23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-547493
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af rammekontrakt vedrørende Public Cloud Platform Ydelser til Københavns Kommune


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Paula Philipson Høiby
E-mail: EXT-IU5K@kk.dk
Telefon: +45 22712851

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/udbud

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammekontrakt vedrørende Public Cloud Platform Ydelser til Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indgå en rammekontrakt med henblik på at kunne provisionere services igennem en Cloud Platform, grundet en forventning om dermed at opnå enklere administration, hurtigere oplæring af personale og færre støtteværktøjer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/112288572.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at gennemføre en transition af de nuværende datacentre til en public cloud platform. Dette vil sikre, at ordregiver fremadrettet har den rette platform og services til at gennemføre en digital transformation og derved understøtte fremtidens scenarier og forretningsbehov.

Ordregiver ønsker at kunne provisionere services på en Public Cloud Platform der:

— udbyder et bredt sortiment af services,

— er tilgængelig via det offentlige Internet,

— har er en offentligt tilgængelig prisstruktur med afregning af services efter forbrug på abonnementsvilkår og uden traditionelle on-premise-kontraktmodeller, hvor ændringer eller andre handlinger medfører udgifter for kunderne. Defineres hvis forskelligt fra Cloud Platform jf. bilag 1 (Definitioner).

Kontrakten omfatter følgende:

— Services indenfor 18 forskellige servicekategorier til brug for ordregivers afvikling af:

— - Nuværende workloads afviklet i public cloud;

— - Nuværende applikationer i ordregivers 2 datacentre;

— - Potentielle nye applikationer, som ordregiver får ansvaret for at drifte;

— - Nuværende applikationer, som driftes af eksterne driftsleverandører.

— Services vedrørende support til brug for ordregivers udnyttelse af Cloud Platformen,

— Tilknyttede ydelser, som tilbydes vederlagsfrit til ordregivers grundlæggende anvendelse af Cloud Platformen.

Kontrakten omfatter ikke konsulentydelser til håndtering af ordregivers workloads.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens del III.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomheder skal ansøger have tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 112 000 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Er der flere end fire (4) ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 5.1 i udbudsbetingelserne, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. pkt. 5.2 i udbudsbetingelserne, vil ordregiver ved udvælgelsen af de fire (4) ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud, lægge vægt på:

1) Mest relevante referencer jf. pkt. 5.3.2.1 i udbudsbetingelserne;

2) Det bedst mulige konkurrencefelt jf. pkt. 5.3.2.2 i udbudsbetingelserne;

1) Mest relevante referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på ansøgernes mest relevante referencer ud fra nedenstående betragtninger:

A. Referencer, der i højest mulig grad svarer til den udbudte løsning og ordregivers behov, som dette er beskrevet i pkt. 2.4 i udbudsbetingelserne.

B. I hvor høj grad de konkrete referencekunder har en størrelse og kompleksitet svarende til ordregivers jf. bilag 4.

C. Følgende momenter vil ligeledes blive tillagt vægt ved vurderingen af referencernes relevans:

(a) Kontraktsum, idet høj kontraktsum vægter højere.

(b) Hvor stor en andel af kundereferencens applikationer der på ansøgningstidspunktet er taget i drift på cloud platformen, idet en større andel vægter højere.

2) Det bedst mulige konkurrencefelt:

Udover de i pkt. 5.3.2.1 i udbudsbetingelserne nævnte elementer, vil ordregiver ligeledes lægge vægt på, at de udvalgte ansøgere repræsenterer det bedst mulige konkurrencefelt.

Det er ordregivers opfattelse, at markedet for public cloud platforme er kendetegnet ved relativt få leverandører. De såkaldte hyperscalere. Ordregiver anser en hyperscaler, som en virksomhed der kan tilbyde en cloud platform med et stort og bredt udbud af services, et højt sikkerhedsniveau, mulighed for at udvide sikkerheden for redundans og tilgængelighed igennem distribution og udvidelse af egne datacentre samt igennem egen infrastruktur i form af fiberforbindelser globalt. For yderligere beskrivelse se bilag 5, pkt. 1.1, "Kundens vision".

Hyperscalerne ejer rettighederne til cloud platformene, men leverer typisk platformene via partnerkonstruktioner, eller som underleverandør til en forhandler.

Ordregiver ønsker at sikre det bedst mulige konkurrencefelt i dette udbud. Ordregiver vurderer, at dette bedst opnås ved at sikre, at ordregiver modtager tilbud på forskellige hyperscaler cloud platforme til håndtering af ordregivers behov som beskrevet i pkt. 2.4 i udbudsbetingelserne.

