23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-484409
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post


Digitaliseringsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Digitaliseringsstyrelsen
34051178
Landegreven 4
København K
1017
Danmark
Kontaktperson: Niels Thomsen
Telefon: +45 33925200
E-mail: naestedigitalpost@digst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.digst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at anskaffe den næste generation Digital Post-løsning, som anses for en væsentlig infrastruktur og en bærende del af det offentliges digitale kommunikation, jf. lov nr. 528 af 11.6.2012 om Digital Post fra offentlige afsendere. Den udbudte kontrakt vedrører udvikling, herunder konvertering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post, som beskrevet i punkt II.2.4).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212517
72230000
72261000
72267100
72311100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I. Baggrund og formål:

Digitaliseringsstyrelsen ønsker til erstatning af den eksisterende Digital Post-løsning at anskaffe den næste generation Digital Post-løsning, der er en kommunikationsløsning, offentlige myndigheder anvender til sikkert og digitalt at sende uafviselig information med personfølsomme oplysninger.

Det følger af lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lov nr. 528 af 11.6.2012, at offentlige myndigheder kan sende post til borgere og virksomheder med de retsvirkninger, der følger af loven, medmindre borgeren/virksomheden er fritaget fra Digital Post. Ca. 4 400 000 borgere og ca. 760 000 virksomheder modtager digital post, mens ca. 500 myndigheder anvender løsningen som afsendere.

Løsningen vil fremover kunne anvendes uden udbud af de i kontraktens bilag 2.5 oplistede myndigheder og af eventuelle myndigheder, som senere ved lov måtte blive forpligtet til at anvende løsningen.

II. Ydelser:

Kontrakten omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet:

A. Udvikling og etablering af løsningen:

Leverandøren skal udvikle løsningen med fokus på høj kvalitet og sikkerhed. Udviklingen af løsningen vil omfatte kompleks proces- og projektstyring og involvere samarbejde med mange interne og eksterne parter, herunder it-leverandører af eksterne systemer samt slutbrugerrepræsentanter. Det må forventes, at løsningen skal udvikles under et tidsmæssigt presset forløb. Udviklingen vil omfatte:

1) etablering af de nødvendige miljøer til test- og driftsafvikling af løsningen;

2) udvikling af løsningen som en modulært opbygget digital infrastruktur med udvikling og etablering af følgende komponenter:

(Distribution) integrationskomponent til krypteret forsendelse af meddelelser,

(Opbevaring) miljø beregnet på store datamængder til krypteret arkivering af brugernes meddelelser,

(Kontaktregister) register indeholdende brugernes e-mailadresser og telefonnumre,

(Myndighedsregister) register over offentlige organisationer i Danmark,

(Skriv til det offentlige) funktionalitet til via Digital Post at skrive til myndigheder i visningsklient,

(Hændelseslog) brugerorienteret log, hvor der kan fremsøges oplysninger om hændelser ifm. forsendelse af meddelelser,

(Administrativ Adgang) grafisk brugergrænseflade til konfiguration og opsætning af it-systemer til krypteret forsendelse af meddelelser,

3) udvikling af mange integrationer til eksterne systemer, fx NemLog-in, Datafordeleren og til løsningens brugergrænseflader, som udvikles særskilt fra løsningen af hhv. borger.dk og Virk;

4) gennemførelse af struktureret værktøjsunderstøttet datakonvertering af store mængder data fra den eksisterende løsning, som udgør ca. 100 TB delvist struktureret data med mange datatyper, til flere nye datamodeller og databaser;

5) udrulning af løsningen, som bl.a. omfatter tilslutning af myndigheder til løsningen og uddannelse.

B. Drift, vedligehold og support:

Leverandøren skal levere drift og vedligehold af løsningen, herunder ifm. pilotdrift forud for overtagelsen. Dette vil bl.a. omfatte opdatering af programmel, kapacitets- og performancestyring, overvågning, back-up og restore, overholdelse af sikkerhedskrav mv. Leverandøren skal varetage den daglige support bestående af service desk og 2. level support, herunder ifm. pilotdrift forud for overtagelsen. 1. level support varetages i andet regi.

C. Videreudvikling:

Leverandøren skal løbende videreudvikle løsningen bl.a. som følge af ændrede og nye lovgivningskrav, ændrede og nye sikkerhedskrav samt ændrede og nye krav til behandling af persondata.

D. Teknisk bistand i forbindelse med tilslutning af myndigheder til løsningen:

Leverandøren skal yde teknisk bistand til myndigheder i forbindelse med tilslutning til løsningen.

E. Konsulent- og ophørsydelser bistand:

Leverandøren skal til styrelsen og myndigheder levere konsulentydelser, herunder uddannelse, samt ophørsydelser ved ophør, herunder ved hjemtagelse eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningens kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Metoder, processer og værktøjer / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) eDelivery Access punkt: Udvikling af snitflade, der sikrer kompatibilitet med EU's eDelivery infrastruktur;

2) eDelivery SMP: Levering og drift af en Service Metadata Publisher (SMP) til brug for registrering af tekniske end-points for e-delivery infrastrukturen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 020-043521
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Netcompany A/S
14 81 48 33
Grønningen 17
København K
1270
Danmark
Telefon: +45 41730235
E-mail: jw@netcompany.com
NUTS-kode: DK0

Internetadresse: http://www.netcompany.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 215 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 202 361 611.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 24.2.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

Relevant materiale kan findes på ordregivers hjemmeside: www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er bl.a. baseret på forventede etableringsomkostninger, på det historiske forbrug for løbende ydelser over de sidste 4 år, det fremtidige forventede forbrug samt de modtagne input fra markedsaktørerne, herunder som følge af det gennemførte udbud med forhandling, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 232-483885, som blev annulleret ved bekendtgørelse nr. 2818/S 247-570581. Ordregiver kan benytte fremgangsmåden i udbudslovens § 169 om unormalt lave tilbud, hvis der modtages tilbud, der fremstår unormalt lave.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra overtagelse af løsningen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af løsningen i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til sprog ved afgivelse af tilbud henvises der til udbudsbetingelserne.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2019

Send til en kollega

0.047