23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-424302
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Telefoniydelser- og løsninger

(07.02.2020)
Nuuday A/S
2450 København

Telefoniydelser- og løsninger


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Boris Van Dijk
Telefon: +45 38665808
E-mail: boris.van.dijk@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248835&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248835&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Telefoniydelser- og løsninger

Sagsnr.: 19062658
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72315200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter Telefoniydelser - og løsninger, inkl. support, drift og vedligeholdelse, af Region Hovedstadens fastnettelefoni- og mobilabonnementer og af Region Hovedstadens akut- og hjertestopberedskabsløsning. Rammeaftalen omfatter endvidere en implementering af ISDN og analoge linjer samt mobilabonnementer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45314000
45314100
45314120
50332000
50334100
51340000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Indenfor Region Hovedstadens geografiske område.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter Telefoniydelser - og løsninger, inkl. support, drift og vedligeholdelse, af Region Hovedstadens fastnettelefoni- og mobilabonnementer og af Region Hovedstadens akut- og hjertestopberedskabsløsning.

Akutberedskabsløsninger er en særlig løsning svarende til den i dag fungerende telefoni-løsning vedrørende Region Hovedstadens Akutberedskab, i daglig tale ""Vagtcentralen 1813"".

”1813” er det nummer, som borgere kan ringe til fra et hvilket som helst telefonnummer ved behov for akut hjælp ved sygdom uden for egen læges åbningstid og døgnet rundt. Opkaldene betjenes af sundhedsfaglige visitatorer. Herudover er der i telefoniløsningen vedr. vagtcentralen 1813 dedikerede linjer til viderestillede opkald som er visiteret fra ""alarmcentralen 112"", hvor personalet fra vagtcentralen 1813 kan deltage i konference-kald. Løsningen er etableret og fremført som et redundant setup på 2 forskellige af Kundens lokationer (i dag hhv. Ballerup og Herlev). På Leverandørens linje-setup er der etableret kaldsfordeling/lastfordeling for indgående kald til telefoniløsningen. Der er dublerede / spejling af nummerserier på Kundens 2 lokationer.

Hjertestopberedskabsløsningen er en særlig mobiltelefoni løsning, som er et nummer, der skal ringes til ved behov for akut udrykning til hjertestop. Løsningen fungerer både fra mobiltelefoner og fra hospitalernes telefonisystem. Opkald fra fastnet numre routes dog i Kundens eget telefonisystem. Leverandørens løsning vedrører udelukkende mobiltelefonidelen, idet fastnetdelen understøttes via opsætning i Kundens eget telefonisystem. "Når Hjertestop nummeret ringes til fra en mobiltelefon, som er tilknyttet et abonnement hos Region Hovedstaden, skal opkaldet routes direkte til nummeret på det hjertestopcenter (central visitation, CVI, placeret på hvert hospital), som er fysisk placeret tættest på det sted, hvor opkaldet foretages, således at udrykningstiden kan minimeres.

Rammeaftalen omfatter endvidere en implementering af ovenstående løsninger samt af ISDN, analoge linjer samt af mobilabonnementer.

.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge Rammeaftalen en eller flere gange, med op til 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages flere egnede ansøgninger om deltagelse end det fastsatte antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil Ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sageligt skøn, ved at udvælgelsen sker i henhold til nedenstående prioritering:

Prioritering 1):

Ordregiver vil vurdere op til 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 3 referencer i alt som vil blive taget i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 3 referencer, vil alene de 3 første angivne referencer i ESPDèn blive vurderet og taget i betragtning.

Udvælgelsen sker i forhold til den udbudte opgave, efter antal referencer og relevans i forhold til den bedste og mest relevante tekniske og faglige formåen, vurderet på grundlag af ansøgers referencer, der dokumenterer erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder ansøgers erfaring med de produkter som Ordregiver benytter jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4 samt driftsmiljøernes størrelse og kritikalitet og erfaring med levering til tilsvarende kunder.

Prioritering 2):

Hvor flere referencer vurderes lige, jf. prioritering 1, er største årsomsætning, beregnet som et gennemsnit af de regnskabsår, der fremlægges regnskab for, afgørende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at kunne forlænge Rammeaftalen en eller flere gange, med op til 12 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- ESPD del IV,B2, Gennemsnitlig årsomsætning,

- ESPD del IV, B5, Etablering af ny virksomhed? Alternativ erklæring af omsætningskrav for nye virksomheder tilladt,

- ESPD del IV,B7, Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

ESPD del IV, B, 2) Gennemsnitlig årsomsætning. Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for seneste 3 regnskabsår: 35 000 000 DKK/år, Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og 3 år tilbage. Der stilles krav om, for de regnskabsår der fremlægges regnskab for, at revisorpåtegningen konkluderer, at regnskaberne er retvisende. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium), beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning, beregnet som et gennemsnit af de regnskabsår, der fremlægges regnskab for.

