23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-428945
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Naturstyrelsen

Opmålingssystem til stakeffekter af rundtræ og flistoppe


Naturstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Førstballevej 2
Randbøl
7183
Danmark
Kontaktperson: Chefkonsulent Inge Stage
Telefon: +45 22100258
E-mail: istag@nst.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opmålingssystem til stakeffekter af rundtræ og flistoppe

Sagsnr.: NST-0466-00011
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71355000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Efter skovning og flishugning af løv og nåletræ i statens skove skal stakeffekter af rundtræ og flistoppe opmåles og rumfanget beregnes. Opmålingen skal danne grundlag for Ordregivers handelsafregning med savværker og detailkunder mv.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hele landet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Efter skovning og flishugning af løv og nåletræ i statens skove skal stakeffekter af rundtræ og flistoppe opmåles og rumfanget beregnes. Opmålingen skal danne grundlag for Ordregivers handelsafregning med savværker og detailkunder mv.

Opmålingssystemet skal have kapacitet til opmåling baseret på kfm svarende til samlet 460 000 kfm ± 20 % årligt i hele Danmark baseret på følgende forventede værdier:

- Rundtræ: 350 000 kfm svarende til cirka 6 200 stakke,

- Flistoppe: 110 000 kfm svarende til cirka 1 300 stakke.

Systembelastningen forventes at være større i vinterhalvåret og mindre i sommerhalvåret. Mængde og antal er baseret på niveauet for 2018. For 2020 og 2021 forventes samme niveau, men tallet kvalificeres i november måned i det forudgående år. Således i november 2019 for året 2020. Volumen fra kontraktindgåelse og sidste del af 2. halvår 2019 (cirka september/oktober-december) forventes at ligge på 30-40% af de årligt beskrevne mængder og antal stakke.

Leverandøren skal stille alt udstyr, som er nødvendigt for udførelsen af Kontrakten til rådighed for ordregiver. Grundlaget for parternes løbende afregning for brug af opmålingssystemet er en månedlig afgift, hvis nærmere indhold er beskrevet i kontraktudkastet.

Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse er der en opstarts- og testperiode, hvor opmålingssystemet skal afprøves og godkendes, før det sættes i drift, herunder for så vidt angår integration til Naturstyrelsens IT-systemer SABA (Systemunderstøttelse af Bæredygtig Arealdrift) og Webbutikken.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter. Det har den både tekniske og praktiske begrundelse, at opmålingssystemet skal kunne anvendes i hele Danmark og være integreret med Ordregivers arealdriftssystem og webbutik. Det understreges i den forbindelse, at Tilbudsgivers ydelse er uafhængig af, hvor den faktiske opmåling finder sted. Se også udbudsbetingelserne, punkt 2.2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 087-209186
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Opmålingssystem til stakeffekter af rundtræ og flistoppe

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Dralle A/S
26333679
Venlighedsvej 4
Hørsholm
2970
Danmark
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 110 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

A. Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3) Her tilgås udbuddet under 'Igangværende offentlige udbud'. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14.

B: Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

C. I relation til punkt II.1.5 bemærkes, at beløbet er et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

D. Det er en del at tilbuddet, at Tilbudsgiverne demonstrerer opmålingssystemet for Ordregiver i praksis. Det gennemføres ved at Ordregiver arrangerer en praktisk afprøvning, hvor eksempler på stakeffekter af rundtræ og flistoppe er opstillet i et scenarie, som de opgaver kravspecifikationen omfatter.

Demonstrationen er planlagt at finde sted: Onsdag den 26.6.2019 og/eller torsdag den 27.6.2019.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2019

Send til en kollega

0.059