For at sikre dette, ønsker ordregiver så vidt muligt at prækvalificere fire (4) tilbudsgivere, der repræsenterer et bredt udsnit af markedets forskellige cloud platforme.

Ordregiver ønsker således ikke at prækvalificere fire (4) tilbudsgivere, der alle tilbyder en cloud platform fra samme bagvedliggende hyperscaler.

Ansøgerne skal således for hver reference i ESPD'et afsnit IV oplyse den anvendte cloud platform.

Samlet vurdering:

Ordregiver vil foretage en samlet vurdering af ovenstående kriterier, hvor ordregiver i første omgang vil rangere og udvælge ansøgerne efter mest relevante referencer jf. pkt. 5.3.2.1 i udbudsbetingelserne.

Såfremt en udvælgelse på baggrund af mest relevante referencer vil medføre, at ordregiver skal udvælge 2 eller flere ansøgere, som har referencer på anvendelse af en cloud platform fra samme hyperscaler, kan ordregiver korrigere udvælgelsen ud fra en samlet afvejning for at opnå det bedst mulige konkurrencefelt jf. pkt. 5.3.2.2 i udbudsbetingelserne.

Der henvises i øvrigt for uddybende information til udbudsbetingelserne pkt. 5.3.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal angive minimum 3 referencer vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som alle 3 svarer til den udbudte Cloud Platform. Alle 3 referencer skal derfor som minimum indeholde levering af en cloud platform, som:

- Muliggør kundens provisionering af både IaaS og PaaS,

- Er tilgængelig via det offentligt tilgængelige Internet,

- Afregnes efter forbrug på abonnementslignende vilkår,

- Har en underliggende infrastruktur, som udnyttes på tværs af leverandørens kunder (multi-tenancy),

- Er leveret til en kunde inden for EU/EØS,

- Er leveret fra regioner beliggende i EU/EØS.

Ved levering forstås, at den leverede cloud platform er taget i brug hos slutbrugeren inden for de seneste 3 år.

Vedlægger ansøger mere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de 3 referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge flere eller færre end tre (3) referencer.

Ansøger skal i ESPD'et angive en referenceliste med beskrivelse af mindst 3 leveringer som opfylder ovenstående minimumskrav. Ordregiver opfordrer til, at referencerne ikke indeholder mere end 5 000 tegn per reference. Såfremt én reference indeholder mere end 5 000 tegn, tages alene de første 5 000 tegn i betragtning ved vurdering af ansøgers egnethed og udvælgelse. Referencer må ikke udgøre links eller tilsvarende henvisninger.

Ansøgers referencer som angivet i ESPD'et bedes til brug for vurderingen af egnethed og udvælgelse indeholde de i udbudsbetingelserne pkt. 5.2.3.1 nævnte punkter.

Ansøger har certificeringer og/eller attesteringer for overholdelsen af følgende anerkendte standarder:

- ISO 27001 (Information Security Management) eller tilsvarende,

- ISO 27017 (Cloud Security) eller tilsvarende,

- ISO 27018 (Cloud Privacy) eller tilsvarende, og

- Type 2 SOC 2 ® dækkende TSP Section 100, 2017 Trust Service Criteria for Security, availability. Processing integrity, Confidentiality and Privacy efter et eller flere af følgende rammeværk: SSAE-18, BSI C5, CSA Cloud Maturity Matrix, AICPA eller tilsvarende

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For at sikre, at udbudsprocessen gennemføres korrekt, har ordregiver besluttet at kræve, at alle virksomheder, som prækvalificeres, skal aflevere dokumentation til underbygning af ansøgernes oplysninger i ESPD'et.

Dokumentationen skal ikke fremsendes med prækvalifikationsansøgningen, men vil blive afkrævet de virksomheder, som prækvalificeres umiddelbart efter, at ordregiver har udmeldt beslutning om prækvalifikation.

Kan en eller flere virksomheder ikke fremsende den krævede dokumentation, vil ordregiver overveje at "efter-prækvalificere" virksomheder, således at der sikres et fuldt konkurrencefelt.

Efter tilbudsfristens udløb vil indhentelsen af dokumentation fra den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, være begrænset til en anmodning til den pågældende tilbudsgiver om at bekræfte, at den dokumentation, som er afleveret i forlængelse af prækvalifikationsansøgningen, fortsat er retvisende (i det omfang, det er relevant).

Ordregiver har anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende e-Certis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.

Ovenstående fremgår uddybende af udbudbetingelsernes pkt. 5.4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

Send til en kollega

0.067