23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 240-589279
Offentliggjort
12.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skatteministeriet ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vindere

Kunts

(20.05.2020)
NUUDAY - TDC Erhverv A/S
Teglholmsgade1
2450 København SV

Opdateringer

Rettelse
(14.01.2020)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 15-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 17-01-2020
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 15-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 17-01-2020
Time: 12:00

Rettelse
(08.06.2021)

II.1.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:1.4
I stedet for:
Der udbydes en aftale om drift, support, vedligehold og udvikling til Skatteministeriets Kommunikationsløsning.
Læses:
Der udbydes en aftale om drift, support, vedligehold og udvikling til Skatteministeriets Kommunikationsløsning.
Licenssupporten for de nuværende Cisco-licenser der benyttes i kontrakten udgår januar 2022. Derfor er det nødvendigt at overgå til en anden licensmodel - flexlicenser. Dette har ikke været annonceret på tidspunktet for ordregivers udarbejdelse af udbudsmaterialet eller tildeling af kontrakten. Der er således tale om omstændigheder, der ikke har kunne forudsiges, trods ordregivers omhyggelige forberedelser ved den oprindelige tildeling. Der er udelukkende tale om en ændring i licensstrukturen, og derfor er der ingen ændringer i kontraktens art, omfang eller mængde. Da flexlicenserne er billigere end de nuværende licenser, foretages der samtidig en opdatering af kontraktens prisbilag, jf. afsnit VII. 1.2) nedenfor. Kontraktens Bilag 14.a-1 Specifikation af priser opdateres.
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3. juni 2021.

KUNTS


Skatteministeriet ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Mortensen
E-mail: Signe.Mortensen@ufst.dk
Telefon: +45 72376389

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247924&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247924&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

KUNTS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes en aftale om drift, support, vedligehold og udvikling til Skatteministeriets kommunikationsløsning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32544000
32545000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Skatteministeriet udbyder en aftale om drift, support, vedligehold og udvikling til Skatteministeriets kommunikationløsning.

Det er Kundens behov, at der fokuseres på driftsstabilitet og samtidig fleksibilitet, således at platformen hurtigt og effektivt kan tilpasses applikationen og dermed understøtte kundens forretning. Leverandørens ydelser skal medvirke hertil og sikre, at der kontinuerligt er en enkel og effektiv adgang for kunden og brugerne til at anvende systemet. Endvidere skal leverandøren sikre markedskonforme priser samt forudsigelighed og gennemsigtighed i ydelserne og deres prissætning.

Med det formål at skabe større sikkerhed og stabilitet for kundens samlede forretning, er leverandøren forpligtet til at indgå i kundens organisering af og samarbejde med andre leverandører og bidrage til, at dette samarbejde er smidigt og løsningsorienteret. Samarbejdet mellem kunden, kundens øvrige leverandører og leverandøren skal derfor have klare snitflader, hvilket leverandøren aktivt skal bidrage til. Leverandøren er herunder forpligtet til at levere sine ydelser i overensstemmelse med kundens krav.

Leverandøren skal medvirke til, at systemet på enkel og simpel måde kan integreres med kundens øvrige it-systemer, og eventuelle relevante eksterne tredjepartssystemer, og at kundens andre leverandører kan levere komponenter eller ydelser med tilknytning til systemet.

Ansvaret for den fulde drift, support, vedligehold og udvikling for aftalen skal i kontraktperioden varetages af leverandøren, som leverer de ovennævnte ydelser for kommunikationsløsningen, herunder frembringelse af tilstrækkeligt hardware og software til at drifte løsningen samt hosting af samme.

Kommunikationsløsningens formål er at betjene borgere, erhvervsvirksomheder, rådgivere og ordregivers medarbejdere via telefoni, e-mail og chat.

Kommunikationsløsningen er baseret på Cisco teknologi, der indeholder en Cisco telefoncentral og et Cisco kontaktcenter. Til Cisco kontaktcenteret er knyttet en omstillings- og agentapplikation og et vagtplanlægningssystem. Der er også en række integrationer knyttet til løsningen, bl.a. er der en integration til et system, der foretager kundetilfredshedsmålinger, integration til TDC vedr. mobilstatus, integration til kundens datawarehouse og Kunde InformationsSystem (KIS). Løsningen anvendes 24/7/365 af de medarbejdere, som er tilknyttet løsningen.

Kunden stiller en række teknologier til rådighed for en kommende leverandør, herunder en række Cisco licenser, agentlicenser og vagtplanlægningslicenser. Kunden har opgraderingsret.

Bylinjer til telefoni og datakommunikationsforbindelser anskaffes via SKI aftale af ordregiver og er ikke en del af denne aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af kontraktperioden kan kunden ved meddelelse på uændrede vilkår forlænge kontrakten med 12 måneder. Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af første forlængelse på 12 måneders kan kunden ved meddelelse på uændrede vilkår forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se om forlængelsesoption ovenfor.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedr. pkt. II.2.7): Den anført kontraktslængde er fra tidspunktet fra overtagelsesdagen.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Ordregiver har vurderet, at den anslåede værdi af den offentlige tjenesteydelseskontrakt overstiger værdien af rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV, B:

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår,

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves samlet en omsætning på mindst 100 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Der kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Bemærk, at såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, vil tilbudsgiver og den pågældende enhed hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller krav om, at tilbudsgiveren kan godtgøre sin tekniske og faglige formåen ved på ordregiverens opfordring at fremsende en dokumentation for denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremsende en liste med mindst en leverance vedr. drift, support,vedligeholdelse og udvikling til et Cisco-baseret system af tilsvarende eller større omfang og kapacitet. Leverancen skal være udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb, tidspunkter samt en angivelse af den offentlige eller private modtager, samt kontaktoplysninger for indhentning af bekræftende reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil i kontrakten være krav om løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den mest repræsentative kollektive overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Der vil i kontrakten være sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau krævet af ordregiver.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten kan anvendes af hele Skatteministeriet og dets underliggende myndigheder.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der gives ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afgives via det internetbaserede eSourcing system EU-supply. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com

Der skal indleveres udfyldt ESPD ved afgivelse af tilbud. En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed skal sikre sig, at ordregiver modtager tilbudsgivers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (Tilbudsgiver inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og egenkapital og samlet aflevere maksimalt en reference.

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2019

Send til en kollega

0.097