23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 241-592425
Offentliggjort
13.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Søfartsstyrelsen

Udbud af kontrakt vedrørende udvikling af den digitale havplan


Søfartsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Søfartsstyrelsen
CVR-nummer: 29831610
Postadresse: Fjordvænget 30
By: Korsør
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Stendahl Andersen
E-mail: asa@dma.dk
Telefon: +45 72196000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.soefartsstyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/355468

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende udvikling af den digitale havplan

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Søfartsstyrelsen udbyder kontrakt vedrørende indkøb af udviklings- og implementeringsydelser i forbindelse med udvikling af IT-systemet den digitale havplan. Projektet er et afledt resultat af en politisk beslutning om at ville digitalisere den danske havplan jf. lov om Maritim Fysisk Planlægning. Projektet gennemføres som et agilt forløb.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører udvikling og levering af den digitale havplan. Havplanen skal udformes som et digitalt kort, hvor brugerne – borgere, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder – kan se de forskellige zoner, klikke sig ind på en zone og se hvad der planlægges i den gældende zone og læse den bekendtgørelsestekst, der fastlægger hvilke betingelser, der gælder for zonen. Brugerne skal også have mulighed for at søge informationer på tværs af zonerne. Den digitale havplan skal udover kortbilag og retlige tekster om zonerne også indeholde redaktionelt indhold i form af nyheder, informationssider og lign. Når havplanen er i høring, skal brugerne have mulighed for at afgive høringssvar, enten i form af et høringssvar afgivet til en bestem zone (eller et punkt eller areal i zonen) eller til den samlede havplan.

Systemet skal driftes ved statens it på deres standardplatform og miljøer, mens vedligehold efter systemet er gået i drift, indgår i en kortere periode, jf. beskrivelse under pkt. II.2.11 option.

Systemet skal fungere som en digital retslig bindende havplan i Danmark. Projektet er søsat som et afledt resultat af en politisk beslutning om at ville digitalisere den danske havplan jf. lov om maritim fysisk planlægning. Den digitale havplan skal således kunne vise retligt bindende kort med tilhørende bekendtgørelsestekster, informationssider om havplanen og understøtte høringsprocesser af havplanen og havplanstillæg. Den digitale havplan skal bestå af en back end, hvor man kan administrere systemet, opdatere informationssider, håndtere indkomne høringssvar og lægge havplanen i et internt workflow i styrelsen, der understøtter kvalitetssikring, godkendelse og kundgørelse af versioner af den endelige havplan, og en front end hvor man kan se hvilke havarealer der er udlagt til hvilke formål samt de gældende regler herfor og afgive og læse høringssvar.

Som udgangspunkt tænkes løsningen bygget af standardprogrammel bestående af et Content Management System udvidet med et kortvisningsmodul, høringsprocesmodul og et modul til intern godkendelse og kvalitetssikring af den retligt bindende havplan.

Der er høje krav til sikkerheden omkring kundgørelse af havplanen, så der både er høj driftssikkerhed og høj sikkerhed for autenticiteten af den kundgjorte havplan, svarende til de krav, der stilles til udgivelsen af lovtidende i elektronisk form.

Kundgørelse i lovtidende i elektronisk form forudsætter en meget høj grad af sikkerhed i de systemer, der anvendes til produktion og formidling af retsforskrifterne, for at forhindre, at de indeholdte retsforskrifter hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forandres. Derudover skal kundgørelsen ske på en autoritativ og bevissikker måde. Den udbudte løsning er udelukkende tænkt til udstilling, fremvisning og kvalitetssikring af havplanen, ikke produktion af havplanen. Produktionen vil foregå i desk top GIS-værktøj, hvorefter den uploades i systemet.

Søfartsstyrelsen har fokus på agil udvikling, og styrelsen lægger vægt på, at leverandørens medarbejdere har erfaring med metoden, ligesom de skal kunne være fysisk til stede i styrelsen for at kunne udnytte de synergier, denne udviklingsform giver mulighed for, herunder sammenhængen til forretningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Løsningen vil efter den er sat i drift indgå i ordregivers samlede systemportefølje, hvorfor Application Management (AM) også som udgangspunkt vil blive foretaget af den leverandør ordregiveren har AM-aftale med. Der vil dog som option til denne aftale kunne indgås aftale om AM de første 12 måneder efter systemet er gået i drift.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 130-319518
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende udvikling af Den Digitale Havnplan

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atkins Danmark A/S
CVR-nummer: 26048494
Postadresse: Arne Jacobsens Allé 17
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: lars.holledig@atkinsglobal.dk
Telefon: +45 52519000
Fax: +45 52519001

Internetadresse: http://www.atkins.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse I udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger/tilbudsgiver være registeret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen/tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2019

Send til en kollega

0.079