23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 028-063929
Offentliggjort
10.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vindere

Transparente TV apparater mm til Kriminalforsorgen

(02.06.2020)
Bart Strijbosch BV
Heescheweg 29
5388RG Nistelrode

Transparente TV apparater mm til Kriminalforsorgen


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Arne Tornvig Christensen
E-mail: ArneTornvig.Christensen@krfo.dk
Telefon: +45 72554381

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262971&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262971&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transparente TV apparater mm til Kriminalforsorgen

Sagsnr.: 19-15-0186
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32324300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af TV apparater med transparent kabinet i forskellig størrelse fra 22” til 32” med indbygget og udskifteligt transparent DVD modul, transparent universal fjernbetjening samt løse transparente DVD moduler til TV apparaterne. Desuden indkøb af TV apparater med størrelse fra 40” til 45” og fra 50” til 55” med fjernbetjening, DVD afspiller med fjernbetjening, vægbeslag til ophæng af TV samt antennekabler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30233152
32000000
32300000
32320000
32324000
32324100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører indkøb af TV apparater og DVD afspillere mm. til indsatte i danske fængsler og arresthuse, hvorved de får mulighed for at kunne se TV og afspille DVD (CD) på deres celler og i udvalgte fælles opholdsrum.

Idet TV apparaterne skal installeres i fængsler og arresthuse, er der særlige sikkerhedskrav til apparaterne og til apparaternes funktionalitet mv. Bl.a. kan det nævnes, at det ikke må være muligt for de indsatte at kommunikere med omverdenen via de elektroniske apparater, og derfor skal apparaternes stik være uvirksommen og spærrede, så de indsatte ikke via apparaternes indgange eller udgange vil kunne skaffe sig adgang til intranettet eller i øvrigt at kunne kommunikere via apparaterne med omverdenen.

De TV apparater, der installeres i de indsattes celler, skal have en skærmstørrelse mellem 22” og 32” og være med transparent kabinet, transparent fod og transparent universal fjernbetjening. Desuden skal de have et indbygget transparent DVD modul.

Det særlige krav om transparens og kravene til apparaternes funktionalitet er begrundet dels i optimale muligheder for visitation af apparaterne, hvor kravet om transparens gør det muligt umiddelbart at konstatere eventuelle fremmedlegemer, og dels i særlige sikkerhedsmæssige forskrifter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder en option for ordregiver til at udvide kontraktens værdi med 25%. Optionens værdi er medregnet i kontraktsværdien, se ovenfor under II.2.6).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn, vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en opdeling af kontrakten i delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde oplysninger i EU supply om tilbudsgivers omsætning de seneste 3 disponible regnskabsår samt egenkapital de seneste 3 disponible regnskabsår afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Som dokumentation herfor vil tilbudsgiver ved verificeringen af ESPD’et blive bedt om at fremsende årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation, hvoraf ovenstående informationer skal fremgå. Såfremt ordregiver i medfør af udbudslovens § 151, stk. 5 selv kan fremskaffe årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation i en national database, vil tilbudsgiver ikke blive bedt om fremsende yderligere dokumentation for disse informationer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK gennem de 3 senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde oplysninger om referencer i eESPD. Bemærk at de angivne referencer ikke må være ældre end 3 år fra tilbudsfristen udløb og ikke vedrøre fremtidige leverancer, dog gerne igangværende. Referencen bør indeholde en beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Der kan maksimalt angives fem (5) referencer pr. tilbudsgiver, uanset om tilbudsgiver udgøres af en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Det er alene eESPD, som danner grundlag for vurderingen af referencen, og tilbudsgiver bedes derfor være særligt opmærksom på at få inkluderet samtlige efterspurgte informationer i referencebeskrivelsen i eESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere en (1) sammenlignelig reference. Med sammenlignelig reference skal forstås lignende opgaver som ved levering til Kriminalforsorgen. Det vil sige løbende levering til en kunde med geografisk mange adresser på tværs af landsdele.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 210-512541
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/03/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2020

Send til en kollega

0.047