23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 030-070187
Offentliggjort
12.02.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Kontrakt om udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling, support og drift af en orkestreringskomponent


Digitaliseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Louise Madsen
E-mail: ork-komponent@digst.dk
Telefon: +45 41786073

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9c26832b-7cf1-418d-8527-fdb66e4110d5/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/DIGST/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9c26832b-7cf1-418d-8527-fdb66e4110d5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9c26832b-7cf1-418d-8527-fdb66e4110d5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9c26832b-7cf1-418d-8527-fdb66e4110d5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling, support og drift af en orkestreringskomponent

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen ønsker som led i etablering af mit overblik at anskaffe en orkestreringskomponent, der skal give den enkelte borger et overblik over egne relevante data på tværs af den offentlige sektor, fx igangværende sager og tildelte ydelser. Orkestreringskomponenten vil skulle hente data fra forskellige fagsystemer, hvorefter data videreformidles til en visningsklient. Visningsklienten vil i første omgang være borger.dk men der vil på sigt kunne være flere visningsklienter, både offentlige, halvoffentlige og private. I første omgang vil data skulle hentes fra offentlige fagsystemer, men på sigt vil der også kunne skulle hentes data fra halvoffentlige og private datakilder. Den udbudte kontrakt omfatte udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling, support og drift af orkestreringskomponenten.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212517
72261000
72267100
72510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Digitaliseringsstyrelsen skal gennemføre et EU-udbud med henblik på at indgå kontrakt om udvikling, vedligeholdelse og drift af en orkestreringskomponent til ordregivers løsning ”Mit Overblik” samt rammeaftale vedrørende videreudvikling mv. af orkestreringskomponenten. Mit Overblik har til formål, at give borgerne et bedre digitalt overblik over egne data hos offentlige myndigheder. Mit Overblik etableres etapevist frem mod 2024, hvor det løbende udvides med flere dataområder og nye datakilder. Orkestreringskomponentens rolle bliver at kalde datakilder parallelt, og sammenstille data og levere et sammenstillet svar i henhold til den aftalte datamodel til visningsklienten borger.dk som er udvalgt som obligatorisk visningsklient som led i realiseringen af Mit overblik.

Med et tværgående sags- og ydelsesoverblik, der som minimum udstilles på borger.dk gives borgerne et let tilgængeligt overblik på tværs af den offentlige sektor. Dette skal gøre det lettere og mere overskueligt for borgerne at danne sig et overblik over deres mellemværender med det offentlige, samt se hvilke data det offentlige har om dem og dermed give mere transparens. I overblikket vil borgerne blandt andet kunne få indsigt i den aktuelle status på behandlingen af igangværende sager og ansøgninger, få et overblik over hvilke ydelser, de modtager fra det offentlige samt se deres gæld, aftaler og frister.

Det forretningsmæssige mål, som orkestreringskomponenten skal understøtte, er:

Orkestreringskomponenten er fælles offentlig infrastruktur, der understøtter en sammenhængende visning af borgerens sager og ydelser og andre standardiserbare data på tværs af det offentlige ved at levere sammenstillede data til visningsklienten borger.dk.

På sigt vil det forretningsmæssige mål for orkestreringskomponenten kunne udvides til, at den også kan sammenstille og levere data til digitale overblik på andre visningsklienter, hvor der kan indgå data fra både private og halvoffentlige virksomheder samt understøtte visningsklienter implementeret som apps.

Udbuddet omfatter udvikling, vedligeholdelse/videreudvikling, support og drift af orkestreringskomponenten. Digitaliseringsstyrelsen ønsker at anskaffe en løsning, som Digitaliseringsstyrelsen kan videreføre, så andre leverandører ved senere genudbud kan overtage vedligeholdelse/ videreudviklingen, support og drift. Digitaliseringsstyrelsen ønsker en samarbejdsmodel med leverandøren, som baserer sig på principperne i et iterativt forløb, herunder med en kravspecifikation baseret på epics og user-stories. Orkestreringskomponenten skal således udvikles i tæt dialog mellem Digitaliseringsstyrelsen og leverandøren inden for en fast tidsplan og et fast leverancevederlag. Kontrakten indeholder et rammeaftaleelement for køb af videreudviklings- og supportopgaver incl. 8 (otte) optioner.

