23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 059-142499
Offentliggjort
24.03.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Banedanmark

Udbud vedrørende tilrådighedsstillelse af vedligeholdelsesapp


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Felici
E-mail: ACMF@bane.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266389&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266389&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende tilrådighedsstillelse af vedligeholdelsesapp

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72230000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal udvikles og driftes en app til vedligehold som opfylder markedsstandard og understøtter vedligeholdelsesprocesserne i SAP back-end, en fleksibel løsning med mulighed for at tilpasse løsningen til forretningsbehovet. Appen leveres som Cloudløsning. Som option en app til tidsregistrering samt en dataindsamlingsløsning

Følgende leverancer indgår i opgaven:

Udvikling og implementering af vedligeholdelsesapplikation, hypercare af løsning, fejlretning af alle fejl der er relateret til leverancen, løbende opdatering af software, så den matcher iOS versionen, fejlretning af følgefejl i forbindelse med iOS opdateringer, fejlretning i leverandørens standardkodebase, drift, support og vedligehold frem til kontraktudløb. Banedanmark forventer at vedligeholdelsesappen skal kunne tilgås af mindst ca. 600 brugere, herunder mindst ca. 200 samtidige brugere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72212210
72212211
72212450
72250000
72253200
72261000
72262000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal implementeres og leveres en applikation som teknikere kan bruge i forbindelse med vedligehold i og omkring sporet. Følgende leverancer indgår i opgaven:

1) Udvikling og implementering af vedligeholdelsesapplikation

2) Hypercare af løsning

3) Fejlretning af alle fejl der er relateret til leverancen

4) Løbende opdatering af software, så den matcher iOS versionen

5) Fejlretning af følgefejl i forbindelse med iOS opdateringer

6) Fejlretning i leverandørens standardkodebase

7) Drift, support og vedligehold frem til kontraktudløb.

Banedanmark ønsker at opnå:

- En Cloud-baseret løsning

- En app til vedligehold som opfylder markedsstandard og understøtter vedligeholdelsesprocesserne i SAP back-end

- Lave driftsomkostninger

- En fleksibel løsning med mulighed for at tilpasse løsningen til forretningsbehovet

- Som option en app til tidsregistrering samt en dataindsamlingsløsning.

Banedanmark forventer, at vedligeholdelsesapplikationen skal kunne tilgås af mindst ca. 600 brugere, herunder tilgås af mindst ca. 200 samtidige brugere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelser af tidsplan, beskrivelse af kravspecifikation og løsningsbeskrivelse og beskrivelse af tilbudte medarbejdere / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten har option på 2 *1 års forlængelse på drift, support og vedligehold af vedligeholdelsesapplikationen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.7., af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, hvor ydelser indenfor udvikling, implementering og idriftsættelse af en applikation med tilsvarende funktionalitet med mindst 200 brugere vægter højest.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner, som skal aktiveres senest:

- Optionen på tidsregistreringsappen, pkt. 11.2, bilag 3, skal aktiveres senest ved kontraktunderskrift

- Optionen om dataindsamling, pkt. 11.1, bilag 3, skal aktiveres senest ved kontrakt-underskrift

- Drift, support og vedligehold forbundet med applikationen i 2 *1 år yderligere skal aktiveres senest 3 måneder inden udløb af eksisterende kontraktperiode.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, skal være positiv. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (ex. et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedens samlede egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Liste over de betydeligste referencer inden for de seneste tre (3) år.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af opgaven, kontraktbeløb, start- og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal dokumentere minimum to (2) og maksimum fem (5) referencer på leverancer for lignende arbejde jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/04/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.095