23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 037-088537
Offentliggjort
21.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

VERDO A/S

Kommunikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra el-, vand- og varmemålere


VERDO A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VERDO A/S
CVR-nummer: 25481968
Postadresse: Agerskellet 7
By: Randers NV
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8920
Land: Danmark
Kontaktperson: VERDO - Josephine Vinbæk Jensen
E-mail: jovi@verdo.com
Telefon: +45 20689405

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=KA

Internetadresse for køberprofilen: https://www.verdo.com/dk/forside/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Distribution af drikkevand og fjernvarme i Randers samt el i Kongerslev

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kommunikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra el-, vand- og varmemålere

Sagsnr.: 191025 - Udbud Randers
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32581000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Verdo A/S udbyder på vegne sig selv og datterselskaberne Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S og EL-NET Kongerslev A/S et indkøb af et kommunikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra vand-, varme- og elmålere. Systemet skal kunne hjemtage data fra de eksisterende ca. 58 000 fjernaflæselige målere, herunder både el-, vand-, og varmemålere. Det er Verdos ønske, at leverancen kan skaleres op til at håndtere data fra yderligere 42 000 målere, dvs. i alt 100 000 målere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30236200
32571000
38550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Randers NV

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Verdo A/S driver via datterselskaberne Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S og EL-NET Kongerslev A/S distribution af drikkevand og fjernvarme i Randers samt el i Kongerslev.

I 2015 udbød Verdo A/S, på vegne af datterselskaberne El-Net Randers A/S, Verdo Varme A/S og Verdo Vand A/S, en aftale om levering, drift og vedligehold af et system til fjernaflæsning af el-, vand- og varmemålere (udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210 – 381726). Kamstrup A/S vandt udbuddet og projektet forventes færdigudrullet den 31.12.2020. Verdo A/S har med virkning fra 1.9.2019 frasolgt datterselskabet El-Net Randers A/S. Efter salget af El-Net Randers A/S er det nødvendigt at foretage en adskillelse af kommunikationsnetværket og indsamlingssystemet, idet vand- og varmedata i dag hjemtages via elmålerne. Det oprindelige udbud fortsætter for så vidt angår den del der ikke vedrører adskillelsen af kommunikationsnetværket og indsamlingssystemet, herunder f.eks. udskiftning af målere. Det er afgørende at leverancen er kompatibel til den eksisterende løsning (Bilag 1).

Leverandøren skal levere et komplet kommunikationsnetværk, som skal kunne indhente data fra fjernaflæselige vand- og varmemålere i Randers. Derudover skal leverandøren levere et eller flere komplette indsamlingssystemer til indsamling af data fra vand- og varmemålere via kommunikationsnetværket.

Foruden vand- og varmedata hjemtager Verdo som serviceprovider, data fra elmålere i Års, Hornum, Hjerting og Hammel samt data fra elmålere på vegne af datterselskabet El-Net Kongerslev A/S. Leverancen skal kunne hjemtage data fra disse elmålere. I alt har Verdo ca. 58 000 målere der skal tilkobles leverancen, men det er Verdos ønske, at leverancen kan skaleres op til at håndtere data fra i alt 100 000 målere.

Med denne aftale ønsker Verdo således etablering af:

- Kommunikationsnetværk og indsamlingssystem til indsamling af data fra allerede opsatte vand- og varmemålere i Randers,

- Kommunikationsnetværk og indsamlingssystem til indsamling af data fra allerede opsatte elmålere i Kongerslev, Års, Hornum, Hjerting og Hammel,

- IT-mæssig flytning fra eksisterende indsamlingssystem til nyt (nye) indsamlingssystem(er),

- Drift af kommunikationsnetværket og indsamlingssystemet frem til overtagelsesdagen,

- Vedligeholdelse, support og fejlafhjælpning af kommunikationsnetværket og indsamlingssystemet både før og efter overtagelsesdagen jf. aftalens pkt. 11.0,

- Uddannelse i brug og drift af leverancen,

- Assistance til hjemtagning af leverancen (option), herunder migrering og konvertering af data og serversystem (optionen er ekskl. hosting af servermiljø),

- Hosting af server-miljø ved leverandøren (option). Optionen er ekskl. drift.

Verdo kan ibrugtage leverancen successivt i takt med, at data kan hjemtages fra kommunikationsnetværket til et eller flere indsamlingssystemer hvorefter, det er muligt for Verdo at anvende og udnytte data.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Assistance til hjemtagning af server-miljø, herunder migrering og konvertering af data og serversystem (optionen er ekskl. hosting af server-miljø);

2) Hosting af server-miljø ved leverandøren (optionen er ekskl. drift);

3) Forlængelse af vedligeholdelse, support og fejlafhjælpning jf. aftalens pkt. 11.0, med 2 x 1 år.

Optionerne i punkt 1 og 2 skal kaldes af Verdo senest 3 måneder inden overtagelsesdagen. Verdo kan alene kalde én af de 2 optioner, da de udelukker hinanden.

Optionen i punkt 3 skal kaldes af Verdo senest 3 måneder inden aftalens udløb (31.12.2023).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 209-511773
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Fjernaflæsningsserver og kommunikationsnetværk til indhentelse af data fra el-, vand- og varmemålere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/02/2020
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål stilles senest den 18. november kl. 12:00.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på kalkulationer fra det tidligere udbud (udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210 – 381726).

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse.

Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020

Send til en kollega

0.047