23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 192-465775
Offentliggjort
04.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herning Kommune

Vindere

(28.11.2019)
AV Center Vest APS
Tomsagervej 10
8230 Åbyhøj

Opdateringer

Rettelse
(08.10.2019)

II 2.6
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
5 200 000

AV-udstyr


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herning Kommune
29 18 99 19
Torvet 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/58832930-0930-4c25-9188-a425e0c81557/homepage

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande
29189617
Rådhusstrædet 6
Ikast
7430
Danmark
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/58832930-0930-4c25-9188-a425e0c81557/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/58832930-0930-4c25-9188-a425e0c81557/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/58832930-0930-4c25-9188-a425e0c81557/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AV-udstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af AV-udstyr til Herning og Ikast-brande Kommune, inden for følgende overordnede kategorier: Projektorer, Skærme, Lydsystemer og Tilbehør til, samt Serviceydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32342410
32321200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en 4-årig rammeaftale på levering af AV-udstyr til Herning og Ikast-brande Kommune, inden for følgende overordnede kategorier: Projektorer, Skærme, Lydsystemer og Tilbehør til, samt Serviceydelser. Et væsentligt element for aftalen til Herning Kommune, er levering af ca. 69 stk. Interaktive Skærme i str. 86"-90" og ca. 15 stk. Interaktive Skærme i str. 65"-70" til den nybyggede Lindbjergskole i Hammerum, 7400 Herning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Positiv egenkapital for seneste afsluttet regnskabsår,

- Positiv soliditetsgrad for seneste afsluttet regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital for seneste afsluttet regnskabsår,

- Positiv soliditetsgrad for seneste afsluttet regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Krav til levering af skærme til Lindbjergskolen i Herning, i ugerne 48-49 2019,

- Krav til referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav for at kunne afgive tilbud på aftalen, at tilbudsgiver kan levere ca. 69 interaktive skærme 86”-90” og ca. 15 Interaktive skærme 65”-70” ugerne 48-49 2019 til Lindbjergskolen i Herning,

- Tilbudsgiver skal angive referencer på op til 3 af de betydeligste tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år. Med tilsvarende leverancer menes leverancer til ordregivere inden for de udbudte produktområder, hvor tilbudsgiver som minimum har leveret produkter inden for varegrupperne: Projektorer, Skærme og Lydsystemer. Mindst en af de angivne referencer skal angå en leverance, der er tilsvarende den levering, der skal ske til Lindbjergskolen, dvs. levering, montering og installation af ca. 84 skærme på en matrikel inden for kort tid.

Referencen skal indeholde: Beskrivelse af de leverede produkter, aftaleværdi, tidspunkt for udførelsen (dato)/rammeaftalens varighed og modtager af varerne (kontaktoplysninger på kunden).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Den nybyggede Lindbjergskole i Herning åbner d. 2. januar, hvor den skal være klar til at tage imod eleverne. Til brug i undervisningen skal skolen have installeret Interaktive Skærme, og det er ordregivers vurdering, at hasteprocedure er nødvendig, for at kunne sikre levering og installation af skærmene, inden skolen åbner.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil ske udelukkelse af tilbudsgiveren, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7.

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden

for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive

aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88;

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende;

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet;

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning;

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsenhar medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion;

6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller

Tildeling af kontrakt, eller

7) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder

vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2019

Send til en kollega

0.093