23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434505
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(16.09.2019)
Insero Air Traffic Solution A/S
M.Østergaardsvej 4a
8700 Horsens

Vedligeholdelse af forsvarets Integrated Remote Control and Information Systems (IRIS)


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Mie Rosendahl Jørgensen
Telefon: +45 72814192
E-mail: fmi-id-sla02@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ce3d4306-c575-4a69-8009-339fde737225/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse af forsvarets Integrated Remote Control and Information Systems (IRIS)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) agter at indgå en rammeaftale vedrørende serviceydelser til brug for vedligeholdelse af forsvarets Integrated Remote Control and Information Systems (IRIS).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI ønsker at indgå en fireårig rammeaftale om vedligeholdelse, opdatering af software, help desk, mødedeltagelse, systemintegration og dokumentation i relation til forsvarets Integrated Remote Control and Information Systems (IRIS).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

FMI ønsker at indgå en fireårig rammeaftale om vedligeholdelse, opdatering af software, help desk, mødedeltagelse, systemintegration og dokumentation i relation til forsvarets Integrated Remote Control and Information Systems (IRIS). Efter FMI´s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Insero Air Traffic Solution A/S på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager og beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at forsvarets IRIS System er tilpasset forsvarets særlige behov til et IRIS System (forsvarets specielle lokale forhold på flyvestationer og specielle systemer). Endvidere kræver udførelse af rammeaftalens ydelser et særdeles dybdegående indblik i og forståelse af softwaren i forsvarets IRIS System. Desuden ejer Insero Air Traffic Solution A/S forsvarets IRIS System og alle ophavsrettigheder til systemet, og ingen andre personer eller firmaer har ret til at sælge, producere, eksportere, supportere, vedligeholde, opdatere eller opgradere forsvarets IRIS System. Andre leverandører kan endvidere ikke videreudvikle på forsvarets IRIS System, idet kun Insero Air Traffic Solution A/S er i besiddelse af kildekoden. Endelig er forsvarets IRIS System teknisk og operativt godkendt af Trafikstyrelsen og enhver ændring og opdatering af forsvarets IRIS System skal testes og godkendes af Trafikstyrelsen førend de opdaterede systemer kan tages i brug, idet fejlinformationer vil kunne medføre store materielle og personelle skader, hvis flyene eller flyvelederne får forkerte informationer.

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i Udbudslovens § 80, stk.3, nr. 2 og 3 samt § 80, stk.4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå en fireårig rammeaftale med Insero Air Traffic Solution A/S.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4600005131
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Insero Air Traffic Solution A/S
66849716
M.Østergaardsvej 4a
Horsens
8700
Danmark
Telefon: +45 79253300
E-mail: inseroATS@insero.dk
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 3 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 200 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1.) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens ingåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 kalenderdage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). Værdien angivet i pkt.II.1.7.) og V.2.4.) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2. I henhold til Klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfældet hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk.1, nr.2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.1. Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2019

Send til en kollega

0.094