Orkestreringskomponenten sammenstiller data om borgere fra mange myndigheder ved at kalde datakilder i realtid og leverer et samlet svar til borger.dk Orkestreringskomponenten gemmer ikke data, så sikkerhed, teknisk integration og høj tilgængelighed er derfor vigtige egenskaber for orkestreringskomponenten. De store antal myndigheder, som orkestreringskomponenten integrerer til, giver også et projekt med mange interessenter og integrationspunkter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), vedrørende de ydelser, som er beskrevet i punkt II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behovsmæssigt og omfangsmæssigt sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), inden for de seneste 5 år.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Udvikling af simpel administrativ brugergrænseflade til systemforvalter, hvor datakilder kan aktiveres og inaktiveres,

- Option 2: Udvikling af simpel administrativ brugergrænseflade til systemforvalter, hvor visningsklienters adgang til orkestreringskomponenten kan aktiveres og inaktiveres,

- Option 3: NemLog-in understøttelse af log-in til den administrative brugergrænseflade,

- Option 4: Ny datamodel til orkestreringskomponenten,

- Option 5: Ny version af datamodel til orkestreringskomponenten,

- Option 6: Integration af første datakilde til en datamodel,

- Option 7: Integration af efterfølgende datakilde til en datamodel,

- Option 8: Inaktivering af en version af en datamodel.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at udbudsmaterialet indeholder mindstekrav om, at den samlede kontraktværdi maksimalt må være 18 000 000 DKK. Dertil er der knyttet mindstekrav om maksimalpris til andre priselementer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers resultat efter skat og hensættelser for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgers egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Årsregnskab, eller hvis dette ikke er muligt revisorpåtegnet erklæring om virksomhedens egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for egenkapital foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder,

— Årsregnskab, eller hvis dette ikke er muligt revisorpåtegnet erklæring om virksomhedens resultat efter skat og hensættelser i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for resultat efter skat og hensættelser foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves et positivt resultat efter skat og hensættelser i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes resultatet som ansøgerens og disse andre enheders samlede resultat for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes resultatet som virksomhedernes samlede resultat for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 4 betydeligste referencer vedrørende sammenlignelige ydelser, med de ydelser, der er beskrevet i punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4) anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen, herunder evt. samarbejde med underleverandører. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen og - såfremt leverancen er gennemført i samarbejde med andre leverandører - ansøgers andel, tidspunkt for leverancen, samt navn på kunden.

Ved angivelse af tidspunkt for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning samt dato for, hvornår ydelsen blev taget i brug. Er dette ikke muligt, fx. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 4 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium).

Såfremt der angives mere end 4 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 4 nyeste referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 4 referencer, vil referencerne blive udvalgt vedlodtrækning.

Hver af de 4 referencer behøver ikke at dække over samtlige af de i punkt II.2.4) beskrevne ydelser, men skal samlet set dække disse.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves 4 referencer vedrørende sammenlignelige ydelser, med de ydelser, der er beskrevet i punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder et rammeaftaleelement for køb af videreudviklings- og supportopgaver. Rammeaftalen aktiveres første gang, der bestilles en videreudviklings- eller supportopgave efter overtagelsesdagen og herefter løber rammeaftalen 4 år eller når rammebeløbet er opbrugt.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 213-522785
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger/tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål før ansøgningsfristens udløb skal stilles senest den 3.3.2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Fristen for at stille spørgsmål før udløb af tilbudsfristen, fremgår af udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics Support kontaktes på +45 7022 7007, arbejdsdage: 09:00 - 16:00.

Ansøger skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse i udbuddet.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra overtagelsesdagen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør kunne være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af orkestreringskomponenten i forbindelse med evt. genudbud.

Yderligere oplysninger:

Ordregiver gennemførte i første halvdel af 2019 en PoC (Proof-of-Concept) og afholdte den 12.12.2019 informationsmøde om samme; materiale fra PoC'en og informationsmødet kan tilgås på ordregivers hjemmeside https://digst.dk/it-loesninger/orkestreringskomponenten/

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2020

Send til en kollega

0.093