23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-547517
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune, repræsenteret ved Socialforvaltningen

Levering, vedligeholdelse, drift, support og videreudvikling af en socialfaglig løsning til Københavns Kommune


Københavns Kommune, repræsenteret ved Socialforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, repræsenteret ved Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Alle 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bech Tengberg
E-mail: jt2g@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/437d0248-02c9-4c0c-ad26-a51d4c0d858d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)</span>Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, vedligeholdelse, drift, support og videreudvikling af en socialfaglig løsning til Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at anskaffe en ny digital socialfaglig løsning. Løsningen skal understøtte arbejdsgange, der styrer opgaver for myndighed og udfører ift. udsatte voksne, herunder også med handicap. De daglige opgaver er fordelt på 2 Borgercentre: Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap samt i centrale funktioner i Socialforvaltningen.

Ordregiver ønsker dermed at anskaffe og implementere en fremtidssikret løsning til at understøtte en stor del af SOF's kerneopgaver. Det er derfor afgørende, at den kommende løsning sikrer høj grad af brugervenlighed, god ledelsesinformation og sammenhængende kvalitativ sagsbehandling.

Løsningen skal sikre, at ledere og medarbejdere oplever en øget kvalitet og lettelse i deres daglige arbejde, samt at borgerne oplever at deres møde med forvaltningen er transparent, koordineret og lovmedholdelig.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 87 982 013.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212000
72212211
72212310
72212311
72212450
72212451
72212482
72212517
72224100
72224200
72226000
72230000
72240000
72250000
72253100
72253200
72254000
72254100
72260000
72262000
72267100
72268000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen skal være en digital fremtidssikret platform for en stor del af Socialforvaltningens medarbejdere i Københavns Kommune. Dette gælder dels i forhold til opgaveløsningen som myndighed, dels i forhold til konkret udførelse af de bevilligede myndighedsopgaver på voksenområdet herunder hjemløse, psykisk syge, misbrugere, handicappede samt andre socialt udsatte borgere. Det er vigtigt, at forvaltningens nye digitale løsning kan understøtte socialudvalgets vision om en koordineret og transparent indsats over for den enkelte borger. En koordineret indsats skal bl.a. sikres gennem én samlet plan til borgeren: Borgerens Plan. Visionen med Borgerens Plan er at styrke samarbejdet med borgeren om en sammenhængende indsats til gavn for borgerens ønskede udvikling, og hvor alle parter kan samarbejde om og med borgeren om dennes udviklingsmål.

Løsningen skal understøtte og facilitere ordregivers forpligtelser i forhold til den komplekse lovgivning, som området er reguleret af. Løsningen skal dække socialfaglige opgaver og arbejdsgange på tværs af voksenområdet i hele kommunen samt den opgaveløsning, der finder sted på mange forskellige døgn- og dagopholdssteder.

Set fra medarbejdernes synspunkt er der behov for den bedst mulige brugeroplevelse, hvad enten medarbejderen løser sine opgaver på et kontor eller mere mobilt tæt på borgeren. Løsningen skal være let at tilgå og effektiv at anvende også ift. den daglige dokumentation. Den nye løsning skal med andre ord frigive tid til kerneopgaven samt understøtte, at Socialforvaltningen har en høj kvalitet i opgaveløsningen på myndighedsområdet samt en god styring og dokumentation af de tilbudte myndighedsopgaver overfor borgeren. Det er vigtigt, at den tilbudte løsning kan håndtere ordregivers volumen, kompleksitet og brugere på flere niveauer. Det at udføre opgaver i socialforvaltningen i landets hovedstad betyder stor bredde og dybde i fagligheden og vil naturligt stille særlige krav til den nye digitale løsning. Forvaltningen ønsker at ensrette arbejdsprocesser ud fra tanken om, "Hvad der kan være fælles skal være fælles". Men der vil være specifikke målgrupper, som har særlige behov for digital understøttelse.

Socialforvaltningen har udover voksenområdet til opgave at varetage myndigheds- og udfører-opgaverne på børneområdet, for både udsatte børn og unge samt børn med handicap. Socialforvaltningen har besluttet at implementere KOMBIT’s DUBU-løsning til understøttelse af myndighedsopgaverne. Socialforvaltningen har ikke endeligt afklaret, hvilken løsning der skal understøtte dokumentationsopgaverne på udfører-området for børn og unge. Derfor indeholder nærværende udbudsmateriale option på den del – dvs. forretningsbehov der er særlige for børn og unge og som voksenområdets udførerdel skal suppleres med. Et eventuelt tilvalg af denne udfører-option vil betyde væsentlig flere brugere i løsningen, men en begrænset udvidelse af de forretningsmæssige behov, da dokumentationsbehovet for voksne og børn på udfører-opgaverne kan løses i en fælles løsning. Derudover er der et behov for en integration fra DUBU til løsningen for at sikre en effektiv overlevering mellem børn myndighed og voksen myndighed, hvis barnet skal forsætte med støtte i sit voksne liv.

Socialforvaltningens medarbejdere besidder samlet en stor faglig viden, som kan være værdifuld for den kommende leverandør. Socialforvaltningen ønsker et godt samarbejde med den kommende leverandør, udmøntet i et reelt partnerskab, hvor leverandøren kan få adgang til en kunde med store faglige ambitioner samt en unik socialfaglig viden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og samarbejdsorganisation / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til denne bekendtgørelses pkt. VI.3) Yderligere oplysninger for en nærmere beskrivelse af kontraktens optioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens samlede værdi angivet i afsnit V.2.4 er udtryk for en evalueringsteknisk sum, som er udregnet i henhold til udbudsmaterialets Bilag 9.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 042-095434
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om en socialfaglig løsning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 14814833
Postadresse: Grønningen 17, 1.
By: 1270 København K
NUTS-kode: DK01
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 87 982 013.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten indeholder følgende optioner:

— Option 1: Understøttelse af udførende opgaver på børne- ungeområdet,

— Option 2: eTavler funktionalitet eller integrationer,

— Option 3: Supplerende miljøer i Driftsmiljøet,

— Option 4: Fælles Sprog III,

— Option 5: Dataadskillelse,

— Option 6: Udvidet datakonvertering,

— Option 7: Visitering samt drift-dokumentation på Plejefamilier,

— Option 8: Talegenkendelse,

— Option 9: Integration med det Fællesm offentlige Kontaktregister (CKR),

— Option 10: Integration til Kvantum (ERP),

— Option 11: Integration til NemLog-in til ekstern adgang,

— Option 12: Integration til Cura Bolig- og Pladsstyring,

— Option 13: Integration til NetForvaltning Sundhed (NFS),

— Option 14: Integration til Medicin.dk

— Option 15: Integration til VAR Healthcare,

— Option 16: Integration til Tilbudsportalen fra Socialstyrelsen,

— Option 17: Integration til STS Adgangsstyring.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019

Send til en kollega

0.048