23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 193-469845
Offentliggjort
07.10.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Moderniseringsstyrelsen

Vindere

(07.10.2019)
Miracle A/S
2750 Ballerup

Ændring af kontrakt om it-løsning til understøttelse af indkøbs- og fakturahåndteringsproces


Moderniseringsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Moderniseringsstyrelsen
10213231
København
1301
Danmark
Kontaktperson: Carina Sørensen
E-mail: cps@modst.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://modst.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt om it-løsning til understøttelse af indkøbs- og fakturahåndteringsproces

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ændring af kontrakt om tilrådighedsstillelse af en fælles løsning til understøttelse af indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen for statslige institutioner og selvejende statslige institutioner, jf. beskrivelsen i afsnit II.2.4. Ved ændringen udvides løsningen med en automatisering af faktura-flowet ved forkontering og kategorisering af fakturaer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 710 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Efter et udbud i 2013 indgik Moderniseringsstyrelsen den 7.3.2014 kontrakt med Miracle A/S om en it-løsning til understøttelse af indkøbs- og fakturahåndteringsproces. Værdien af denne kontrakt er 70 000 000 DKK, og kontrakten udløber den 6.3.2022. I årene efter kontraktindgåelsen er der udviklet ny funktionalitet i form af AI-løsninger, der automatiserer faktura-flowet ved forkontering og kategorisering af fakturaer, hvilket understøtter henførelse af en faktura til rette kontostreng i forbindelse med bogføring. Moderniseringsstyrelsen ønsker at udvide it-løsningen med den nye funktionalitet, og Moderniseringsstyrelsen påtænker derfor at ændre kontrakten med Miracle A/S, så it-løsningen udvides med den nye funktionalitet i den resterende kontraktperiode. Værdien af denne ændring er 7 710 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Moderniseringsstyrelsen finder, at ændringen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EUT er tilladt i udbudslovens § 183.

Herved lægger Moderniseringsstyrelsen til grund, at

(a) udviklingen af AI-løsninger, der automatiserer faktura-flowet ved forkontering og kategorisering af fakturaer, ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver på tidspunktet for den oprindelige udbudsproces, jf. § 183, nr. 1,

(b) ændringen ikke medfører en ændring af kontraktens overordnede karakter derved, at kontrakten efter ændringen fortsat henvender sig til samme marked som den oprindelige udbudsproces, jf. § 183, nr. 2, og

(c) værdien af ændringen på 7 710 000 DKK ikke overstiger 50% af værdien af den oprindelige kontrakt på 70 000 000 DKK.

Betingelserne for anvendelse af bestemmelsen i § 183 er derfor opfyldt efter Moderniseringsstyrelsens opfattelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2013/S 117-199903

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Miracle A/S
25678990
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 44668855
E-mail: info@miracle.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse: https://miracle.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 7 710 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 710 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72404600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Denne bekendtgørelsen offentliggøres forud for den påtænkte indgåelse af kontrakten om ændringen med Miracle A/S i henhold til § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. Moderniseringsstyrelsen indgår ikke denne kontrakt inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse blev offentliggjort.

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.078