23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-496768
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Trafikverket

Strategiska konsulttjänster inom integrerad riskhantering


Trafikverket

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Härmark
E-post: johan.harmark@trafikverket.se
Telefon: +46 771921921

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236264&B=TRAFIKVERKET
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236264&B=TRAFIKVERKET
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Strategiska konsulttjänster inom integrerad riskhantering

Referensnummer: 2019-208357
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Trafikverket har ett fastställt riskramverk, integrerad riskhantering. Med integrerad riskhantering menas riskhantering, incident- och krishantering, kontinuitetshantering och förmågebedömning, se vidare beskrivning nedan. Trafikverket riskramverk syftar till bättre integrering i styr- och arbetsformer, dels att risker (hot och möjligheter), inträffade händelser (incidenter, tillbud, olyckor, avvikelser och kriser) och kontinuitetshantering (planering av åtgärder vid avbrott) är tydligt integrerade i riskhanteringsprocessen.

Till grund för Trafikverkets riskhantering ligger ett direktiv med principer, förhållningssätt och kriterier för värdering av risker och inträffade händelser, en intern föreskrift som beskriver riskhanteringsprocessen och ansvar för tillämpning, samt en riktlinje där Trafikverkets arbetssätt för integrerad riskhantering beskrivs.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Trafikverket har ett fastställt riskramverk, integrerad riskhantering. Med integrerad riskhantering menas riskhantering, incident- och krishantering, kontinuitetshantering och förmågebedömning, se vidare beskrivning nedan. Trafikverket riskramverk syftar till bättre integrering i styr- och arbetsformer, dels att risker (hot och möjligheter), inträffade händelser (incidenter, tillbud, olyckor, avvikelser och kriser) och kontinuitetshantering (planering av åtgärder vid avbrott) är tydligt integrerade i riskhanteringsprocessen.

Till grund för Trafikverkets riskhantering ligger ett direktiv med principer, förhållningssätt och kriterier för värdering av risker och inträffade händelser, en intern föreskrift som beskriver riskhanteringsprocessen och ansvar för tillämpning, samt en riktlinje där Trafikverkets arbetssätt för integrerad riskhantering beskrivs.

Trafikverkets integrerade riskhantering genomförs anpassad efter förutsättningarna i styr- och arbetsformerna i hela organisationen. Arbetssätt, tillämpning och tillhörande systemstöd varierar för olika delar inom Trafikverket.

Trafikverkets integrerade riskhantering baseras på ISO 31000 (riskhantering), ISO 22300 (samhällssäkerhet), ISO 9000 (kvalitet), ISO 27000 (informationssäkerhet), ISO 39000 (trafiksäkerhet väg) samt COSO-ERM och CSM.

Trafikverket arbetar löpande med att utveckla, tillämpa och konkretisera riskramverket. I detta arbete finns behov av att kunna avropa expertstöd.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 18/12/2019
Slut: 17/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option 1 + 1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1 + 1 år

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/04/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/11/2019
Lokal tid: 23:59

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Ort: Falun
Land: Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Ort: Falun
Land: Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.047