23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-163511
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7df72a3a-60b7-44bd-a1c3-0a69b23be0be/homepage

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Levering af stationære komprimatorer og containere til AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S (Genbrugsstation Ølstedvej)


AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
Telefon: +45 41873336

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://affaldvarme.aarhus.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7df72a3a-60b7-44bd-a1c3-0a69b23be0be/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7df72a3a-60b7-44bd-a1c3-0a69b23be0be/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7df72a3a-60b7-44bd-a1c3-0a69b23be0be/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af stationære komprimatorer og containere til AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S (Genbrugsstation Ølstedvej)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler levering af stationære komprimatorer og containere til Genbrugsstation Ølstedvej (Lisbjerg, Aarhus N).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

AVA ønsker iht. dette udbud at indkøbe:

— 9 stk. stationært komprimeringsanlæg for rampe med tilhørende 9 stk. 30 m3 komprimatorcontainer. De stationære komprimeringsanlæg skal tilpasses og monteres rampe/niveau på Genbrugsstation Ølstedvej

— 17 stk. åben 32 m3 container med oplukkeligt toplåg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Serviceaftale. På tilbudslisten anføres tilbudsgivers forslag til serviceaftale på de tilbudte stationære komprimatorer.

Den tilbudte serviceaftale bør være hensigtsmæssig i forhold til at understøtte driften af de stationære komprimatorer på Genbrugsstation Ølstedvej.

Det er med andre ord op til tilbudsgiver at definere det nærmere indhold i den tilbudte serviceaftale – herunder graden af service hhv. vedligeholdelse - og den evt. forlængelse af garanti-perioden, som indgåelse af serviceaftalen kan medføre.

Dette tilbud på serviceaftale indgår ikke i tilbudsvurderingen, men vil kunne antages af AVA i forbindelse med kontraktindgåelse imellem AVA og den vindende tilbudsgiver.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nøgletallene ”Egenkapital” og ”Soliditetsgrad” for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: AVA accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

1) Har en positiv egenkapital i begge (dvs. hvert af) de 2 senest afsluttede regnskabsår.

2) Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i begge (dvs. hvert af) de 2 senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD angive: Referencer for de betydeligste lignende opgaver/leverancer inden for de seneste 5 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives minimum 3 referencer og maksimalt 5 referencer.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger: ordregiver/kunde, kontaktperson hos ordregiveren/kunden, en beskrivelse af referencen (herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker), udførelsesperiode samt vederlag (kontraktsum) iht. referencen.

Udbyder vil i forbindelse med evalueringen forbeholde sig ret til at følge op på de anførte referencer via den oplyste kontaktperson.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter/leverancer, eller dele af opgaver/kontrakter/leverancer, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver minimum har 3 lignende referencer (dvs. 3 referencer der hver især omhandler levering af både presser/komprimator som containere).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om miljø og arbejdsmiljø.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

AVA er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

1) Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

2) Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

3) AVA kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

4) AVA har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

5) AVA kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

6) AVA kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke AVA's beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger

7) Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når AVA anmoder herom, fremlægge følgende:

serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AVA vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AVA forlanger.

Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AVA forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.094