23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-143199
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Levering og service af onlinemålere til Renseanlægs Vest, Esbjerg


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning A/S
CVR-nummer: 32661149
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Skov Hansen
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747222

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://dinforsyning.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning Spildevand A/S
CVR-nummer: 32661165
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Skov Hansen
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747222

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://dinforsyning.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265750&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265750&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed - Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og service af onlinemålere til Renseanlægs Vest, Esbjerg

Sagsnr.: 89610020
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38550000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og service af online målere til Renseanlæg Vest, Esbjerg, og omfatter:

- 8 stk. NH4 målere

- 8 stk. NO3-N målere

- 3 stk. PO4 målere

- 4 stk. SS-målere.

Der udbydes 1 varekøbskontrakt og 1 servicekontrakt, som begge vil blive tildelt en og samme leverandør, der således skal indgå 2 kontrakter med ordregiver. Den udbudte servicekontrakt har en løbetid på 3 år og kan forlænges med op til 2 x 1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42996000
50410000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og service af online målere til Renseanlæg Vest, Esbjerg, og omfatter:

- 8 stk. NH4 målere

- 8 stk. NO3-N målere

- 3 stk. PO4 målere

- 4 stk. SS-målere.

Der udbydes 1 varekøbskontrakt og 1 servicekontrakt, som begge vil blive tildelt en og samme leverandør, der således skal indgå 2 kontrakter med ordregiver. Den udbudte servicekontrakt har en løbetid på 3 år og kan forlænges med op til 2 x 1 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsøkonoomi / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med op til 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kan forlænges med op til 2 x 1 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Vejledning:

— Tilbudsgiver udfylder ESPD’et i EU-Supply i henhold til de efterspurgte oplysninger i henhold til nedenstående

— Evt. andre enheder eller deltagere i sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD.

Tilbudsgiver skal udfylde alle felter vedr.:

1) Oplysning om ansøgerens identitet (Den økonomiske aktør)

2) Oplysning om de ansvarlige medarbejdere hos ansøger (Den økonomiske aktørs repræsentanter.)

3) Oplysning om selskaber tilknyttet ansøger (Udnyttelse af andre enheders kapacitet).

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende værdier for virksomhedens økonomisk nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

Mindste krav:

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår, oplyses værdier for nedenstående nøgletal:

1) Soliditetsgrad på min. 30 %

2) Et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

3) En positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers økonomiske og finansielle formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af budget, bank- eller revisionserklæring, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den økonomisk og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1) Referenceliste for lignende opgaver hos sammenlignelige kunder i Danmark inden for de sidste 3 år. Referencerne bør indeholde beskrivelse af opgaven, leveranceomfang, serviceomfang, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen samt ordregiver inkl. kontaktoplysninger på kontaktperson.

2) Kort beskrivelse af firmaets organisation, nøglepersoner, servicemontører mv., herunder det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede indenfor de seneste 3 år fordelt på relevante faggrupper.

3) Redegørelse for at tilbudsgiver kan leve op til et krav om direkte kommunikation mellem kontrolenheder og PLC via profinet.

Tilbudsgiver skal oplyse om referencerne i selve ESPD’et og referencerne skal dermed ikke vedlægges som særskilte bilag.

Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Mindst 3 stk. leverance og servicering af online målere til et renseanlæg i Danmark inden for de sidste 3 år.

2) Tilbudsgiver skal have minimum 2 stk. ansatte serviceteknikere relevante for opgaven i Danmark.

3) Alle målere skal kunne kommunikere direkte mellem kontrolenheder og PLC via profinet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, skal på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

— Skatteforvaltningen

— ATP

— Politiet (Kriminalregistret)

— - Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.125