23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 217-531568
Offentliggjort
11.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

IT-rådgivningstjenester til EEA og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, på områderne for udvikling, administration og drift af datastrømme samt support og tjenester i forbindelse med Inspire


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
By: Brussels
NUTS-kode: BE1
Postnummer: 1160
Land: Belgien
E-mail: miguel.albuquerque@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=5517
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5517
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-rådgivningstjenester til EEA og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, på områderne for udvikling, administration og drift af datastrømme samt support og tjenester i forbindelse med Inspire

Sagsnr.: EEA/DIS/19/002
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EEA ønsker med henblik på dette interinstitutionelle udbud i sin egenskab af ledende ordregivende myndighed at indgå rammetjenesteydelseskontrakt(er) med tjenesteydere, som vil bistå agenturet og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (GD ENV) som deltagende ordregivende myndighed, med levering af IT-rådgivningstjenester på områderne for udvikling, administration og drift af geodatastrømme samt support og tjenester i forbindelse med Inspire.

Udbuddet er opdelt i 2 partier:

Parti 1: Behandling af tabeldata og geospatiale data samt relateret support.

Parti 2: Katalogisering af metadata, geospatial datamodellering og support til Inspire.

Tilbudsgivere kan ansøge om 1 eller begge partier, og der kan indgås kontrakt med forskellige økonomiske aktører for partierne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Behandling af tabeldata og geospatiale data samt relateret support

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72300000
72500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne skal hovedsageligt udføres i kontrahentens egne lokaler med lejlighedsvise møder hos EEA.

Vedrørende parti 1 har EEA til hensigt at lade mindst 1 konsulent arbejde internt i EEA's lokaler.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette parti omfatter både rådgivningstjenester til support af Discomap-infrastrukturen (platform for korttjenester) og derudover design, implementering og support vedrørende det betydelige antal datastrømme, der opereres af EEA. EEA opererer omkring 100 datastrømme, som medlemsstaterne skal rapportere miljødata og -informationer på. Datastrømmene opereres i tæt samarbejde med EEA's tematiske eksperter og omfatter luft, vand, emissioner, klima, biodiversitet osv.

Databehandlingen er yderst automatiseret, og til dette formål gøres der brug af flere forskellige softwarepakker. De omfatter FME (Safe), ArcGIS Server/Desktop/Online (Esri), Tableau, Microsoft SQL Server, Python og C#. Der gøres i stigende grad brug af cloudcomputing (Microsoft Azure) til bestemte former for databehandling, hvor særligt Azure Data Warehouse, Databricks, BLOB-lagring og Azure SQL er en del af EEA's infrastruktur.

Der er behov for ekspertstøtte til udvikling af stabile, automatiserede IT-løsninger, som kan understøtte hele arbejdsgangen fra indsamling af data fra ReportNet (https://www.eionet.europa.eu/reportnet), udførelse af kvalitetskontrol, lagring i harmoniserede databaser (SQL og en database til geodata) og formidling af data til eksterne brugere eller på EEA's website.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den eller de valgte tilbudsgiver(e) vil blive tilbudt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 24 (fireogtyve) måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Katalogisering af metadata, geospatial datamodellering og support til Inspire

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72500000
72300000
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne skal hovedsageligt udføres i kontrahentens egne lokaler med lejlighedsvise møder hos EEA.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EEA har længe været involveret i Inspire-implementeringsprocessen og søger rådgivningstjenester til fortsat udførelse af denne opgave. EEA har desuden sit eget Inspire-kompatible katalog med en standardbeskrivelse af geospatiale datasæt produceret eller anvendt af EEA og agenturets partnere. Bistanden på dette område kræver en dybdegående viden om Inspire-dataspecifikationer, metadatastandarder, geospatiale dataindkodninger og forskellige softwarepakker anvendt til disse aktiviteter.

EEA er som medlem af Inspire-koordineringsteamet involveret i koordinering af dette direktiv på EU-niveau, herunder støtte til overvågnings- og rapportaflæggelsesprocesserne, vedligeholdelse og opdatering af listen over prioriterede datasæt til e-rapportering og vedrørende implementering af Inspire-kompatible datastrømme i forbindelse med miljørapportering.

EEA og agenturets temacentre producerer og anvender geospatiale datasæt, som lagres og beskrives i et Inspire-kompatibelt metadatakatalog. Kataloget implementeres ved hjælp af en tilpasset version af GeoNetwork (EEA's katalog over geodatasæt eller »SDI«) og indeholder en editor til metadata, som benyttes af EEA's medarbejdere, kontrahenter og temacentre. Der ønskes support til vedligeholdelse af SDI samt til udvikling af dette katalog hen mod et data warehouse, herunder lagring af geodatasæt og ikke-geodatasæt og deres standardbeskrivelse i hele EEA.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den eller de valgte tilbudsgiver(e) vil blive tilbudt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 24 (fireogtyve) måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Dette udbud er åbent på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer, der stammer fra et af de 33 EEA-medlemslande, og for alle fysiske og juridiske personer etableret i et tredjeland, der har en særaftale med Den Europæiske Union på området for indkøb, i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

Tilbudsgivere skal angive det land, hvori de har deres hovedsæde, registrerede forretnings- eller hjemsted, ved fremlæggelse af de nødvendige støttedokumenter i overensstemmelse med den pågældende nationale lovgivning. Hvis tilbudsgiveren er en fysisk person, skal vedkommende fremlægge en kopi af id-kort/pas eller kørekort samt dokumentation for, at vedkommende er dækket af en social sikringsordning som selvstændig erhvervsdrivende.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbsafdeling i forvejen og senest 12.12.2019 (16:00) CET, pr. e-mail til adressen procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2019

Send til en kollega

0.079