23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492708
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vindere

(18.10.2019)
KGH Digital AB
Tågenvägen 10
452 35 Strömstad

Anskaffelse af moduler til samlet EUTK compliant TQS-platform


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Osvald Helmuths Vej 4
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Christian Winther
E-mail: cv@UFST.DK
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea0905f1-2c54-4574-afba-61c371bc2e24/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af moduler til samlet EUTK compliant TQS-platform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ("UFST") har behov for at videreføre og udvide en eksisterende kontrakt med leverandøren KGH Digital AB og opnå en samlet EUTK-compliant (EU-toldkodeks) TQS-platform ved gennemførelse af en direkte tildeling af modulerne ITE Quota og ITE Surveillance til KGH Digital AB. Den eksisterende kontrakt, der indeholder licenser til modulet Taric samt service og vedligeholdelse, udvides således til at omfatte en samlet TQS-platform ved tilkøb af de nødvendige moduler for at opnå en EUTK compliant platform. Da UFST ikke kender den endelige dato for dem samlede EUTK implementering ønsker UFST samtidig at forlænge den nuværende kontrakt, der stadig indeholder option på 2 års forlængelse, og gøre denne tidsubegrænset med mulighed for opsigelse, hvorefter kontrakten kan understøtte EU tidsplanen MASP og implementeringen af den samlede danske EUTK understøttelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 410 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har behov for at anskaffe en samlet EUTK-compliant TQS-platform ved gennemførelse af en direkte tildeling af systemerne ITE Quota og ITE Surveillance til KGH Digital AB. Modulerne tilkøbes en eksisterende kontrakt. Indkøbet af modulerne vil ske ved en direkte tildeling af opgaven til KGH Digital AB i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kravene i EUTK er defineret af EU og pålægger UFST at anvende systemer, der er compliant med disse krav. UFST er således nødsaget til at indgå aftale med en leverandør, der kan levere en ydelse, der er compliant med EUTK. Da UFST ikke har en samlet TQS løsning i overensstemmelse med EUTK er der et sagligt behov for at indgå aftale med en leverandør, der kan leve op til EUTK kravene inden udbud af en ny toldplatform er gennemført og skal implementeres. UFST har en nuværende kontrakt med KGH Digital AB om licenser, service og vedligeholdelse af Taric modulet. KGH Digital AB kan levere Quota og Surveillance moduler, der er EUTK compliant, så der opnås en samlet EUTK compliant TQS platform. Dette kan gennemføres ved en udvidelse af den oprindelige kontrakt med KGH Digital AB. De ønskede tilkøbte moduler, Quota og Surveillance, vil blive omfattet af den eksisterende aftale om service og vedligeholdelse. Det vurderes ikke muligt for andre leverandører at kunne overholde og sikre snitfladerne for den samlede TQS-platform, hvilket er nødvendigt for at overholde EUTK kravene.

KGH Digital AB vurderes som den eneste leverandør, der kan sikre snitfladerne mellem modulerne, da de er i besiddelse af den krævede tekniske know-how og de tekniske værktøjer til at sikre en compliant samlet platform, til understøttelse af udbuddene af toldplatformen og EUTK implementeringen.

Det vurderes, at det alene er KGH Digital AB der kan levere en samlet TQS-platform, konsolideret i én fælles database. Som redegjort for ovenfor vil det ikke være muligt for andre leverandører at levere en samlet platform, inklusiv Quota og Surveillance, hvor der sikres interoperabilitet mellem modulerne og hvor det sikres, at den samlede platform er EUTK compliant.

TQS-platformen er kritisk for den kommende toldplatform, og det er derfor afgørende, at snitfladerne i tariferingssystemerne mellem modulerne er låste, mens udbuddene af en ny toldplatform gennemføres og indtil en endelig implementering af den kommende toldplatform er i stabil drift. Såfremt snitfladerne i TQS-platformen ikke er kendte af de kommende leverandører af toldplatformen, vil det være meget risikabelt for succesen i toldprojektet. TQS-platformen skal således være på plads, inden udbuddene af toldplatformen afsluttes.

Ovenstående vurderes på stærkeste vis at underbygge, at det kun er den nuværende leverandør af Taric modulet, der kan sikre funktionsdygtigheden for den samlede TQS-platform gennem tilkøb af Quota og Surveillance.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
KGH Digital AB
556726-9658
Tågenvägen 10
Strömstad
452 35
Sverige
NUTS-kode: SE
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 410 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen i afsnit V.2.1 er udtryk for datoen for beslutningen om at gennemføre nærværende tilkøb til den eksisterende kontrakt med KGH Digital AB.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Underskrivelsen af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode. Standstill perioden vil blive beregnet fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i EU-tidende.

Da UFST anvender proceduren i Lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at UFST i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor UFST har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at UFST har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for UFSTs beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2019

Send til en kollega

0.078