københavns Professionshøjskole
30787986
Humletorvet 3
København V
1799
Danmark
Kontaktperson: Marcus Dietrich
E-mail: mdi@kp.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kp.dk

I.1) Navn og adresser
Professionshøjskolen Absalon
30874323
Slagelsevej 7
Sorø
4180
Danmark
E-mail: absalon@pha.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://phabsalon.dk

I.1) Navn og adresser
University College Lillebælt
30859480
Vestre Engvej 51 C
Vejle
7100
Danmark
E-mail: ucl@ucl.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ucl.dk

I.1) Navn og adresser
University College Syddanmark
30840402
Degnevej 16
Esbjerg Ø
6705
Danmark
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ucsyd.dk

I.1) Navn og adresser
VIA University College
30773047
Hedeager 2
Aarhus N
8200
Danmark
E-mail: via@via.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.via.dk

I.1) Navn og adresser
Professionshøjskolen UCN
30843126
Selma Lagerløfs Vej
Aalborg Øst
9220
Danmark
E-mail: info@ucn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ucn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111432843.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111432843.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende statsinstitution.
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Streaming af tv-udsendelser til undervisningsbrug - Genudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter en løsning til streaming af tv-udsendelser. Leverandøren skal varetage konvertering, lagring, streaming samt løbende drift og vedligehold af løsningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48520000
72212190
72212220
72268000
72400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter en løsning til streaming af tv-udsendelser. Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt med en leverandør, som skal varetage konvertering, lagring, streaming samt løbende drift og vedligehold af løsningen.

Leverandøren af streamingløsningen skal bringe ordregivers tv-udsendelser og pædagogisk/didaktiske virkemidler til elever og lærere. Brugerne skal opleve en problemfri streaming til en hvilken som helst platform leveret af streamingprovideren, indlejret i mitCFU's pædagogisk/didaktiske tilbud.

Kontrakten omfatter streaming af de nuværende ca. 43 000 udsendelser som er lagret, samt alle nye udsendelser, der indgår. Der optages dagligt mellem 10 og 20 udsendelser fra sendefladen, fordelt over 30 kanaler. Årligt optages/tilføjes ca. 4 500 udsendelser, hvilket giver et gennemsnit på ca. 12,5

Udsendelser pr. dag.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbesvarelse / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/10/2019
Slut: 15/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 år, 1 år ad gangen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af kontraktens løbetid i op til 2 år med 1 år ad gangen, på aftalte vilkår.

Der indgår følgende tekniske optioner, som er beskrevet i Bilag 1 - Kravspecifikation, afsnit 6:

- Option 1 - Trimming af tv-udsendelser,

- Option 2 - Rippe undertekstspor.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD skal Tilbudsgiver oplyse og opfylde udvælgelseskriterier og minimumskrav som vedrører nøgletal og regnskabsforbehold.

Oplysninger om tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen skal være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som afgiver tilbuddet.

Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning og omsætning med hensyn til streamingtjenester for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Såfremt oplysningerne om omsætning ikke er til rådighed for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, skal tilbudsgiver angive den dato, hvor virksomheden blev etableret eller startede.

Finansielle nøgletal for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, se dog ovenfor. Følgende nøgletal bedes oplyst i feltet:

Seneste regnskabsårs soliditetsgrad - forholdet mellem egenkapital og aktiver i alt, opgjort på følgende måde:

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100/Aktiver

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning med hensyn til streamingtjenester skal som minimum have været på 3 000 000 DKK pr. år i de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal for det seneste regnskabsår som minimum være 5%.

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal minimumskravene være opfyldt samlet set for konsortiet eller for tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

For at Ordregiver kan konstatere, at dette er tilfældet i relation til soliditetsgrad, skal det i ESPD'et eller andetsteds i tilbuddet være angivet, hvad soliditetsgraden for sammenslutningen (konsortiet) eller tilbudsgiveren og de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på, samlet set har været i det relevante regnskabsår, der knytter sig til minimumskravene.

Soliditetsgraden skal således i disse tilfælde beregnes samlet set for sammenslutningen (konsortiet) eller tilbudsgiver og de enheder, som denne baserer sig på, i overensstemmelse med formlen angivet ovenfor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere over for Ordregiver, at Tilbudsgiver har den tekniske og faglige formåen til at løfte den udbudte opgave.

Oplysninger om tilbudsgivers tekniske og faglige formåen skal være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som afgiver tilbuddet.

Tilbuddet skal i ESPD'et indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

En beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med varetagelse af streamingløsninger.

Referenceliste over tilsvarende opgaver med anført omfang, udført i de seneste 3 år. Referencelisten

Skal omfatte kundenavn, beløb, opgavebeskrivelse og kontaktoplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de nævnte kontaktpersoner som er nævnt som referencer.

Angivelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos den projektleder og de projektmedarbejdere, som tilknyttes opgaven.

Årligt gennemsnitlige antal beskæftigede for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

- Beskrivelsen af tilbudsgivers erfaring med varetagelse af streamingløsninger skal dokumentere indgående og solid erfaring,

- Tilbudsgiver skal som minimum have 3 referencer vedrørende streaming af levende billeder i et betydende omfang inden for de sidste 3 år,

- Projektlederen skal have indgående erfaring med de udbudte ydelser,

- Minimum 3 medarbejdere hos Tilbudsgiver skal have konkret erfaring med de udbudte ydelser.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 247-569112
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2019

Send til en kollega

0.108