23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 017-035410
Offentliggjort
24.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
21.02.2020 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tpqbrcphgk

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet, Koncern Ejendomme

Udvidelse af udlændingecenter Ellebæk


Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet, Koncern Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet, Koncern Ejendomme
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Jimmy Bertelsen
E-mail: jimmy.bertelsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554033
Fax: +45 72555556

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tpqbrcphgk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tpqbrcphgk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udvidelse af udlændingecenter Ellebæk

 

Sagsnr.: 18-130-0032
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen skal ved nybyggeri udvide bl.a. indkvarteringskapaciteten på udlændingecenter Ellebæk med 56 pladser i tilslutning til den eksisterende institution.

Nybyggeriet består af en toetagers bygning med indkvartering og fællesfaciliteter på ca. 1 290 m2 bruttoetageareal samt en ét-etagers bygning på ca. 350 m2 bruttoetageareal til udadvendte funktioner og til kontor-/personaleformål. Begge bygninger placeres i tilslutning til institutionens hovedadgang.

Byggeriet opføres som permanent industrielt præfabrikeret modulbyggeri konstrueret i træ i overensstemmelse med kravene i bygningsreglement 18 og bygherrens supplerende krav til komplettering og installationer.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
44211000
45223810
45223822
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Allerød Kommune, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeriet omfatter i alt 1 640 m2 bruttoetageareal bestående af 51 præfabrikerede moduler med ensartet basisgeometri og indretning i overensstemmelse med funktionskravene.

Byggeriet skal gennemføres i hovedentreprise - i hovedtræk omfattende forsyningsledninger i terræn mv., jord- og terrænarbejder, fundamenter, råhus/modulbyggeri konstrueret i træ, udvendig komplettering, indvendig aptering, indvendige overflader, VVS-installationer, ventilation, og elinstallationer inkl. føringsveje for bygherreleverancer samt hegn og stål i terræn.

Tage er tagpap og facader beklædes med cementbaserede facadeplader og korrugerede beklædningsplader af metal. Komplettering omfatter særlige vinduer, indvendige vægge og døre, normalt forekommende kontorindretning, faste og nedhængte akustisk regulerende lofter samt fast køkkeninventar. Vådrum udføres med vinyl på gulve og vægge. Opvarmning sker med vandbåren varme via varmepumper, der også leverer varmt brugsvand. Samtlige installationer, herunder føringsveje for bygherreinstallationer, skal indbygges i de præfabrikerede moduler.

Bygherren har udarbejdet et udbudsprojekt som beskriver alle krav til byggeriet og bygherren indhenter byggetilladelse til opførelsen. Entreprenøren skal sikre, at den tilbudte løsning opfylder kravene i udbudsprojektet og om nødvendigt, som entreprenørprojektering i henhold til AB18 § 17, tilpasse og dokumentere nødvendige ændringer i entreprenørens standardmoduler.

Entreprenøren skal under alle omstændigheder dokumentere, at den tilbudte løsning opfylder alle krav i udbudsprojektet.

Projekteringsledelse udføres af totalrådgiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD. Referencer, jf. pkt.II.1.3, må dog gerne være bilagt ESPD som særskilt dokument/referenceark. Det er ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en.

Under punkt III.1.2 og III.1.3 fremgår, hvad der er ordregivers minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske og tekniske kapacitet.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3), med arbejder, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen af referencerne foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige arbejder. Der vil primært blive lagt vægt på, hvem der har de mest relevante erfaringer med præfabrikerede modulbyggerier opbygget af træ i størrelse svarende til den udbudte opgave.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte arbejder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet ESPD, del IV, afsnit B 'Finansielle nøgletal'.

Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK, beregnet på baggrund af omsætningen i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8% i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, afsnit C 'For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type':

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige arbejder, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Der ses bort fra igangværende opgaver.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte arbejder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden og personreference hos kunden. (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 5 nyeste referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

En reference må højst fylde hvad der svarer til 2 A4-sider. Hvis teksten vedrørende en reference fylder mere end svarende til 2 A4-sider, vil der i forbindelse med vurderingen alene blive lagt vægt på den tekst, der svarer til 2 A4-sider. Referencer må gerne vedlægges ESPD som bilag.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbuds-system.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes senest 7.2.2020, kl. 13:00. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil ikke blive besvaret.

På grund af fortrolighed, jf. udbudslovens § 5, stk. 2. gives der ikke fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det samlede udbudsmaterialet samtidig med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Dette skyldes, at byggeriets indretning af sikkerhedsmæssige grunde, er sikkerhedsklassificeret. Det udbudsmateriale, som ansøgerne først opnår adgang til under tilbudsfasen, indeholder oplysninger, som er sikkerhedsmæssige følsomme og fortrolige. Visse dele af projektmaterialet, såsom arbejdsbeskrivelser og det fulde tegningsmateriale kan derfor ikke gøres tilgængelig for offentligheden. Det fremgår af udbudsbetingelserne, hvilke dokumenter der er tilgængelige ved udbuddets offentliggørelse, og hvilke dokumenter der først gøres tilgængelige i tilbudsfasen.

Projektmaterialet offentliggøres således ikke i sin helhed i forbindelse med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, jf. udbudslovens § 132, stk. 2.

Det samlede udbudsmateriale vil være tilgængeligt for de prækvalificerede ansøgere på den elektroniske udbudsportal umiddelbart efter ordregivers afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud. Se i øvrigt udbudsbetingelserne.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2020

Send til en kollega

0.047