23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 028-065502
Offentliggjort
10.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Banedanmark

Udbud af trafikinformationsskærme


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Wesenberg
E-mail: MOW@BANE.dk
Telefon: +45 26378650

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Frost
E-mail: tfr@moviatrafik.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.moviatrafik.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DOT - Din Offentlige transport I/S
CVR-nummer: 38181793
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Jon Jensen
E-mail: rjj@dinoffentligetransport.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://dinoffentligetransport.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25050053
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Stryhn/Bo Sørensen
E-mail: sstr@dsb.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dsb.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262732&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262732&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af trafikinformationsskærme

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale og omfatter levering af trafikinformationsskærme. Der er tale om et udbud med flere ordregivere. Hovedkontrakten underskrives i forlængelse af udbudsforretningens afslutning. Hovedkontrakten regulerer de overordnede forhold i relation til kontraktsamarbejdet samt de indledende leverancer og ydelser frem til godkendt FAT. Efter indgåelsen af hovedkontrakten kan hver af de ordregivende myndigheder individuelt indgå en leverancekontrakt med leverandøren. Leverancekontrakten anvendes til brug for de konkrete køb på hovedkontrakten.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiverne har estimeret mængden af det samlede, maksimale forbrug på rammeaftalen (Hovedkontrakten) til 4 500 stk. Mængden er alene et udtryk for det forventede, maksimale aftag på rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at denne mængde er baseret på ordregivernes bedste skøn ud fra samlet tidligere og fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede forbrug forventes at være 4 062 stk. i hele rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse.

Leverandøren skal i henhold til leverancekontrakterne til enhver tid kunne levere produktet senest ti (10) uger efter modtagelse af en indkøbsordre.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse på tre (3) x et (1) år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil opfordre fem (5) ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil som udgangspunkt ske på baggrund af de i ESPD’et eller ansøgningen i øvrigt to (2) førstnævnte referencer, hvorved forstås de to (2) øverste referencer i ansøgerens ESPD eller ansøgning. I tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem to (2) eller flere ansøgere, hvor ordregiver på baggrund af de to (2) førstnævnte referencer ikke kan udvælge fem (5) ansøgere, vil ordregiver inddrage den tredje (3.) nævnte reference for de ansøgere, der er ligestillet, i udvælgelsen. Hvis de pågældende ansøgere fortsat er ligestillet, vil udvælgelsen ske på baggrund af lodtrækning.

Såfremt der modtages flere end fem (5) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, som opfylder de angivne mindstekrav i udbbudsbetingelsernes pkt. 2.4.6 og 2.4.7, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af nedenstående.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. 2.4.7, af de varer, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige varer, hvor levering af udendørs informationsskærme i samme størrelser som dem i udbudsmaterialet angivne vægter højest. På baggrund heraf vil relevansvurderingen ske i forhold til de i udbudsmaterialet beskrevne skærme efter skalaen:

- Ikke relevant,

- Mindre relevant,

- Relevant,

- Meget relevant.

En reference vurderes ”Meget relevant”, såfremt den enkelte reference angår levering af udendørsskærme, i samtlige af de tre (3) ønskede størrelser, 32” og 46/47”, og er blevet brugt til at varetage trafikinformation. Erstatningskomponenter og komplette enheder vurderes efter samme skala.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på levering af glasbrudsdetektor, jf. bilag 3, samt

- option på forlængelse, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Virksomhedens egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøgerens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, er positiv (≥0).

Såfremt ansøgeren afgiver tilbud som en sammenslutning eller et konsortium, beregnes egenkapitalen som den samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

Når Banedanmark forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virk-somheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- En referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4, der er udført inden for de seneste fem (5) år inden ansøgningsfristen. Se nærmere herom i pkt. 2.5 nedenfor.

Det bemærkes, at referencerne vil blive brugt til udvælgelsen, jf. 2.5.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af opgaven,

- I hvilken periode leverancen er sket,

- Ved angivelse af dato for opgaven bedes ansøger angive datoen for opgavens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen angive, hvordan datoen er angivet,

- Modtager af leverancen (firma og kontaktperson),

- Specifikation af det leverede,

- Skærmstørrelser (i tommer),

- Leveret antal opdelt på størrelser,

- Skærmteknologi,

- Anvendelse (hvis ikke beskrevet under opgaven).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøgeren skal som minimum dokumentere tre (3) referencer, der dokumenterer, at ansøgeren har leveret minimum 200 enheder pr. reference sammenlignelige med de af kontrakten omfattede leverancer gældende for hver leverance, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4.

Dokumentation:

- Som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til ansøgers referencer skal ansøger levere en liste over den betydeligste leverance af den anførte type, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4, der er udført indenfor de seneste fem (5) år inden ansøgningsfristen.

Referencelisten, som ansøgeren angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for ansøgerens oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark kan dog indhente yderligere dokumentation for ansøgerens tekniske og faglige formåen, såfremt Banedanmark finder dette relevant. Derudover kan Banedanmark bede den prækvalificerede ansøger om at bekræfte oplysningerne, hvorefter disse udgør den endelige dokumentation, jf. pkt. 2.5.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, er det ikke et krav, at hver aktør opfylder ovenfor anførte mindstekrav alene. Ansøgeren (f.eks. et konsortium) vil i relation til mindstekravet blive vurderet som én enhed. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.4.1 vedr. deltagelse sammen med andre enheder.

Referencerne vil blive brugt til udvælgelse, jf. pkt. 2.5. Referencer udover de første tre (3) anførte, vil ikke blive taget i betragtning i forbindelse med udvælgelsen af ansøgerne, jf. pkt. 2.5.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se pkt. II.2.4.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 173-422915
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal ved sin ansøgning om prækvalifikation udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (herefter betegnet ”ESPD”) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-2 nævnte forhold.

Oplysningerne om de obligatoriske udelukkelsesgrunde anføres i ESPD, Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit:

- Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”,

- Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”,

- Del III.C: ”Grunde, der vedrør insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”,

- Feltet vedrørende interessekonflikt som følge af ansøgers deltagelse i udbudsproceduren,

- Feltet vedrørende ansøgers direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af udbudsproceduren,

- Feltet vedrørende ansøgers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Ordregiver vil desuden udelukke en ansøger, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1), nr. 2), nr. 3), nr. 4) eller nr. 6). Oplysningerne om de frivillige udelukkelsesgrunde anføres i ESPD, Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit:

Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”, hvor følgende udfyldes:

- Feltet vedrører tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler, jf. nr. 1,

- Felterne (6 felter) vedrørende:

i) Konkurs,

ii) Insolvens,

III) Tvangsakkord uden for konkurs,

iv) En situation der svarer til konkurs i henhold til national ret,

v) Aktiver, der administreres af en kurator,

vi) Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. nr. 2.

- Feltet vedrører tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. nr. 3,

- Feltet vedrørende aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

- Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation, jf. nr. 6.

Alle øvrige enheder, som ansøger baserer sig på, skal ligeledes udfylde ESPD.

Senest ved tidspunktet ”Frist for modtagelse af skærme til vurdering af læsbarhed og indretning", skal tilbudsgiver levere en eller flere skærme til brug for evaluering af læsbarheden og skærmens tekniske layout (indretning), jf. bilag 3. Se hertil udbudsbetingelsernes pkt. 5.7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2020

Send til en kollega

0.046