23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 217-533570
Offentliggjort
11.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.12.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254131&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Valgte leverandører

(30.01.2020)
Noroq A/S
Roskildevej 342 C, 1.sal
2630 Taastrup

(30.01.2020)
Triples-Systeme GmbH
Mülheim an der Ruhr

Indkøb af perronelementer til Slagelse station


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Nørgård Pedersen
E-mail: KNPS@BANE.dk
Telefon: +45 21326947

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254131&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254131&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Varekøbskontrakt – indkøb af perronelementer til Slagelse st.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44114200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omfatter projektering, produktion og levering af perronelementer til Slagelse st.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44114000
44114200
44000000
44100000
44110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Perronelementer skal leveres på byggepladsen ved Slagelse st.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter projektering, produktion og levering af perronelementer til Slagelse st.

Perron II (spor 2+3):

- 458 m perronelementer med en bredde på 2,4 m til montage vest for perrontrapperne,

- 52 m perronelementer med en bredde på 1,7 m til montage langs perrontrapper og elevator,

- 16,8 m specialelementer med en bredde på 1,7 m til montage hen over perrontunnelen,

- 8 m specialelement med en bredde på 2,2 m til montage langs kommandoposten,

- 179 m perronelementer med en bredde på 2,2 m til montage øst for perrontrapperne,

- De tilhørende perronfundamenter for perronelementer med bredderne 2,4, 2,2 og 1,7 m

perron III (spor 4+5):

- 322 m perronelementer med en bredde på 2,2 m til montage langs spor 4 og 5,

- De tilhørende perronfundamenter for perronelementer med bredden 2,2 m.

For yderligere information omkring kontraktens omfang henvises der til det øvrige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til samlede udbudsmateriale for yderligere oplysninger.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

Samlet for tilbudsgiver gælder, at:

- Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 10 000 000 DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de senest 3 disponible regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere tre (3) referencer på leverancer på lignende arbejder, der udført de seneste 3 år. Med lignende arbejder menes referencer, hvor perronen opbygges med selvbærende perronbjælker, der spænder fra fundament til fundament.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes tilbudsgiver angive følgende:

- Projektnavn,

- En kort projektbeskrivelse,

- Angivelse af hvor perronen er udført,

- Kontraktværdi (økonomisk værdi),

- Start og slutdato,

- Angivelse af kunde på leverancen samt kontaktoplysninger.

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til tilbudsgivers referencer, skal tilbudsgiver levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type, der udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Informationen, som tilbudsgiver angiver ESPD’et, vil udgøre den foreløbige dokumentation for tilbudsgivers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark kan dog indhente yderligere dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, såfremt Banedanmark finder det relevant.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale for oplysninger omkring kontraktudførelsesvilkår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/12/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2019

Send til en kollega

0.11