23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-547460
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(25.05.2020)
Bayer A/S
København S

Opdateringer

Rettelse
(03.12.2019)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 18-12-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 02-01-2020
Time: 23:59

Rettelse
(27.12.2019)

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 18-12-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 13-01-2020
Time: 23:59


Yderligere oplysninger
Bemærk at datoen for afgivelse af tilbud oprindeligt var d. 18.12.2019, og senere ved bekendtgørelse 2019/S 233-572459 blev ændret til d. 2.1.2020. Ved offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse rykkes fristen for afgivelse af tilbud fra d. 2.1.2020 til d. 13.1.2020 kl. 23:59.
Ordregivers sidste mulighed for at besvare spørgsmål i form af supplerende oplysninger rykkes til d. 6.1.2020.
Med henblik på at sikre ordregivers mulighed for at besvare indkomne spørgsmål, opfordres tilbudsgivere til at fremsende sine spørgsmål senest d. 1.1.2020.

Dosismonitoreringssystem


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mtang@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 12345678

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Stender
E-mail: lasse.stender@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255364&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255364&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dosismonitoreringssystem

Sagsnr.: 33303
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72267100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Et regionalt dækkende dosismonitoreringssystem til det radiologiske område.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000
72267000
72267100
72268000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Et regionalt dækkende dosismonitoreringssystem til det radiologiske område. På baggrund af lov nr. 23 af 15.1.2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) samt BEK nr. 84 af 2.2.2018, Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse vil kunden indføre ét regionalt dosismonitoreringssystem for ioniserende stråling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 4 gange. Hver forlængelse kan være op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indbefatter 2 optioner, foruden adgangen til at forlænge kontraktens varighed.

Option 1: Tilslutning til kommende PACS/VNA.

Option 2: Region Nordjyllands anskaffelse af dosismonitoreringssystem, inkl. implementerings-, vedligeholdelses-, og support ydelser, som beskrevet i udkast til kontrakt samt tilhørende bilag. Såfremt Region Nordjylland benytter sig af option 2, vil option 1 ligeledes gælde for Region Nordjylland.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt grundet rettighedsrelaterede afhængigheder mellem leverancen og den efterfølgende vedligeholdelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver angiver i ESPD-formularens Del IV en eller flere referencer, der indeholder følgende:

— Beskrivelse af den leverede løsning, herunder overordnet funktion og omfang,

— Modtager, officielt navn på den juridiske enhed der modtog løsningen,

— Tidspunkt for påbegyndt levering og oplysning om hvorvidt tilbudsgiver fortsat drifter og/eller vedligeholder løsningen,

— Kontaktinformation til modtager, i form af navn, e-mail, og telefonnummer.

Der kræves ikke yderligere dokumentation for anførte referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte modtagerens kontaktperson med henblik på verificering af oplysningerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum en reference, der indbefatter levering og implementering af en softwareløsning, der har til formål at monitorere og analysere patienters dosis af ioniserende stråling pr. behandling samt over tid, til en offentlig sundhedsmyndighed.

For at referencen kan tages i betragtning er det et mindstekrav, at der enten har fundet levering, implementering, eller service og vedligehold sted inden for de seneste 3 år, regnet fra denne udbudsbekendtgørelses dato for offentliggørelse.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/12/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Projektets projektleder samt eventuelt programleder vil forestå åbningen af de modtagne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 finder anvendelse i nærværende udbud.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

Bemærk at Ordregiver forud for tildeling af kontrakt er forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation for oplysninger, der er afgivet i ESPD-formularen vedrørende de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde. For danske virksomheder vil dokumentationen bestå i en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen mindre end 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land. Bemærk at oplysningerne, der afgives af tilbudsgiver i ESPD-formularens Del IV, på baggrund af udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3, i udgangspunktet udgør dokumentation for opfyldelse af mindstekravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte den eller de angivne referencer, med henblik på verificering af oplysningerne.

Dokumentation skal i absolutte udgangspunkt være Ordregiver i hænde senest 21 dage fra ordregivers fremsendelse af anmodning til den relevante tilbudsgiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

Send til en kollega

0.062