23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 220-539946
Offentliggjort
14.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Nyt webunivers

(01.04.2020)
Pentia A/S
Islands Brygge 55
2300 København S

Nyt webunivers


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Githa Nørager
E-mail: Githa.Norager@rsyd.dk
Telefon: +45 24628828

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254984&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254984&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt webunivers

Sagsnr.: 19/36039
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af anskaffelse og implementering, samt vedligeholdelse og support af en ny regional IT-løsning til håndtering af regionens hjemmesider. Leverancen omfatter:

- Licenser til anvendelse af CMS,

- Design af hjemmesider,

- Teknisk implementering af CMS i kundens it-miljø,

- Opsætning af CMS i kundens it-miljø,

- Uddannelse,

- Drift af CMS hos kunde,

- Vedligehold og support.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af anskaffelse og implementering, samt vedligeholdelse og support af en ny regional IT-løsning til håndtering af regionens hjemmesider. Leverancen omfatter:

- Licenser til anvendelse af CMS,

- Design af hjemmesider,

- Teknisk implementering af CMS i kundens it-miljø,

- Opsætning af CMS i kundens it-miljø,

- Uddannelse,

- Drift af CMS hos kunde,

- Vedligehold og support.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det er muligt at forlænge kontrakten 4 gange 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers sammenlignelige referencer. Ved vurderingen af ansøgers referencer vægtes det højt, at der er tale om referencer med levering til en region. Herefter tillægges økonomisk store referencer og mange referencer positiv vægt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på indlæsning af filer fra eksternt datalager samt option på overgang til Cloud.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på de udbudte optioner. Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontraktperioden, inkl. forlængelser. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

Mht. option på overgang til Cloud forventer Ordregiver dog ikke at udnytte optionen i de første 2 år af kontraktens løbetid.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive følgende i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6:

Nettoomsætning:

Ansøger skal oplyse sin samlede årsomsætning, det vil sige nettoomsætning, i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgrad:

Ansøger skal oplyse sin soliditetsgrad for det seneste regnskabsår.

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

NETettoomsætning:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 20 000 000 DKK.

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal de virksomheder, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 fremsende følgende afhængig af, hvilken kategori af virksomhed, ansøger tilhører:

Hvis Ansøger er revisionspligtig:

- Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring,

- Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapporter: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse.

Hvis Ansøger ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.

Soliditetsgrad:

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 25%.

Som dokumentation for soliditetsgradens størrelse skal de virksomheder, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 fremsende følgende afhængig af, hvilken kategori af virksomhed, ansøger tilhører::

Hvis Ansøger er revisionspligtig:

- Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Ansøger ikke er revisionspligtig:

- Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive følgende i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6:

Referencer:

Ansøger skal oplyse sine referencer for de seneste 3 år.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af nedenstående ydelser til en offentlig virksomhed:

- Licenser til anvendelse af CMS,

- Design af hjemmesider,

- Teknisk implementering af CMS i Kundens it-miljø,

- Opsætning af CMS i Kundens it-miljø,

- Uddannelse,

- Drift af CMS hos kunde,

- Vedligehold og support.

En reference kan både være en igangværende kontrakt eller en kontrakt, som er afsluttet inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer:

Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af nedenstående ydelser til en offentlig virksomhed:

- Licenser til anvendelse af CMS,

- Design af hjemmesider,

- Teknisk implementering af CMS i kundens it-miljø,

- Opsætning af CMS i kundens it-miljø,

- Uddannelse,

- Drift af CMS hos kunde,

- Vedligehold og support.

En reference kan både være en igangværende kontrakt eller en kontrakt, som er afsluttet inden for de seneste 3 år.

Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for ansøgers relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsmiljø:

Leverandøren skal gøre sig bekendt med kundens arbejdsmiljøpolitik og søge at leve op til målsætningerne heri i forbindelse med udførelsen af kontrakten. Leverandøren skal, ved dennes færden hos kunden, i øvrigt efterleve kundens retningslinjer og politikker for personalets adfærd, herunder ryge- og alkoholpolitik.

Arbejdsklausul:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår.

Socialt ansvar:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Udfastningsperiode:

Der gælder en udfastningsperiode.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i ESPD angive de oplysninger om ansøger, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at ansøger i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger om obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger skal i ESPD således erklærer ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Ansøger udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøger er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en ansøger, når ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af tilbudsgiver/ansøger, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at ansøger i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger.

Ansøger udelukkes endvidere fra udbudsprocessen, såfremt ansøger i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 og udbudslovens § 137 er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

1) Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område mv. (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1);

2) Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure (i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2);

3) Ansøger i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3);

4) Ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4);

5) Ansøger væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5);

6) Ansøger uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6).

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

Send til en kollega

0.109