23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-572089
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")

LD Fondes udbud af aftale vedrørende levering af pensionsserviceydelser


Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")
CVR-nummer: 61552812
Postadresse: Dirch Passers Allé 27, 2.
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth B. Burgaard
E-mail: lib@ld.dk
Telefon: +45 33368933

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ld.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

LD Fondes udbud af aftale vedrørende levering af pensionsserviceydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
66523100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes medlemmer og deres pensionskonti i medfør af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66520000
72000000
72267100
72514300
75100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes medlemmer og deres pensionskonti i medfør af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

Den vindende tilbudsgiver er ansvarlig for i aftalens løbetid at levere alle ydelser, der understøtter pensionsforretningen, herunder IT infrastruktur og integrationen med andre samarbejdspartnere og fælles digitale systemer for offentlige enheder, som f.eks. nemkonto, nem ID, CPR-registret, offentlig digital post mv. Ydelserne omfatter processer for bl.a. udbetaling, puljevalg, flytning, kontofremføring, skatterabat, puljeadministration mv. samt en webløsning med selvbetjeningsfaciliteter, der kan tilgås via www.ld.dk LD Fonde henviser navnlig til aftalens bilag 2 og 3 for en nærmere beskrivelse.

LD Fondes nuværende leverandør (FDC) vil efter aftale med LD Fonde understøtte overdragelse til den vindende tilbudsgiver. LD Fonde henviser til bilag 5 (Transition og Afprøvning) og bilag 8 (LD Fondes Ydelser) til aftalen vedrørende LD Fondes krav til transitionsydelser og LD Fondes ydelser.

Aftalens Bilag 3 er LD Fondes overordnede kravspecifikation med henblik på de deltagende tilbudsgiveres udarbejdelse af tilbud i dette udbud. LD Fonde gør opmærksom på, at en række af aftalens bilag skal udfyldes af tilbudsgiverne som led i tilbudsafgivelsen, hvilket fremgår af de respektive bilag. LD Fonde har derfor i bilag D udarbejdet en vejledning til tilbudsafgivelsen.

Det understreges, at håndteringen af henvendelser fra medlemmerne (medlemsservice) ikke er en del af nærværende udbud, men vil blive udbudt som et særskilt udbud efter indgåelse af aftalen. Vinderen af nærværende udbud vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med den kommende medlemsserviceleverandør.

Den oplyste varighed regnes fra idriftssættelsestidspunktet, dvs. efter gennemført transition.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 126-308535
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

LD Fondes udbud af kontrakt vedrørende pensionsserviceydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

LD Fonde har den 28.11.2019 besluttet at annullere nærværende udbud, som igangsat og offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 126-308535.

Annullationen af udbuddet skyldes 2 forhold som LD Fonde er blevet opmærksom på efter at have modtaget tilbud fra 3 tilbudsgivere.

Uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet:

LD Fonde har erfaret, at der desværre har været uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialets udformning af enkelte af de kvalitative underkriterier, hvilket LD Fonde har vurderet ikke at kunne ændre uden at skulle annullere udbuddet.

Markedssituationen:

LD Fonde har herudover konstateret, at markedssituationen for både de udbudte og tilgrænsende ydelser har ændret sig siden udbuddet blev i gangsat. Dette udbud omfatter en aftale om pensionsserviceydelser, hvor LD Fondes nuværende aftale både omfatter pensionsserviceydelser og medlemsserviceydelser. LD Fonde har vurderet, at det - som følge af markedssituationen - vil være mere hensigtsmæssigt at samle begge ydelser i et udbud, hvilket heller ikke kan ske uden at skulle annullere udbuddet.

Samlet udbud af pensionsserviceydelser og medlemsserviceydelser:

LD Fonde arbejder på hurtigst muligt at få udarbejdet og igangsat et samlet udbud af både pensionsserviceydelser og medlemsserviceydelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019

Send til en kollega

0.062