Ved sammenslutninger af ansøgere (f.eks. konsortium), skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD - erklæring, som omfatter ovennævnte erklæringer. Hvis ansøger baserer sig på andres enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. underleverandører eller enheder indenfor samme koncern, herunder moder-søster-eller datterselskaber, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD - erklæring, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Mindstekrav:

ESPD del IV, B, /) Erhvervsansvarsforsikring. Den økonomiske aktør skal have en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring i hele kontraktperioden, inklusiv ved aftaleforlængelse/r. Den økonomiske aktør skal efter påkrav fra Ordregiver, kunne fremlægge dokumentation for erhvervsansvarsforsikringen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV,C, 3, Referencer:

Regnet fra tilbudsfristen, skal den økonomiske aktør i henhold til de nedenstående punkter: (a) til og med (f), vedlægge en reference liste med en kort beskrivelse over de betydeligste lignende tjenesteydelser, som er udført indenfor de seneste 3 år, afhængigt af hvornår at tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kundekontrakten er afsluttet.

Den økonomiske aktørs erfaringer vedr.:

Telefoniydelser- og løsninger inkl. support, drift og vedligeholdelse indenfor fastnettelefoni- og mobilabonnementer jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) herunder:

(a) Leverance af trafiksikkerhedsløsning herunder dublering/spejling af nummerserie på ISDN PR (således at den samme nummerserie kan lokaliseres på flere ISDN ‘er),

(b) Leverance af både ISDN PR, ISDN BR og SIP Trunk,

(c) Leverance af mobile søgegrupper,

(d) Leverance af fastnettelefoni med udvidet serviceaftaler (24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året),

(e) Leverance af mobiltelefoni med udvidet serviceaftaler (24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året),

(f) Leverance af mobile abonnementer, hvor kundens eksisterende abonnementer skulle porteres fra anden operatør.

Ansøger skal for hver reference oplyse om:

— Navn på kunden,

— Navn og telefonnr. på kontaktperson, til brug for eventuel kontakt,

— Kort beskrivelse af de leverede ydelser,

— Realiseret kontraktsum angivet indenfor et interval på +/- 300 000 DKK kr. ekskl. moms pr. år,

— Angivelse af årstal og måned/er for start og såfremt at kundekontrakten på den enkelte reference er afsluttet, anføres endvidere kundekontraktens ophørs dato og år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 3) Referencer

Mindstekrav:

En reference, som omfatter:

Leverance af trafiksikkerhedsløsning herunder dublering/spejling af nummerserie på ISDN PR (således at den samme nummerserie kan lokaliseres på flere ISDN ‘er).

Hvis økonomiske aktør baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, Skal de pågældende konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sin anmodning på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end i ESPD.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Den økonomiske aktør skal indgå en Databehandleraftale, herunder alt efter den økonomiske aktørs forhold også kan omfatte indgåelse af underdatabehandleraftale/r.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Inden Rammeaftalens udløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7.

Virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, skal først anmode om deltagelse ved gennemførsel af en prækvalifikation.

Ansøger skal ved anmodning om deltagelse i, afgive en ESPD-erklæring, for at kunne byde på kontrakten ved at udfylde og aflevere »Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument«, (ESPD), hvori ansøgeren skal afgive erklæringer i forbindelse med egnethed og udvælgelse jf. udbudsbekendtgørelsens, Del III.1) - III.1.2) og III. 1.3).

Prækvalifikationsbetingelserne og ESPD samt det øvrige udbudsmateriale er tilgængeligt via det internetbaserede eSourcing-system Complete Tender Management i regi af Ordregivers udbudssystem — EU— Supply, hvorfra udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationsbetingelser og ESPD, kan downloades ved at anvende det anviste link jf. punkt 1.3) »Kommunikation«: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=191513&B=HOVEDSTADEN

Fristen i punkt IV 2.2) »Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse« er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af indledende — og endeligt tilbud, fastsættes i udbudsmaterialet.

Fristen i punkt IV 2.6) » Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud« er alene gældende for det endelige tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende/ forhandlingstilbud uden at indgå forhandling.

I overensstemmelse med Udbudsloven § 61, vil Ordregiver i en forhandlingsrunde indlede forhandling med de prækvalificerede Tilbudsgivere, som rettidigt har afgivet et indledende/ forhandlingstilbud, uanset om de indledende tilbud i øvrigt er konditionsmæssige.

Ved en forhandling forventes det at der afholdes èn (1) forhandlingsrunde med et forhandlingsmøde.

Ordregiver forbeholder sig dog ret til at udvide antallet af forhandlingsrunder og forhandlingsmøder, herunder udarbejdelse af yderligere eller reviderede tilbud og reviderede udbudsmateriale, således at Ordregiver kan gentage fremgangsmåden, med at opfordre Tilbudsgivere til at afgive reviderede forhandlingstilbud med efterfølgende forhandling heraf, og indtil Ordregiver skønner, at det er hensigtsmæssigt, at opfordre Tilbudsgiverne til at afgive et endeligt tilbud.

Formålet med forhandlingerne, er dels, at Tilbudsgiverne får adgang til at optimere deres tilbud, at få præciserede kravspecifikationen og øvrige bilag samt at indkredse hvorledes, at Ordregivers behov bedst opfyldes samt tilstræbe, at der afgives konditionsmæssige tilbud.

Deltagere vil ikke modtage vederlag for deltagelse i forhandlingerne samt tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive Indledende/forhandlingstilbud eller endeligt tilbud, er Ordregiver uvedkommende.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke noget mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2019

Send til en kollega

0.062