23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 235-577313
Offentliggjort
05.12.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

(05.12.2019)
Terma A/S
8520 Lystrup

Kontrakt vedrørende drifts- og vedligeholdelsesaftale for C-Flex


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 61245133

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende drifts- og vedligeholdelsesaftale for C-Flex

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har en kontrakt med Terma A/S om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Søværnets kampinformationssystem, som er installeret på Søværnets sejlende enheder, som blev indgået med Terma A/S i 2005 med udløb 31.12.2019. FMI har nu behov for at forlænge denne kontrakt med 2 måneder, således at den i stedet udløber 29.2.2020.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Søværnets nuværende kampinformationssystem C-Flex, som er installeret på Søværnets sejlende enheder, er leveret af Terma A/S. C-Flex systemet er opbygget som et specialiseret IT system, hvorfra hovedparten af skibenes våben- og sensorsystemer betjenes. C-Flex systemet bruges til at indsamle informationer fra skibets egne sensorer samt fra eksterne datakilder, der transmittere til skibet via satellit- eller radioforbindelser. Herudover anvendes C-Flex systemet til våbenbetjening, herunder at vælge mål, som skal bekæmpes og gøre skibets besætning i stand til at beslutte, hvilke våben der skal bruges. FMI har nu behov for at forlænge den eksisterende kontrakt med Terma A/S om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af C-Flex systemet med 2 måneder. Kontrakttillægget (forlængelsen) omhandler således overordnet set et løbende support- og vedligeholdelsesansvar for C-Flex systemet samt løbende udvikling af systemet i 2 måneder yderligere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter FMIs vurdering kan kontrakten (kontrakttillægget om forlængelse) på grund af tekniske årsager, og årsager der vedrører beskyttelse af enerettigheder, kun overdrages til Terma A/S. Det er alene Terma A/S, der har den fornødne tekniske indsigt i Søværnets kampinformationssystem (C-Flex systemet) samt rettigheder og dokumentation hertil, til at kunne supportere og vedligeholde systemet samt udvikle systemet. Udover at det - på grund af tekniske årsager - efter FMI's vurdering ikke ville være muligt for andre leverandører at foretage de nødvendige tekniske arbejder, herunder programmering, fejlretning mv., i systemet, ville det udgøre en immaterielretlig krænkelse af Terma A/S' rettigheder til C-Flex systemet, da sådant arbejde forudsætter løbende ændring af kildekode mv. i systemet. Det eneste alternativ til at anskaffe support, vedligehold og udvikling af C-Flex systemet hos Terma A/S ville for FMI være at udskifte Søværnets nuværende kampinformationssystem, som er bredt integreret og anvendt i Søværnets sejlende enheder. Dette vurderes dog på nuværende tidspunkt operativt uhåndterbart, da det bl.a. ville forudsætte, at Forsvarets skibe skulle sættes ud af drift i lange perioder, hvorved Forsvaret ikke ville kunne opfylde sine forpligtelser, herunder med hensyn til operativ tilstedeværelse nationalt og internationalt. Herudover ville omkostningerne hertil, herunder i form af personaleressourcer, efter FMI's vurdering stå i et sådant misforhold til omkostningerne ved at vedligeholde og udvikle det nuværende system, at dette i praksis ikke udgør et reelt alternativ.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Terma A/S
CVR-nummer: 41881828
By: Lystrup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35921095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2019

Send til en kollega

0.047