23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 026-059180
Offentliggjort
06.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Færdselsstyrelsen

Vindere

(11.09.2020)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Opdateringer

Rettelse
(02.03.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af tilbud
I stedet for:
Dato: 06-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-03-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver udskyder tilbudsfrist til d. 20. marts 2020, kl. 12.00.

Udbud af synsindkaldelser


Færdselsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Færdselsstyrelsen
CVR-nummer: 40850031
Postadresse: Sorsigvej 35
By: Ribe
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 6760
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Halfdan Gjedde
E-mail: sgje@tbst.dk
Telefon: +45 72218800

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fstyr.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/afb0aaa0-9184-4128-a280-0571eecde411/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/afb0aaa0-9184-4128-a280-0571eecde411/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/afb0aaa0-9184-4128-a280-0571eecde411/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af synsindkaldelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Færdselsstyrelsen sender meddelelser til køretøjsejere om, at deres køretøj skal til periodisk syn. Herudover sender Færdselsstyrelsen erindringsmeddelelser og meddelelser om bøder til køretøjsejere ved henholdsvis manglede syn og synede, men ikke godkendte køretøjer.

Endelig sender Færdselsstyrelsen lejlighedsvist meddelelser til køretøjsejere om forhold, der har betydning for miljø og færdselssikkerhed.

De nævnte meddelelser sendes enten som fysiske breve eller til leverandøren af Digital Post.

Denne leverance sendes hermed i offentligt udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72314000
72310000
79820000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Færdselsstyrelsen sender meddelelser til køretøjsejere om, at deres køretøj skal til periodisk syn. Herudover sender Færdselsstyrelsen erindringsmeddelelser og meddelelser om bøder til køretøjsejere ved henholdsvis manglede syn og synede, men ikke godkendte køretøjer.

Endelig sender Færdselsstyrelsen lejlighedsvist meddelelser til køretøjsejere om forhold, der har betydning for miljø og færdselssikkerhed.

De nævnte meddelelser sendes enten som fysiske breve eller til leverandøren af Digital Post.

Udbuddet vedrører de opgaver, der finder sted i forbindelse med tidligere omtalte meddelelser. Dette indebærer håndtering af data, udformning/konvertering af breve, printning af, kuvertering og afsendelse af fysiske breve samt afsendelse af breve til Digital Post.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år.

Færdselsstyrelsen skal kunne tilvælge at fremsende servicebreve i fysisk form.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delkontrakter for at mindske ordregivers administration i forbindelse med leverancen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årsomsætning på 5 000 000 DKK for de seneste 3 disponible regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig soliditetsgrad på 10% i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiver skal fremsende referencer på opgaver udført inden for de seneste 3 år inden for det udbudte område. Tilbudsgiver skal som minimum fremsende 3 referencer og må max fremsende 5 referencer på lignende opgaver. Igangværende opgaver må også godt anvendes som referencer så længe opgaven har været i gang i 1 år. Én reference må max udgøre 2 A4 sider.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

- Kundens navn,

- Beskrivelse af opgavens indhold og hvordan opgaven blev løst,

- Budget og timeforbrug for opgaven,

- Den tidsmæssige udstrækning af opgaven.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1 og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgiver, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klage, jf. lovens § 12, stk. 1.

Der henvises i øvrigt til vejledning via dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2020

Send til en kollega

0.063