23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487083
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Videreudvikling af Affaldsdatasystem


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Tolderlundsvej 5
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Ole Kiilerich
E-mail: oki@mst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mst.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Videreudvikling af Affaldsdatasystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Videreudvikling af Affaldsdatasystem

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Den oprindelige udbudsbeskrivelse var den følgende:

Rammeaftalens anvendelsesområde er it-konsulentbistand til support, vedligehold og videreudvikling af fagsystemer for Miljøstyrelsen (MST).

Det af Leverandøren tilbudte it-konsulentteam skal kunne udføre de under Rammeaftalen omfattede opgaver inden for følgende teknologiområder og metoder:

- Applikationer og webservice til Fagsystemerne,

- Microsoft .NET på web,

- Microsoft .NET på Windows PC'ere,

- Business Intelligence,

- Microsoft SQL,

- Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS),

- Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS),

- Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) på SQL Server 2012,

- Integrationer / udstilling af data,

- SOAP baseret webservice klienter,

- SOAP baseret webservice server,

- REST baseret webservice klienter,

- REST baseret webservice server,

- ODATA,

- OIOSAML/NEMLogi,.

- Microsoft Report Definition Language (RDL).

Programmeringssprog:

HTML, DHTML, XHTML, XML, XSLT, XSL, SQL, TSQL, C#, VB Script (ASP/VBScript), CSS (Cascading Style Sheet), VB.NET, ASP.Net, C#.Net.

Databaser:

- MS SQL server 2008 og senere versioner,

- Webservices klienter,

- Alle MST's webservice har eksempler på klienter, kodet af tredje part i nedenstående sprog:

- .NET,

- Java,

- Generering af PDF-filer,

- Aspose .Net PDF writer.

Datamodellering — herunder opbygning og konfigurering af databaser, omstrukturering af eksisterende datamodeller således at de understøtter MST's behov og lever op til en moderne databasetankegang.

Accessoriske ydelser og teknologier — Konsulentbistanden kan i en mindre grad (under 10%) omfatte accessoriske ydelser og andre teknologier og metoder end de ovennævnte, da der kan være behov for, at it-konsulentteamet skal udføre integrationer og tilpasninger af fagsystemer inden for andre teknologiområder, der indgår i MST's it-miljø.

Leverandøren skal kunne tilbyde et fast tilknyttet it-konsulentteam til udførelse af opgaverne for MST i Rammeaftalens løbetid bestående af op til 10 konsulenter inden for 4 konsulentkategorier (Projektleder/Application Manager, Seniorudvikler, Udvikler og Tester).

Kompetencerne hos Leverandørens tilbudte it-konsulenter skal løbende følge den naturlige teknologiske udvikling ved udførelsen af opgaver om support, vedligehold og videreudvikling af MST's fagsystemer inden for Rammeaftalens angivne teknologiområder og metoder.

MST kan ikke fastlægge et specifikt behov eller omfang for konsulentydelserne, hvorved Rammeaftalen vil være ikke-eksklusiv og uden aftagepligt for MST.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 243-441864

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Videreudvikling af Affaldsdatasystem

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
03/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NNIT A/S
21093106
Østmarken 3A
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK

Internetadresse: www.nnit.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 400 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende

frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,

stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,

stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en

udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i

Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt

underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2019

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
72000000
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at gøre brug af en kategori af seniorudviklere, som på grund af den teknologiske udvikling ikke var med i den oprindelige kontrakt. Da denne medarbejderkategori arbejder med et teknologiområde (kunstig intelligens), som ikke var tilgængeligt blandt leverandørerne på udbudstidspunktet, kunne kategorien ikke have været med, og behovet for ydelsen kunne ikke have været forudset på udbudstidspunktet. Med undtagelse af teknologiområdet er der tale om videreudviklingsydelser svarende til opgaverne i det oprindelige udbud. Ændringen er inden for rammeaftalens samlede økonomiske ramme, som forudsat på udbudstidspunktet.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 48
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 400 000.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NNIT A/S
21093106
Østmarken 3A
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Ordregiver ønsker at gøre brug af en kategori af seniorudviklere, som på grund af den teknologiske udvikling ikke var med i den oprindelige kontrakt. Da denne medarbejderkategori arbejder med et teknologiområde (kunstig intelligens), som ikke var tilgængeligt blandt de relevante leverandører på udbudstidspunktet, kunne kategorien ikke have været med, og behovet for ydelsen kunne ikke have været forudset på udbudstidspunktet. Bortset fra, at der er tale om et andet teknologiområde er der tale om videreudviklingsydelser svarende til opgaverne i det oprindelige udbud. Ændringen er inden for rammeaftalens samlede økonomiske ramme, som forudsat på udbudstidspunktet. Ydelserne under det tilføjede teknologiområde vil udgøre mindre end 10% af aftalens samlede ydelser, og timepriserne for den tilføjede medarbejderkategori overstiger ikke en 50% forøgelse.

VII.2.2) Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Ordregiver ønsker at gøre brug af en kategori af seniorudviklere, som på grund af den teknologiske udvikling ikke var med i den oprindelige kontrakt. Da denne medarbejderkategori arbejder med et teknologiområde (kunstig intelligens), som ikke var tilgængeligt blandt de relevante leverandører på udbudstidspunktet, kunne kategorien ikke have været med, og behovet for ydelsen kunne ikke have været forudset på udbudstidspunktet. Uden seniorudviklere med kendskab til det nye teknologiområde, vil man ikke kunne videreudvikle systemet som ønsket, og vil således ikke kunne gennemføre bestemte hensigtsmæssige videreudviklingsopgaver, som falder ind under den almindelige videreudvikling, som er forudsat i den oprindelige aftale.

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 13 600 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 13 600 000.00 DKK

Send til en kollega

0.143