23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 214-526253
Offentliggjort
06.11.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Ændring af indgået kontrakt - udskiftning af underleverandør

(06.11.2019)
Ericsson Danmark
Ørestads Blvd. 108
2300 københavn

Nyt radiokommunikationssystem til Færøernes Politi


Rigspolitiet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Andersen
E-mail: hla040@politi.dk
Telefon: +45 61168872

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt radiokommunikationssystem til Færøernes Politi

Sagsnr.: 2019-021940
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64210000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverandøren skifter sin underleverandør fra Huawei til Ericson, idet Huawei ikke kan levere grundet optag på USA's Entity List. Denne profylakse omhandler alene denne udskiftning af underleverandør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72317000
72318000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Færøerne

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiet gennemførte i 2018 udbud af nyt radiokommunikationssystem til Færøernes Politi. Udbuddet blev gennemført som begrænset udbud efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

I alt blev 3 virksomheder prækvalificeret i august 2018.

Føroya Tele (FT) blev prækvalificeret med Huawei som underleverandør.

Efter udløb af tilbudsfristen havde Rigspolitiet kun modtaget ét konditionsmæssigt tilbud. Dette tilbud var fra Føroya Tele. Kontrakt blev tildelt til Færoya Tele med Huawei som underleverandør.

Efter optagelse på USA's Entity List kan Huawei ikke længere levere de krævede licenser, hvorfor Færoya Tele er nødt til at skifte underleverandør for at kunne opfylde kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Beskrivelse af disse optioner: Det vil under kontrakten være muligt at købe følgende:

1) Mobil radiodispatch til Klaksvik/events;

2) Supplerende radiodispatch i DK;

3) Yderligere terminaler og tilbehør, samt nye brugere;

4) Reparationer og anden service.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten regulerer udskiftning af underleverandøren, hvilket bevirker, at udskiftningen kan lade sig gøre i medfør af kontrakten.

Rigspolitiet har dog ligeledes vurderet udskiftningen i forhold til dennes betydning for kontrakttildelingen og dermed EU-domstolens praksis udtrykt ved reglerne i udbudslovens § 178. Det er Rigspolitiets vurdering, at udskiftningen ikke er en væsentlig ændring af kontrakt efter reglerne i udbudslovens § 178. Ændringen har ikke haft betydning for prækvalifikationen eller kontrakttildelingen, idet der kun blev afgivet ét konditionsmæssigt tilbud blandt de prækvalificerede. Ligeledes ændres den økonomiske balance ikke til fordel for leverandøren, idet leverandøren bærer alle omkostninger ved udskiftningen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 085-192510

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Ændring af indgået kontrakt - udskiftning af underleverandør

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ericsson Danmark
Postadresse: Ørestads Blvd. 108
By: københavn
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen oplyst i bekendtgørelsens pkt. V.2.1 er datoen for beslutning om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse.

Kontrakten vil ikke blive underskrevet, før udløbet af en periode på 10 kalenderdage som beskrevet i pkt. VI.4.3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019

Send til en kollega

0.062