23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-572092
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

KOMBIT A/S

Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af social pension


KOMBIT A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Hans Christian Larsen
E-mail: xkhl@kombit.dk
Telefon: +45 33349400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kombit.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af social pension

Sagsnr.: Social Pension Kommune
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af en it-løsning, til understøttelse af kommunernes myndighedsopgave indenfor området af social pension. It-løsningen og dens formål er nærmere beskrevet i punkt II.2.4). KOMBIT har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6). Baggrunden herfor er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at den leverandør, som leverer systemet, også efterfølgende driftsafvikler og vedligeholder systemet, fordi den pågældende leverandør har betydeligt større indsigt i den udviklede løsning. Derudover forventes der et tæt samarbejde mellem leverandør og KOMBIT, og en opdeling i flere delkontrakter vil skabe en væsentlig større risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72230000
72240000
72250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

KOMBIT ønsker på vegne af alle landets kommuner (herefter benævnt Anvenderne) at indgå en kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af social pension Kommune.

Der henvises generelt til kontraktens bilag 2 for en mere detaljeret gennemgang af baggrund og formål for indkøb af social pension Kommune.

Opgaverne indenfor social pension er delt mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. I dag benytter både Udbetaling Danmark og landets 98 kommuner den samme it-løsning, KMD Social Pension, til håndtering af opgaverne. Fremadrettet skal der være 2 selvstændige løsninger til henholdsvis Udbetaling Danmark og til kommunerne. Af hensyn til opgavevaretagelsen vil der dog være tætte integrationer mellem de 2 løsninger.

Inden udgangen af 2020 har Udbetaling Danmark ibrugtaget en ny løsning, der kan erstatte deres behov, hvorved de ophører med at bruge KMD Social Pension. KOMBIT har i samarbejde med KMD på denne baggrund ombygget den resterende del af KMD Social Pension til at integrere med Udbetaling Danmarks nye løsning, så kommunerne fortsat kan udføre deres arbejdsopgaver i en midlertidig periode, indtil den nye it-understøttelse er udviklet.

Det er en grundlæggende målsætning med kontrakten, at der frembringes en ny it-understøttelse af Anvendernes brug af den nuværende it-løsning, den såkaldte basisløsning, som gør det muligt for Anvenderne at udfase KMD Social Pension. Anvenderne ønsker det nye social pensionssystem frembragt og idriftsat så hurtigt som muligt – under hensyntagen til behovet for en stabil overgang og drift af det nye it-system for Anvenderne.

Ansøger skal være opmærksom på, at der i forbindelse med udviklingen af Social Pension skal ske en udfasning og datakonvertering fra den nuværende løsning.

Videreudviklingen af social pension Kommune efter realiseringen af basisløsningen er en kontinuerlig proces, hvor de mange behov fra Anvendere skal dækkes. Fra basisløsningen frem mod fuld løsning vil der blive tale om massiv videreudvikling. Ansøger må derfor forvente, at videreudviklingsopgaven stiller store krav til et agilt og professionelt leveranceforløb med hyppige mindre releases fremfor færre og store releases.

Kontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis infrastrukturdrift, applikationsdrift og applikationsvedligehold. Opdelingen er et led i KOMBITs driftsstrategi og skal sikre, at KOMBIT i kontraktperioden kan opsige dele af driftsleverancen.

Der er i udbudsmaterialet indsat et evalueringsteknisk maksimum for kontraktens værdi på 170 000 000 DKK, som dog ikke afspejler kontraktens egentlige værdi, men kun den evalueringsmæssige værdi. Kontraktens værdi forventes i henhold til punkt II.2.6 at være 200 000 000 DKK

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Systemets kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsydelsernes kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og leverancesikkerhed / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 15 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på forlængelse af kontrakten. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af pkt. II.2.7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 125-305856
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af social pension

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 39488914
Postadresse: Grønningen
By: København
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 1270
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 200 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for ansøgning om prækvalifikation samt udbuddet generelt.

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende den vedlagte ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.1), III.1.2) og III.1.3).

Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ad pkt. II.1.5 og II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. KOMBIT anslår, at kontraktens værdi vil udgøre 200 000 000 DKK.

Ad pkt. II.2.7) Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens

Ikrafttræden.

Ad pkt. IV.2.4) Ansøgning og tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Dokumentation af programmel, herunder eksisterende teknisk standard dokumentation som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk. Brugerdokumentation skal dog afleveres på dansk.

KOMBIT forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. KOMBIT forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom KOMBIT forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. KOMBIT vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019

Send til en kollega

0.047