23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 241-593311
Offentliggjort
13.12.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fors A/S

Udbud af vandmålere samt fjernaflæsningssystem


Fors A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vandmålere samt fjernaflæsningssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38421100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb af vandmålere samt fjernaflæsningssystem til disse. Fors Vand Holbæk A/S har besluttet at udskifte vandmålerne og etablere et samlet fjernaflæsningsnetværk til automatisk hjemtagning af timeværdier fra målerne. Udbuddet omfatter varer og ydelser:

1) Levering af nye batteridrevne, elektroniske vandmålere, jf. bilag 1;

2) Etablering af komplet fjernaflæsningssystem for den samlede målerpark, med tilhørende data-behandlingssystem, jf. bilag 1;

3) Hosting af det tilbudte fjernaflæsningssystem, jf. bilag 1.

Installation af vandmålerne vil blive udbudt i separat udbud. Tidsplan for udrulningen og levering af målerne fremgår af bilag 3 – Udførelsestidsplan.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38550000
38552000
38421100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb af vandmålere samt fjernaflæsningssystem til disse. Fors Vand Holbæk A/S har besluttet at udskifte vandmålerne og etablere et samlet fjernaflæsningsnetværk til automatisk hjemtagning af timeværdier fra målerne. Udbuddet omfatter varer og ydelser:

1) Levering af nye batteridrevne, elektroniske vandmålere, jf. bilag 1;

2) Etablering af komplet fjernaflæsningssystem for den samlede målerpark, med tilhørende data-behandlingssystem, jf. bilag 1;

3) Hosting af det tilbudte fjernaflæsningssystem, jf. bilag 1.

Installation af vandmålerne vil blive udbudt i separat udbud. Tidsplan for udrulningen og levering af målerne fremgår af bilag 3 – Udførelsestidsplan.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Hostingaftalen kan forlænges i op til 144 måneder, jf.

Hostingaftalen (vedlagt udbudsmaterialet).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ved denne udbudsproces er ordregiver blevet opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder uhensigtsmæssige krav til den udbudte opgave. Endvidere er ordregiver blevet opmærksom på, at evalueringsmetoden er uhensigtsmæssig.

For at opnå en væsentlig forbedring af konkurrencen om opgaven, har ordregiver valgt at annullere det igangværende udbud med henblik på at genudbyde opgaven hurtigst muligt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 145-358432
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af vandmålere samt fjernaflæsningssystem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved denne udbudsproces er ordregiver blevet opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder uhensigtsmæssige krav til den udbudte opgave. Endvidere er ordregiver blevet opmærksom på, at evalueringsmetoden er uhensigtsmæssig.

For at opnå en væsentlig forbedring af konkurrencen om opgaven, har ordregiver valgt at annullere det igangværende udbud med henblik på at genudbyde opgaven hurtigst muligt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019

Send til en kollega

0.047