23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434675
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Konsulttjänster IT-säkerhet


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Martin Fält
E-post: martin.falt@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbrphjrig&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbrphjrig&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster IT-säkerhet

Referensnummer: 19/206
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom område IT-säkerhet. Kommande ramavtal baseras på avrop genom förnyad konkurrensutsättning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72212730
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Konsulttjänster inom område IT-säkerhet.

Nuläge

Tekniska verkens IT-avdelning hanterar idag det vi definierar som koncernens Kontors IT samt delar av Produktionsnära IT. Det som definieras som Produktions IT hanteras för närvarande separat inom respektive verksamhet.

IT-avdelningen har även ett koncernövergripande ansvar för Informations- och IT-säkerhet.

IT-avdelningen består förutom driftsavdelningen av en utvecklingsavdelning med fokus på strategier, arkitektur, utveckling och projektledning samt en avdelning för systemförvaltning. IT-avdelning har nära samarbete med koncernens avdelning för verksamhetsutveckling. Även servicedesk för koncernen ligger inom ramen för IT-avdelningens uppdrag.

De flesta av B:s verksamheter är lokaliserade till Linköping men koncernen har även verksamhet i Katrineholm, Mjölby, Växjö och Nässjö.

Utvecklingsprojekt drivs i olika program i koncernen, förbättringsprojekt samt förbättringsinitiativ drivs kontinuerligt i den ordinarie linjeverksamheten.

Syfte & Mål

Upphandlingen syftar till att täcka Beställarens behov av IT-säkerhetskonsulter inom ramen för aktuell plattform.

B avser teckna ramavtal (nedan kallat avtal) med två eller flera leverantörer. Avrop på kommande ramavtal kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Omfattning

Upphandlingen omfattar kompetens inom IT-säkerhet där B är i behov av resurskonsulttjänster såväl som uppdragskonsulttjänster. Avropen kan ske inom IT-avdelningen men också i respektive verksamhet och ort.

Exempel på konsultuppdrag som kan förekomma, men inte begränsat till: Brandväggsarbete inom NGTP/NGFW såsom brandväggsregler, URL-filtreringar, e-postscanning, applikationskontroll mm. Konfiguration av VPN-förbindelser, övervakning och monitorering av loggar och larm, hantering av klientskydd, statistikhantering, planera och genomföra uppgradering av befintliga miljöer inom tex brandvägg, antivirus, delta i utvecklingsprojekt från design till implementation.

Bedömd årlig volym under avtalstiden beräknas till 800 timmar, under år 1 bedöms behovet till 1200 timmar. Observera att B inte lämnar någon garanti avseende omfattning eller volym i kommande ramavtal.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen. L är skyldig att leverera det verkliga behovet.

Resurskonsulttjänst:

Innebär att L ska kunna leverera konsulttjänst som kan förstärka B i arbete som drivs av TvAB med antingen kompetens som B inte har tillgång till eller som ren resursförstärkning.

Uppdragskonsulttjänster:

Innebär att L ska kunna leverera konsulttjänst för ett specifikt uppdrag som kan vara av varierande omfattning med allt från enskilda insatser till längre uppdrag.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/03/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/09/2019

Send til en kollega

0.079