23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492165
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Landbrugsstyrelsen

Kontrakt om Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS


Landbrugsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Landbrugsstyrelsen
20814616
Nyropsgade 30
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
Telefon: +45 33958000
E-mail: juabet@lbst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Begrænset EU-udbud af Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS.

TUS er et af Kundens EU-akkrediterede systemer og dermed et særdeles kritisk system for Kunden, der ved brug af dette system administrerer udbetaling og regnskabsaflæggelse af ca. 10 000 000 000 DKK årligt, heraf ca. 6 500 000 000 DKK på de samme få ordninger og samme udbetalingsdag.

Kunden ønsker gennem dette udbud at indkøbe bistand til hovedydelserne:

A.Nyudvikling,

B.Videreudvikling,

C.Vedligehold

D.Systemsupport,

E.Drift,

F.Samarbejde med 3. parts leverandører og Kunden,

a.Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift.

b.Andre 3. parts leverandører på rammekontrakter, som f.eks. supporterer de fagsystemer, som leverer maskinelle udbetalingstransaktioner til TUS.

Endvidere skal Leverandøren i relation til ovennævnte hovedydelser bistå Kunden med:

1) Test;

2) Generel IT-faglig rådgivning;

3) Projektledelse;

4) Input til vurdering af Systemet skal udfases, omlægges eller moderniseres.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72232000
72250000
72260000
72267000
72268000
72315200
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kunden ønsker gennem dette udbud at indkøbe bistand til hovedydelserne:

A. Nyudvikling, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) herunder gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden,

B. Videreudvikling, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) blandt andet omfattende videreudvikling af programmel, herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav, videreudvikling af eksisterende integrationer eller implementering af nye integrationer mv. samt projektledelse,

C. Vedligehold, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) blandt andet omfattende løbende og forebyggende Vedligeholdelse, herunder levering af fejlrettelser samt evt. nødvendige opgraderinger,

D. Systemsupport, (jf. bilag 3 ”Drifts- og Supportydelser”) blandt andet omfattende 2. line support og driftsstøtte, blandt andet til Kundens it-driftsafdeling med installation, opgradering eller dechifrering af logfiler,

E. Drift, (jf. bilag 3 ”Drifts- og Supportydelser”) forstået som levering af driftsydelser for Systemet, herunder installationer og opgraderinger, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere udarbejdelse og vedligeholdelse af driftsdokumentation, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler, efterlevelse af ITIL-processerne for Systemet – jf. bilag 3, F. Samarbejde med 3. parts leverandører og Kunden, i forbindelse med drift og vedligehold af den samlede it-infrastruktur og Systemet, bl.a. i forhold til Incident-håndtering, Ændringer/Changes, Service Requests og Servicevinduer. 3. parts leverandør er:

a. Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift. b. Andre 3. parts leverandører på rammekontrakter, som f.eks. supporterer de fagsystemer, som leverer maskinelle udbetalingstransaktioner til TUS.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option - forlængelse:

Kontraktens maksimale varighed ved udnyttelse af option er 4 år.

Kunden har 2 optioner på forlængelse af Kontrakten af hver 6 måneders varighed.

Jf. Kontrakten pkt. 27:

- Option – Gennemførelse af Performanceanalyse.

Kunden har option på performanceanalyse, for at afdække performanceissues i Systemet samt anbefale konkrete prioriterede initiativer til performancetiltag jf. bilag 4 pkt. 5.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 086-206619
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Netcompany A/S
14 81 48 33
Grønningen 17
København K
1270
Danmark
Telefon: +45 70131440
E-mail: info@netcompany.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse: http://www.netcompany.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via ordregivers E-udbudssystem på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes via det anførte E-udbudssystem.

Det vil kun være de maks. 5 tilbudsgivere som Landbrugsstyrelsen udvælger til at blive prækvalificerede, som vil kunne afgive tilbud.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra de i kontraktens anførte bestemmelser om kontraktens ikrafttræden.

Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre.

Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Anmodning om prækvalifikation fremsendes via ordregivers E-udbudssystem.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Anmodningen om prækvalifikation kan ikke afgives på anden måde.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2019

Send til en kollega

0.109