23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 238-583347
Offentliggjort
10.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af procesportal


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
By: København NV
NUTS-kode: DK01
Land: Danmark
Kontaktperson: Ketty Mazzara Heiberg
E-mail: ak3n@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112675238.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af procesportal

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af et BPM-System (Business Process Management), hvor der kan modelleres med BPMN-notationer (procesportal).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 650 000.00 DKK / Højeste bud: 7 204 588.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72222300
72263000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune ønsker at anskaffe en ny procesportal til modellering af forretningskritiske processer, der opbygges efter et proceshierarki. Systemet skal understøtte processtyring og vedligehold af dokumentationen. Dokumentationen kan endvidere fastholde viden ved afgang af nøglemedarbejdere.

Systemet skal dermed skabe et overblik over de forretningskritiske processer i et end to end perspektiv og dokumentere hvilke kontroller for mangel og fejl, der er knyttet til dem.

Det forventes at leverandøren leverer et standardsystem med få eller ingen tilpasninger til kundens behov.

Leverandøren skal uddanne kundens superbrugere i brug af systemet, således at disse er i stand til at benytte systemets funktionalitet og videreformidle deres viden til øvrige af kundens medarbejdere.

Leverandøren skal derudover vedligeholde systemet og yde support for systemejere og superbrugere på dette.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af tekniske krav / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 171-417045
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af procesportal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Globeteam A/S
Postadresse: Virumgårdsvej 17A
By: Virum
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2830
Land: Danmark
E-mail: info@globeteam.com
Telefon: +45 70262970
Fax: +45 70262980
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 650 000.00 DKK / Højeste bud: 7 204 588.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § § 135, 136 og 137 nr. 1, 2, 3 (Se herom i udbudsbetingelserne).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019

Send til en kollega

0.031