23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-546378
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/117742859.aspx

Udbyder

Sønderborg Forsyningsservice A/S

Vindere

Valgt leverandør

(27.02.2020)
PWS Danmark A/S
Skejby Nordlandsvej 305
8200 Århus N

Levering af affaldsbeholdere til Sønderborg Affald (Efterår 2019)


Sønderborg Forsyningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Forsyningsservice A/S
CVR-nummer: 31875544
Postadresse: Ellegårdvej 8
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Christensen
E-mail: fnch@sonfor.dk
Telefon: +45 88435353

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117742859.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://sonfor.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/117742859.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/117742859.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af affaldsbeholdere til Sønderborg Affald (Efterår 2019)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af delte og udelte affaldsbeholdere til Sønderborg Affald A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Sønderborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af delte og udelte affaldsbeholdere til Sønderborg Affald A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 80 %
Omkostningskriterium - Navn: Planlægning, styring og udførelse af levering- og udbringning m.v. / Vægtning: 10 %
Omkostningskriterium - Navn: Produktkvalitet, design, funktionalitet og miljø / Vægtning: 10 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontrakten i et vilkårligt antal måneder op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
//txtmark end-->

 

1) Finansielle nøgletal i form af egenkapital på minimum 5 000 000 DKK hvert år i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår;

2) Finansielle nøgletal i form af soliditetsgrad på minimum 10% for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Soliditetsgrad beregnes efter formlen: Egenkapital x 100 / aktiver.

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed, fordi virksomheden er ny på markedet, nyetableret eller lignende, angives den dato, hvor virksomheden er etableret, og økonomisk og finansiel kapacitet svarende til mindstekravet skal dokumenteres på anden vis (åbningsbalance eller lignende relevante dokumenter), som vil blive underlagt en konkret vurdering i forhold til, om det er passende dokumentation for en økonomisk og finansiel formåen, der kan sidestilles med de anførte mindstekrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapital på minimum 5 000 000 DKK hvert år i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 10% for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Referencer vedr. levering og udbringning af beholdere i perioden 2016-2019.

Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysningerne fremgår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har min. 1 reference i perioden 2016-2019 med levering af lignende affaldsbeholdere til minimum 15 000 husstande.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverene har ikke adgang til overværelse af åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

Send til en kollega

0.063